Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2005, vol. 39, br. 4, str. 401-418
Razvod braka u kontekstu društvene tranzicije
aInstitut za pedagoška istraživanja, Beograd, Srbija
bGradski centar za socijalni rad, Beograd
Ključne reči: razvod braka; partnerska relacija; tranzicija; kriza; proces; porodica
Sažetak
Cilj ovog rada je sagledavanje kako se opšti problemi društva u krizi tranzicije iskazuju u domenu razvoda baka. Rad se sastoji iz dva dela. U prvom delu je data analiza demografskih obrazaca koji ukazuju na uticaje društvenih promena na domen partnerskog funkcionisanja tj. razvoda braka. U drugom delu rada prezentovani su rezultati istraživanja na uzorku 32 para u procesu razvoda, s ciljem da se sagleda kakve su manifestacija problematike razvoda braka u svetlu uticaja proteklih kriznih godina na funkcionisanje partnera i njihovih porodica? Nalazi istraživanja su višestruki. Na nivou funkcionisanja bračnih partnera u procesu razvoda učinci društvene krize i tranzicionih procesa prepoznaju se u slici "teških razvoda" tj. razvoda sa visokim nivoom kumulacije komunikacijskih, emocionalnih i separacionih problema. Nalazi istraživanja sugerišu da odlaganje razvoda u periodima društvenih kriza odražava: (a) usredsređenost na adaptacione zahteve koja umanjuje doživljaj disfunkcionalnosti bračnog odnosa; (b) (ne)dostupnost efektivne mreže podrške; (c) stavljanje u drugi plan polom određenih razlika u doživljavanju partnerskih odnosa i proživljavanju stresova porodičnog života.
Reference
*** (2001) Demografska statistika. Beograd: Zavod za statistiku SCG
*** (2004) Statistički godišnjak SCG. Beograd: Zavod za statistiku SCG
*** (2004) Statistički godišnjak Srbije. Beograd: Zavod za statistiku SCG
Ahrons, C. (1994) The Good Divorce. New York: Harper Perennial
Bobić, M. (2004) Transformacija braka - strategije konzerviranja i odlaganja promena. u: Milić Anđelka, i dr. [ur.] Društvena transformacija i strategije društvenih grupa: Svakodnevica Srbije na početku trećeg milenijuma, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja
Everett, C., Valgy, S. (1991) Treating divorce in family-therapy practice. u: Handbook of family therapy, New York: Brunner and Mazel, Vol 2., str. 508-524
Gottman, J. (1994) Why marriages succeed or fail. New York, itd: Simon and Schuster
Greif, G. (2001) Whena divorces father does not visit. u: Clinical and educational interventions with fathers, New York-London-Oxford: Haworth clinical practice press, 67-91
Hetherington, M., Tryon, A. (1992) His and her divorces. u: The evolving therapist, New York, itd: Guilford Press, str. 131-139
Kaslow, F. (1981) Divorce and divorce therapy. u: Handbook of familly therapy, New York: Brunner and Mazel, vol. 1., str. 662-699
Lamb, M. (2000) The history of research on father involvement: An overview. u: Fatherhood: Research, interventions and policies, New York-London-Oxford: Haworth Press, str. 23-43
Lussier, Y., Sabourin, S., Turgeon, C. (1997) Coping Strategies as moderators of the relationship between attachment and marital adjustment. Journal of social and Personal Relationships, vol. 14, Iss. 6, 777-791
Milić, A. (2002) Dobitnici i gubitnici u procesu tranzicije iz ugla porodične svakodnevice, 1991-2001. u: Bolčić Silvano i Milić Anđelka [ur.] Srbija krajem milenijuma - razaranje društva, promene i svakodnevni život, Beograd: Filozofski fakultrt - Institut za socološka istraživanja, str. 251- 281
Polovina-Glavonić, N., Đurić, D., i dr. (1995) Porodična kriza i partnerski odnosi. Engrami - časopis za kliničku psihijatriju, psihologiju i granične discipline, Vol 17, br. 3-4, 123-128
Tripković, G.D. (2004) Porodica u tranziciji. Sociološki pregled, vol. 38, br. 1-2, str. 205-218
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/socpreg0504401P
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka