Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
1992, vol. 25, br. 1-2, str. 128-144
Test sposobnosti za učenje kao situacioni test u školskoj selekciji kandidata
Vojna akademija KoV, Beograd
Ključne reči: test sposobnosti za učenje; situacioni testovi; selekcija kandidata
Sažetak
Polazeći od definicije učenja kao 'relativno trajne i progresivne promene ponašanja individue koja je rezultat prethodne aktivnosti individue' autor je pokušao da teorijski i eksperimentalno dokaže da test sposobnosti za učenje može da funkcioniše kao situacioni test u školskoj selekciji kandidata omogućavajući predviđanje njihovog prilagođavanja i efikasnosti u društvenoj instituciji škole. Test se konstruiše kao mala situacija učenja tako da zahvata veći broj kognitivnih i konativnih svojstava kandidata. Materijal za učenje bira se tako da zahvati motivaciju kandidata za školu i zanimanje posle škole. Zadaci testa znanja sagrađeni su sa neogenetskim zakonima edukcije korelata i relacija, kao i svi ostali testovi inteligencije. Uputstvom za rad ispitaniku, ponašanjem ispitivača i načinom rešavanja testa znanja ovaj test zahvata osobine ličnosti kandidata: navike i tehnike u procesu učenja, emocionalnu stabilnost kandidata, tip nervnog sistema i anksioznost u ispitnim situacijama. U više ispitivanja na preko 3000 ispitanika empirijski je dokazana dijagnostička motivaciona, kognitivna i konativna kao i prognostička kognitivna i konativna valjanost testa sposobnosti za učenje, ali u poređenju sa najčešće korišćenim testovima sposobnosti. Empirijski je dokazano da je test sposobnosti za učenje značajno valjaniji od figuralnih testova sposobnosti, a ipak odražava biološku inteligenciju na uštrb kulturalnih uticaja u meri psihometrijske inteligencije jer su testovi sposobnosti za učenje 'slobodni od prethodnog iskustva'. Konstrukcija testa sposobnosti za učenje nije zametna (u odnosu na klasične testove sposobnosti), a preporučuje se kao drugi sačinitelj (pored prethodnog školskog uspeha) u selekcionim baterijama za selekciju kandidata u stručnim školama uz mogućnost da se u testove sposobnosti za učenje ugradi zahvatanje posebnih motivacionih, kognitivnih i konativnih svojstava ličnosti kandidata, s obzirom na posebne zahteve škole i zanimanja za koje se vrši selekcija.
Reference
Arambašić, L. (1988) Anksioznost u ispitnim situacijama. Revija za psihologiju, vol. 18, br. 1-2
Bataveljić, P.S., Vučković-Nikolić, M.D. (1989) Principi programiranja. Beograd: Fakultet organizacionih nauka / FON
Belčić, F. (1983) Neka iskustva o upotrebi psihologijskih testova u industriji - upotreba PDI. Ljubljana: Zavod za produktivnost dela
Berger, J. (1978) Psihodijagnostika. Beograd: Nolit
Bloom, B.S. (1970) Taksonomija ili klasifikacija obrazovnih i odgojnih ciljeva. Beograd: Jugoslovenski zavod za proučavanje školskih i prosvetnih pitanja, knj. 1: Kognitivno područje
Brickenkamp, R. (1975) Handbuch psychologischer und pädagogischer Tests. Gottingen-Toronto-Zurich: Verlag fur Psychologie
Brickenkamp, R. (1983) Erster Ergänzungsband zum Handbuch psychologischer und pädagogischer Tests. Gottingen-Toronto-Zurich: Verlag fur Psychologie
Bukvić, A. (1970) IQ-granice za test Domino 48. Psihologija, br. 1
Bukvić, A. (1982) Načela izrade psiholoških testova. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Eysenck, H.J. (1980) Upotreba i zloupotreba psihologije. Zagreb: Naprijed
Eysenck, H.J. (1989) Novi pogledi na inteligenciju. Revija za psihologiju, vol. 19, br. 1-2, str. 1-8
Guilford, J.P. (1968) Osnovi psihološke i pedagoške statistike. Beograd: Savremena administracija
Ignjatović, I., Momirović, K., Džamonja, Z., Wolf, B., Šipka, P. (1986) Skraćene SR skale za procenu disociranosti, moralnosti, anksioznosti i ekstraverzije kod vozača motornih vozila. Beograd: Savez društava psihologa Srbije
Kostić, P., Ljubičić, V. (1984) Uzastopno ispitivanje valjanosti standardizovanog psihološkog intervjua. Revija za psihologiju
Kostić, P., Milovanović, R.V. (1987) Validacija selekcionih baterija za srednje vojne škole i vojne akademije. Ratna teorija i praksa, br. 3, str. 147-185
Kovačević, P.I. (1988) Teorijski i praktični aspekti primene testova opšte kulture. Psihologija, br. 4, str. 139-148
Krech, D., Crutchfield, S.R., i dr. (1985) Grundlagen der Psychologie den Kognitions. Weinheim-Basel: Beltz Verlag
Kreč, D., Kračfild, R.S., Balaki, I. (1972) Pojedinac u društvu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Krstić, D. (1968) Psihološki rečnik. Beograd: Vuk Karadžić
Kvaščev, R. (1980) Sposobnosti za učenje i ličnost. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kvaščev, R. (1981) Mogućnosti i granice razvoja inteligencije. Beograd: Nolit
Panić, V. (1987) Uloga temperamenta u formiranju ponašanja deteta. Psihologija, vol. 20, br. 1-2
Peškin, T. (1989) Kriterijski testovi i povećani značaj profesionalnog savetovanja u savremenom obrazovanju. Psihologija, br. 1-2
Petz, B. (1985) Izabrana poglavlja iz psihometrije. Zagreb: Društvo psihologa Hrvatske
Radonjić, S. (1966) Merenje sposobnosti učenja. Zbornik Filozofskog fakulteta u Beogradu, br. 9-2, str. 251-278
Radonjić, S. (1985) Psihologija učenja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Rot, N. (1972) Osnovi socijalne psihologije - socijalizacija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Rot, N., Radonjić, S. (1974) Opšta psihologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Šipka, P. (1980) Disimulacija u selekcionom kontekstu i faktorska struktura testa ličnosti EPQ. Psihologija, br. 4, str. 127-134
Šipka, P. (1982) O jednoj novoj funkciji skala laži. u: Kongres psihologa Jugoslavije (VII), Zagreb, usmeno saopštenje
Šipka, P., Lovre, M., Kosanović, B.P., Kostić, P. (1988) Eksterna validacija skale L iz Eysenckovog testa ličnosti EPQ. Revija za psihologiju, vol. 18, br. 1-2, str. 9-18
Vučić, L.R. (1985) Pedagoška psihologija. Beograd: Savez društava psihologa Srbije
Zvonarević, M., Spitek, V. (1970) Neposredno pamćenje kao indikator interesa. Revija za psihologiju, vol. 1, br. 1
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Zb Filoz fak Priština (2020)
O liku i delu i naučnoistraživačkom radu u oblasti vojne psihologije pukovnika i prof. dr Petra Kostića
Pešić Anita S.

Nauka bezbednost policija (1997)
Modeli psihološke selekcije ljudi
Kostić Petar, i dr.

Nastava i vaspitanje (1997)
Da li se može izbeći subjektivizam u ocenjivanju?
Nahod Svetozar

prikaži sve [203]