Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:45
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:41

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2004, vol. 38, br. 1-2, str. 153-175
Konsolidacija demokratije i (ili) neumorno institucionalno eksperimentisanje - teorijsko-empirijski aspekti tranzicionih interakcija kulture i političke strukture
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
Ključne reči: tranzicija; izgradnja nacije; pluralno društvo; konsolidacija demokratije; kultura; politička struktura
Sažetak
Postkomunistička tranzicija političko-ekonomskih institucija i kulturnih obrazaca suočava se sa brojnim aspektima klasičnog problema interakcije kulture i političke strukture. Poseban izazov za "izgradnju nacije" (Nation Building) i integrativnu politiku u "pluralnim društvima" (Ekstein) predstavlja mogućnost izbora jedne od nekoliko strategija liberalizacije i institucionalnog "rešavanja" tzv. nacionalnog i državnog pitanja. Upravo taj aspekt promena nalazi se u fokusu analitičke pažnje ovog rada. Sučeljavajući nalaze novijih teorijskih istraživanja pretpostavki stabilizacije liberalne demokratije u pluralnim (heterogenim) društvima tranzicije sa empirijskom evidencijom vrednosnih orijentacija populacije u Srbiji, kao i sa ključnim političkim projektima državnog uređenja, autor zaključuje da je društvo u Srbiji bremenito brojnim, još neprevladanim problemima i ambivalencijama rane tranzicije. To, naime, znači da priroda socio-ekonomskih, istorijsko-etničkih, kulturno-vrednosnih i ideološko-političkih rascepa Srbiju i dalje zadržava u zoni tzv. "teških društava za demokratiju" (Sartori). Bilo kako bilo, na putu ka konsolidaciji demokratije i modernizaciji Srbije susretaćemo se, verovatno još dugo s objektivnim i subjektivnim razlozima neumornih institucionalnih inovacija i eksperimenata u rešavanju ključnog problema - civilnog "sređivanja primordijalnih nezadovoljstava" (C. Geerz) i uspostavljanja održive ravnoteže sukoba i konsenzusa u Srbiji.
Reference
Almond, G., Verba, S. (1971) Građanska kultura i demokratska stabilnost. u: Mratović V. [ur.] Problemi suvremene države, Zagreb: Naprijed
Berk, E. (2001) Razmišljanja o revoluciji u Francuskoj. Beograd: Filip Višnjić
Berlin, I. (1992) Četiri ogleda o slobodi. Beograd: Filip Višnjić
dal Robert, A. (1994) Dileme pluralističke demokratije. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
dal Robert, A. (1997) Poliarhija - participacija i opozicija. Beograd: Filip Višnjić
Diamond, L.J. (1996) Is the third wave over. Journal of Democracy, vol. 7, br. 1-3, str. 20-37
Fuko, M. (1998) Treba braniti društvo. Novi Sad: Svetovi
Gerc, K. (1998) Tumačenje kultura. Zemun: Biblioteka XX vek
Giberno, M. (1996-1997) Nacionalni identitet i modernost. u: Savić Obrad [ur.] Utvara nacije (Spectre of nation), Beograd: Beogradski krug, br. 3-4/96, 1-2/97
Hantington, S.P. (2000) Sukob civilizacija i preoblikovanje svetskog poretka. Podgorica: CID
Josifidis, K.L. (2004) Makroekonomija. Beograd: VEDES
Kiš, J. (1997-1998) Na putu prevazilaženja nacionalne države. u: Mostovi, Beograd: Udruženje književnih prevodilaca Srbije, Sveska IV, broj 112-113
Komšić, J.N. (1997) Šanse interkulturalizma i iskušenja etnodemokratije. Subotica: Otvoreni univerzitet
Komšić, J.N. (2000) Teorije o političkim sistemima. Beograd: Institut društvenih nauka / IDN
Komšić, J.N. (2002) Demokratska tranzicija u Srbiji i problem institucionalne neopredeljenosti. u: Tranzicija i institucije, Beograd: Friedrich Ebert Stiftung
Komšić, J.N. (2002) Modeli politike i izgledi za stabilizaciju demokratije u Srbiji. u: Trkulja Jovica [ur.] Bilans promena - Srbija godinu dana posle, Kikinda: SO Kikinda
Komšić, J.N. (2003) Istorijsko-etnički rascepi i politička pregrupisavanja u Srbiji. u: Komšić Jovan, Pantić Dragomir, Zoran Đ.Slavujević [ur.] Osnovne linije partijskih podela i mogući pravci političkog pregrupisavanja u Srbiji, Beograd: Friedrich Ebert Stiftung
Komšić, J.N., Pantić, D., Slavujević, Z.Đ. (2003) Osnovne linije partijskih podela i mogući pravci političkog pregrupisavanja u Srbiji. Beograd: Friedrich Ebert Stiftung
Komšić, J.N. (2003) Da li je nacionalizam i dalje naša sudbina?. u: Pantić Dragomir [ur.] Promene vrednosti i tranzicija u Srbiji: pogled u budućnost, Beograd: Friedrich Ebert Stiftung
Komšić, J.N. (2003) Kontroverzni koncepti demokratske izgradnje nacije u multikulturnim društvima. u: Savić Mile [ur.] Integracija i tradicija, Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Komšić, J.N. (2004) (Kvazi)državnost i reforme - ogled o iskušenjima zakasnele tranzicije u Srbiji. u: Uvodno saopštenje na Okruglom stolu: 'Kikindski dijalozi', Kikinda
Konstan, B. (2000) Principi politike i drugi spisi. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Lajphart, A. (2003) Modeli demokratije - oblici i učinak vlade u trideset šest zemalja. Podgorica: CID
Lijphart, A. (1992) Demokracija u pluralnim društvima. Zagreb: Globus
Linc, H., Stepan, A. (1998) Demokratska tranzicija i konsolidacija - Južna Evropa, Južna Amerika i postkomunistička Evropa. Beograd: Filip Višnjić
Lipset, S.M. (1969) Politički čovek - društvena osnova politike. Beograd: Rad
Luman, N. (2001) Društveni sistemi. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Ofe, K. (1999) Modernost i država. Istok, Zapad. Beograd: Filip Višnjić
Pantić, D.J. (2003) Kulturno-vrednosni rascepi kao determinante partijskog pregrupisavanja u Srbiji. u: Komšić Jovan, Pantić Dragomir, Zoran Đ.Slavujević [ur.] Osnovne linije partijskih podela i mogući pravci političkog pregrupisavanja u Srbiji, Beograd: Friedrich Ebert Stiftung
Parsons, T. (1992) Moderna društva. Niš: Gradina
Poper, K.R. (1993) Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Prokopijević, M.L. (2000) Konstitucionalna ekonomija. Beograd: e-Press
Pusić, E. (1999) Država i državna uprava. Zagreb: Pravni fakultet
Sartori, Đ. (2001) Demokratija - šta je to?. Podgorica, itd: CID
Tamir, J. (2002) Liberalni nacionalizam. Beograd: Filip Višnjić
Tenis, F. (1969) Zajednica i društvo. u: Parsons Talkot, Edvard Šils, Kaspar Negel, Džes Pits [ur.] Teorije o društvu - osnovi savremene sociološke teorije, Beograd: Vuk Karadžić
Veber, M. (1976) Privreda i društvo. Beograd, itd: Prosveta, Knjiga 1. i 2
Vrcan, S. (2004) Nacija - nacionalistička ili građanska ili postnacionalna konstelacija?. u: Vujadinović D., Veljak L., Goati V., Pavićević V. [ur.] Između autoritarizma i demokratije - Civilno društvo i politička kultura, Beograd: CEDET
Vukotić, V.N. (2002) Kako izbjeći kolektivnu iluziju lakih rešenja u periodu tranzicije?. u: Lutovac Zoran [ur.] Socijalna slika i reforme u Srbiji, Beograd: Friedrich Ebert Stiftung - Regional Office
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/socpreg0402153K
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Anali Ekon fak Subotica (2003)
Demokratija i javnost
Komšić Jovan N.

God Fak polit nau (2008)
Klasična i savremena shvatanja demokratije
Orlović Slaviša

Vojno delo (2008)
Uloga civilnog društva u demokratskoj civilnoj kontroli vojske
Starčević Srđan

prikaži sve [329]