Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 49, br. 2, str. 189-211
Komunikacija popularnog
Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet

e-adresanikola.bozilovic@filfak.ni.ac.rs
Projekat:
Tradicija, modernizacija i nacionalni identitet u Srbiji i na Balkanu u procesu evropskih integracija (MPNTR - 179074)

Sažetak
Članak je posvećen problemima komunikacije popularne kulture. On se odnosi na uže značenje popularne kulture. Ono obuhvata prevashodno dela umetničkih formi koja imaju popularan karakter - lako razumljive i zabavne sadržaje i široku publiku. Obrađena je estetska komunikacija popularnog kroz popularnu literaturu, film, pop i rok muziku. Rad je podeljen na tri dela. Prvi deo posvećen je estetici komunikacije popularne kulture. U njemu se vrši analiza glavnih formalno-estetskih postupaka ugrađenih u stvaralački izraz popularnog. U delu koji je posvećen socijalnim aspektima komunikacije popularne umetnosti, razmatraju se industrijski, tržišni i komercijalni principi na kojima je sazdana čitava ova kultura. To je vreme novih tehnologija i masovne potrošnje, koje su, po rečima Erika Hobsbauma, 'kulturni pejzaž' koji je promenio način doživljavanja umetničkog od strane nove publike. Na kraju, razmatraju se zvezde popularne kulture, kao komunikatori. Autor ih dodaje kao novu, čak ključnu, kariku u već poznatom lancu komunikacije koga čine autor, delo i publika. Zvezde (filma, popularne muzike) jesu aktivni faktori komunikacije i njeni nosioci. One su posrednici preko kojih publika uspostavlja odnose sa autorima (piscima, režiserima, kompozitorima) i delima u kojima se te zvezde pojavljuju. Zvezde kao 'novi olimpijci' (Moren) jesu još jedna značajna kategorija koja komunikaciju popularne kulture čini osobenom.
Reference
Adorno, T., Horkhajmer, M. (2012) Kulturna industrija. u: Đorđević J. [ur.] Studije kulture, Beograd: Službeni glasnik, Zbornik, str. 66-100
Bal, F. (1997) Moć medija. Beograd: Clio
Bauman, Z. (1973) Culture as Praxis. Boston and London: Routledge and Kegan Paul
Behlin, P. (2002) Film kao roba. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Benjamin, V. (1974) Umjetničko delo u veku svoje tehničke reprodukcije. u: Eseji, Beograd: Nolit
Bortvik, S., Moj, R. (2010) Popularni muzički žanrovi. Beograd: Clio
Bourdieu, P. (1984) Distinction a social critique of the judgement of taste. Cambridge: Harvard University Press
Božilović, N. (2006) Kič kultura. Niš: Zograf
Božilović, N. (2014) Estetika popularnog. u: Jovanović Z.M., i dr. [ur.] Umetnost i njena uloga u istoriji - između trajnosti i prolaznih -izama posvećen sećanju na prof. dr Miodraga, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet u Prištini, str. 49-67
Debor, G. (2003) Društvo spektakla. Beograd: Porodična biblioteka, anarhija/blok 45, br. 4
Dorfles, G. (1963) Oscilacije ukusa i moderne umjetnosti. Zagreb: Mladost
Dragićević-Šešić, M. (2012) Umetnost i alternativa. Beograd: FDU i Clio
Dyer, R. (1998) Stars. London: British Film Institute
Đorđević, Đ. (2015) Film i tržište: vidovi komercijalizacije savremenog holivudskog filma. Niš: Filozofski fakultet, Doktorska disertacija
Đorđević, J. (2012) u: Studije kulture, Zbornik, Beograd: Službeni glasnik
Eko, U. (2002) O književnosti. Beograd: Narodna knjiga
Fisk, D. (2001) Popularna kultura. Beograd: Clio
Fulkinjoni, E. (1980) Civilizacija slike. Beograd: Institut za film
Gans, H. (1974) Popular culture and high culture. New York: Basic Books
Gocić, G. (2012) Endi Vorhol i strategije popa. Beograd: Službeni glasnik
Gramši, A. (2012) Hegemonija, intelektualci i država. u: Đorđević J. [ur.] Studije kulture, Beograd: Službeni glasnik, Zbornik, str. 148-155
Gronow, J. (2000) Sociologija ukusa. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 141
Hauser, A. (1986) Sociologija umjetnosti. Zagreb: Školska knjiga, 1
Hobsbaum, E. (2014) Kraj kulture: Kultura i društvo u XX veku. Beograd: Arhipelag
Jovanović, S. (2005) Kulturni obrazac. Beograd: Stubovi kulture
Kloskovska, A. (2001) Sociologija kulture. Beograd: Čigoja štampa
Kon, Ž. (2001) Estetika komunikacije. Beograd: Clio
Kuk, D.A. (2005) Istorija filma I. Beograd: Clio
Lipovetsky, G. (2008) Paradoksalna sreća: Ogled o hiperpotrošačkom društvu. Zagreb: Antibarbarus
Macan, E. (1997) Rocking the classics: English progressive rock and the counterculture. Oxford: Oxford University Press
Maširević, L. (2011) Postmoderna teorija i film na primeru kinematografije Kventina Tarantina. Beograd: Institut za sociološka istraživanja
Maze, K. (2008) Bezgranična zabava - uspon masovne kulture. Beograd: Službeni glasnik
Mekguigan, Dž. (2012) Putevi kulturnog populizma. u: Đorđević J. [ur.] Studije kulture, Beograd: Službeni glasnik, Zbornik, str. 347-359
Moren, E. (1967) Film ili čovek iz mašte - antropološki esej. Beograd: Institut za film
Moren, E. (1979) Duh vremena. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Morin, E. (1957) Les stars. Paris: Editions du Seuil
Omon, Ž., Bergala, A., Mari, M., Verne, M. (2006) Estetika filma. Beograd: Clio
Ranković, M. (1996) Opšta sociologija umetnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Shils, E. (1961) Mass society and its culture. u: Jacobs N. [ur.] Culture for the Millions, New York: D. Van Nostrand Comp, pp. 81-87
Stojanović, S. (2014) Industrija kulture, savremene zvezde i dramaturški model komunikacije. Beograd: Fakultet političkih nauka, Doktorska disertacija
Torg, A. (2002) Pop i rok muzika. Beograd: Clio
Vot, J. (1990) Čitalačka publika i nastanak romana. u: Petrović S. [ur.] Sociologija književnosti, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, str. 217-231
Vukadinović, M. (2013) Zvezde supermarket kulture: medijska slava u potrošačkom društvu. Beograd: Clio
Žikić, B. (2012) Popularna kultura - nadkulturna komunikacija. Etnoantropološki problemi, Beograd, vol. 7, br. 2, str. 315-341
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/socpreg1502189B
objavljen u SCIndeksu: 09.03.2017.

Povezani članci