Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, vol. 47, br. 1, str. 23-52
Štrajkovi, sindikati i privatizacija u Srbiji
Institut društvenih nauka, Beograd
Sažetak
U radu se analiziraju i opisuju najvažnije karakteristike štrajkova, sindikata i privatizacije Srbije tokom poslednje dve decenije. Autor istražuje ulogu sindikata u procesima privatizacije i tranzicije društva. Polazna teza glasi: sindikati nisu bitnije zaštitili interese radnika i drugog članstva. Navedeni su osnovni razlozi odsustva sindikalne strategije primerene društvu u tranziciji. Posebna pažnja obraćena je na ulogu sindikata u privatizaciji preduzeća. Štrajkovi se smatraju otvorenim klasnim sukobom u klasno podeljenom društvu. U slučaju Srbije u tranziciji reč je o sukobu većine najamnih klasa i slojeva, sa pripadnicima nove kapitalističke klase. U radu su navedeni osnovni modeli privatizacije, sa naglaskom na period posle 2000. godine. Analizirani su najčešći uzroci i povodi štrajkova radnika i srednjih slojeva pre, tokom i posle privatizacije preduzeća. Ukazano je na ulogu sindikata u privatizaciji i na nove oblike organizovanja nezadovoljnih štrajkača i učesnika javnih protesta. Najzad, naglašeno je da je pogrešno svođenje tranzicije na privatizaciju. Najvažniji rezultati neuspešne privatizacije u Srbiji su sledeći: masovni gubitak radnih mesta, rast nezaposlenosti i siromaštva radnika i građana. Oni su tome suprostavljali u većini svojih štrajkova i javnih protesta. Što je privatizacija bila brža, štrajkovi su postali neefikasniji.
Reference
*** (2011) Halko zakucao ekser u ruku-drugi put.(2011). RTV, 1. februar. http://www.rtv.rs/srlat/drustvo/halko-zakucao-ekser-u-ruku-drugi-put 236683.html 5.02.2011>5.10. 2011
*** (2006) Jat u rasulu. Kurir, 28 mart
*** (2009) Nastavljaju se štrajkovi u kragujevačkom Partizanu i 22. Decembru - Počeo i protest ćutanjem. Danas, 24. 04., http://www.danas.rs/vesti/ekonomiia/poceoiprotestcutanjem.4.html?newsid=159637, 29. 04. 2009
*** (2007) Osamsto radnika Mitrosa otpušteno bez otpremnine. Blic, 27 septembar
*** (2010) Peconi se sveti štrajkačima u ,Vitalu' i 'Medeli'?. (2010). moja farma, 15. novembar. http://www.moiafarma.rs/index.php/201011191650/Trziste/Privatizaciia/peconi-se-sveti-tra-jkaima-u-vitalu-i-medeü.html 30. 12. 2011
*** (2010) PIK Zemun - radnici obustavili rad, krave ispaštaju. 1. 04., http://limun.hr/main.aspx?id=573309
*** (2004) Štrajk u Karneksu - opet jalovi pregovori. Dnevnik, Novi Sad, 21 jul
*** (2009) Drastičan potez radnika u štrajku. ( 2009). B92, 24.04. http://www.b92.net/fflfo/vesti/ffldex.php?vwv=2009&mm=04&dd=24&mvcategorv=16&navid=357201 1.05.2009
*** (2005) Štrajk u Veću - Smiljanić isključen. Sindikalni poverenik, br. 247-248, 31 maj, Beograd: Radnička štampa
*** (2010) Telekom preti štrajkom, Radujko negira. RTV, 5. januar
*** (2010) Zakon o radu, stupio na snagu 1.siječnja 2010. http://www.poslovniforum.hr/zakon-o-radu/zakon-o-radu-sadrzaj.asp 3.11.2012
*** (2005) Zakon o radu. Sl.glasnik RS, br. 25/05, 61/05
*** (1997) Zakon o svojinskoj transformaciji. Beograd: Ministarstvo za ekonomsku i vlasničku transformaciju
*** (2001/2007) Zakon o privatizaciji. Sl. Glasnik RS, br. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007
*** (2010) Zaposlenost i zarade. Republički zavod za statistiku Srbije, http://webrzs.stat.gov.rs.2.12.2011
*** (2000) Za hitan sastanak s vladom. Sindikalni poverenik, Beograd, br. 134-135, Radnička štampa
Antonić, S. (2009) Elita, gradjanstvo i slaba država - Srbija posle 2000. Beograd: Službeni glasnik
Bailović, V., i dr. (2011) Deindustrijalizacija i radnički otpor. Beograd: Pokret za slobodu
Bukvić, R. (2011) Vašingtonski konsenzus i deindustrijalizacija istočne i jugoistočne Evrope. Nova srpska politička misao, (07) http://www.nspm.rs/ekonomska-politika/vasingtonski-konsenzus-i-deindustriializaciia-istocne-i-iugoistocne-evrope.html 10.02.2011
Drašković, B. (2011) Efektiprivatizacije u Srbiji. Beograd: SES RS - SOLIDAR Suisse, autori su članovi Socijalno-ekonomskog saveta R. Srbije, recenzija
Drašković, B. (2010) Kraj privatizacije i posledice po razvoj. u: Kraj privatizacije, posledice po ekonomski razvoj i nezaposlenost u Srbiji, Beograd: Institut ekonomskih nauka
Drašković, B., ur. (2010) Kraj privatizacije, posledice po ekonomski razvoj i nezaposlenost u Srbiji. Beograd: Institut ekonomskih nauka
Đaković, S. (2011) Vlasnik sebe predstavlja kao žrtvu. Sremske novine, 11. 08., http://www.sremskenovine.co.rs/2011/08/vlasnik-sebe-predstavlia-kao-zrtvu/%3e
Gligorijević, J. (2009) Strajk glađu u 'Partizanu'. Vreme, 7(957) http://www.vreme.com/cms/view.php?id=863731%3e1.06.2009
Jovanov, N. (1979) Radnički štrajkovi u SFRJ od 1958. do 1969. godine. Beograd: Zapis
Jovanov, N. (1990) Sukobi - protagonisti otvorenih i latentnih društvenih konflikata. Nikšić: NIRO Univerzitetska riječ
Jovanović, M. (2003) Srpski mentalitet protiv američkih ciljeva. Danas, 31 oktobar
Kartalović, B. (2009) I samoubistvo je rešenje. Politika, 12. 07., http://www.politika.rs/rubrike/Tema-nedelie/radikalni-straikovi/l-samoubistvo-ie-reshenje.lt.html
Kosanović, R. (2007) Konvencije i preporuke Međunarodne organizacije rada. Beograd: Radnička štampa
Kovačević, N. (2005) Otkazi sindikalcima 'dugih jezika'. Danas, (7)
Krkobabić, V. (2008) Tranzicija i iskazana nemoć sindikata. Pančevo: V. Krkobabić
Krstić, G., ur. (2013) Izveštaj: Siva ekonomija u Srbiji: novi nalazi ipreporuke za reforme. Beograd: USAID & FREN
Lubarda, B. (1990) Kolektivni ugovor o radu - uporedno pravo, teorija, praksa. Beograd: Radnička štampa, 156
Marinković, D. (1998) Štrajkovi u Srbiji - 1991-1996. Beograd: Institut za političke studije
Marinković, I. (1989) Rezultati Okruglog stola: Poljski istorijski kompromis. Politika, 7. 04
Marković, B. (1989) Nove tehnologije, radnička klasa i sindikati - iskustvo razvijenih kapitalističkih zemalja - istraživačka studija. Beograd: Radnička štampa
Marković, B. (1995) Kolektivno pregovaranje - sistem, metod, vrednosti. u: Marinković Darko i dr. [ur.] Sindikat i društvo u tranziciji, Beograd: Institut za političke studije, str. 161-185
Mihailović, S., ur. (2001) Sindikati Srbije od sukoba ka saradnji. Beograd: Friedrich Ebert Stiftung
Mikavica, A. (2009) Moravski rat za bonžitu. Politika, 23. 08
Milošević, M. (2009) Položaj radničke klase: Suvišni ljudi. Vreme, 7(957) http://www.vreme.com/cms/view.php?id=863718%3e1.06.2009
N.M., M.M. (2009) Nije život kalem konce. Novosti, 15 decembar
Novaković, N. (2012) Nove igre oko 'minimalca - partnerske čarke. Sindikalni poverenik, vol. 68, br. 3124/411-412,, 3-6, 31 mart 2012, Beograd, Radnička štampa
Novaković, N. (2006) Nastanak nove preduzetničke elite u Srbiji. Srpska politička misao, br. 1-2, str. 129-151
Novaković, N.G. (2001) Karakteristike radnog zakonodavstva u 'post-socijalističkoj' Jugoslaviji. Sociološki pregled, vol. 35, br. 1-2, str. 55-73
Novaković, N.G. (2011) Radnička klasa i štrajkovi u Srbiji posle 2000. godine. Beograd, doktorska disertacija
Novaković, N.G. (2012) Političke elite, sindikati i radnici Srbije na kraju tranzicije. Politička revija, vol. 11, br. 4, str. 27-48
P.P. (2003) Lagodan život od rente. Radnička reč, br. 32, 1 jul
Petković-Gajić, D. (2011) Društvene promene i strategija delovanja sindikata. Beograd, doktorska disertacija
Popov, N., ur. (2011) Radno mestopod sunce - radničke borbe u Srbiji. Beograd: Službeni glasnik
R.T.S. (2012) Sindikati tuže Ljajića. 4 Eun., http://www.rts.rs/page/stories/sr/storv/125/Dru%C5%A1tvo/1115214/Sffldikati+tu%C5%BEe+Lian%C4%87a+.html
Radovanović, Z. (2003) Protesti i štrajkovi u nevreme. Danas, 1 avgust
Ristić, Ž. (2006) Kriminalizacija srpskog akcionarstva i (ne)moć države. u: Biznis i država, Beograd: IDN, 297-316
S.D.P. (2007) Zajedno protiv pljačke. Politika, 23 septembar
Stajić, D. (2010) Zablude o socijalnoj državi. Beograd: Institut za političke studije
Stanković, R. (2009) Štrajk dela radnika Trajala. Politika, 07. 07. http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomi%c4%b1a/SHtra%c4%b1k-dela-radnika-Tra%c4%b1ala.lt.html%3e
Stojić, J. (2004) Generalni štrajk u Krušiku. Politika, 9 mart
Stojiljković, Z. Socijalni dijalog u Srbiji-razlozi (pre)skromnog dosadašnjeg učinka. u: Stojiljković Zoran, Mihailović Srećko [ur.] Stanje socijalnog dijaloga u Srbiji posle dvadeset godina tranzicijl, Beograd: SLA, 7-40
Todorović, T. (2009) Tuča u sedištu ASNS-a u Nišu. Politika, 10. 07., http://www.poM-kars/rubrike/tema-dana/Tucha-u-sedishtu-ASNS-a-u-Nishu.lt.html
Vratuša, V.A. (2012) Tranzicija - odakle i kuda?. Beograd: Čigoja štampa
Vujaklija, M. (1996) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
Vukićević, D. (2007) Radnici blokiraju kapije Magnohroma. Ibarske novine, 20. april, http://www.kralievo.com/ibarskenovosti/2007/in20070420.hta
Vukomanović, D. (2009) Koncepti privatizacije u programima političkih partija u prvoj deceniji tranzicije u Srbiji. Srpska politička misao, br. 3, str. 183-212
Vuković, S. (1996) Čemu privatizacija?. Beograd: Sociološko društvo Srbije
Vuković, S.V. (1994) Pokretljivost i struktura društva. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Živković, M. (2004) Sindikat traži privremene mere. Politika, 13 januar
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/socpreg1301023N
objavljen u SCIndeksu: 14.10.2013.

Povezani članci

Sociološki pregled (2005)
Štrajkovi u Srbiji od 2000. do 2005. godine
Novaković Nada

Sociološki pregled (2006)
Zauzimanje startnih pozicija - ekonomski odnosi između republika neposredno nakon Drugog svetskog rata
Vuković Slobodan

Anali Pravnog fak Beograd (2008)
Postoje li kolektivna prava? - II deo
Jovanović Miodrag A.

prikaži sve [109]