Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 42, br. 3, str. 343-363
Stavovi srpske političke elite o ženama u politici
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
Ključne reči: politička elita; uticaj; politička participacija; rod; politički status
Sažetak
Cilj ovog rada je da se na osnovu stavova poslanica i poslanika u Skupštini Srbije utvrdi koliki uticaj žene imaju u srpskoj politici. Osnov rada predstavlja istraživanje sprovedeno među članicama i članovima srpskog parlamenta. Istraživanje pokazuje da danas u političkom životu Srbije postoje dve vrste faktora (prepreka) za veće učešće žena u politici: 1) sistemski faktor i 2) psihološki faktor. Rodna nejednakost je još uvek prisutna u srpskom društvu, a na nju naročiti uticaj ima tradicionalna koncepcija rodnih odnosa i rodnih razlika. Drugi faktor je psihološke prirode. Iako je ženama u načelu omogućeno da se javno i politički angažuju one same imaju psihološke barijere da aktivno participiraju u politici. Žene se socijalizuju da se brinu o privatnom životu i njihove aktivnosti nisu usmerene ka javnoj sferi. Zbog rodno zasnovane dvojnosti privatno/javno žene se u politici ne osećaju na 'svom' terenu, već kao da su na svojevrsnom testu karaktera, sposobnosti i znanja.
Reference
*** (2007) Ravnopravnost polova - politički i ideološki kontekst. u: Lutovac Z. [ur.] Ideologija i političke stranke u Srbiji, Beograd: Friedrich Ebert Stiftung
Antić, M.G., Ilonszki, G. (2003) Women in parliamentary politics: Hungarian and Slovene cases compared. Ljubljana: Mirovni inštitut
Antonić, S. (1995) Demokratija i politička elita u Srbiji. Srpska politička misao, vol. 2, br. 4, str. 51-71
Bok, G. (2005) Žena u istoriji Evrope, od srednjeg veka do danas. Beograd: Clio
Brunnbauer, U. (2002) From equality without democracy to democracy without equality? Women in transition in Southeast Europe. u: Jovanović Miroslav, Slobodan Naumović [ur.] Gender relations in South Eastern Europe: Historical Perspectives on Womanhood and Manhood in 19 th and 20th Century, Beograd-Graz: Udruženje za društvenu istoriju
Čičkarić, L.M. (2003) Konstrukcija političkog identiteta u kontekstu globalizacije i tranzicije društva. Sociološki pregled, vol. 37, br. 1-2, str. 79-99
Kljajić-Imširović, J. (2002) Mapa moćnih žena u Srbiji 2001. - žene u lokalnim organima vlasti: Analitički prikaz anketnog istraživanja. Beograd - Novi Sad - Niš, http://www.awin.org.yu/srp/text/elbtext11.htm
Lazić, M. (2000) Serbia: The adaptive reconstruction of elites. u: Highley J., and G.Lengyel [ur.] Elites after state socialism. Theories and analysis, Littlefield: Lanham, Rowman and Publishers, Inc
Matić, M., Damjanović, M. (1983) Skupštinski izbori u Jugoslaviji - 1942-1982. Beograd: Institut za političke studije
Milić, A. (2002) Ženski pokret na raskršću milenijuma - izveštaj o empirijskom istraživanju u Srbiji i Crnoj Gori. Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta
Milić, A. (1994) Žene, politika, porodica. Beograd: Institut za političke studije / IPS
Milić, A. (1992) Nove tehnologije i odnosi polova - pogled iznutra na odnose moći. Sociologija, vol. 34, br. 1, str. 5-22
Mitchell, J. (1971) Women's estate. Middlesex, Hardmondworth: Penguin Books Ltd
Mršević, Z. (2007) Kvota izborni sistem kao način postizanja deskriptivne i supstancijalne parlamentarne zastupljenosti žena. Sociološki pregled, vol. 41, br. 1, str. 57-72
Norris, P. (1996) Women, media and politics. Oxford: Oxford University Press
Pajvančić, M. (2005) Žene i parlamentarni život 2000-2005. u: Pet godina posle, Novi Sad: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, str. 25-35
Vuletić, V. (2007) Strukturalna obeležja političke elite Srbije kao pretpostavka priključenja Srbije EU. u: Lutovac Zoran [ur.] Političke stranke u Srbiji i Evropska unija, Beograd: Friedrich Ebert Stiftung, str. 85-104
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/socpreg0803343V
objavljen u SCIndeksu: 19.02.2009.