Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 49, br. 2, str. 229-253
Društvene okolnosti i nastavnička profesija
aDžavni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za filozofske nauke
bUniverzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet
Ključne reči: nastavnici; procena društvenih okolnosti; temporalno zadovoljstvo profesijom
Sažetak
Nastavnici, kao element obrazovnog sistema, smatraju se najvažnijim faktorom za unapređenje kvaliteta rada u školama. Pri tom, škole i nastavnici, kao i čitav obrazovni sistem, funkcionišu u okviru širih društvenih okolnosti koje mogu biti procenjene kao povoljne i nepovoljne za određeni aspekt nastavnog rada. U radu je prikazano istraživanje nastavničke percepcije društvenih okolnosti u kojima rade i njihovo temporalno zadovoljstvom profesijom i profesionalnim razvojem. Temporalno zadovoljstvo podrazumeva kognitivnu evaluaciju profesionalnog područja života kroz vremensku prizmu (prošlost, sadašnjost, budućnost). Ispitan je međuodnos ovih faktora, kao i povezanost sa određenim socio-demografskim varijablama: dužinom radnog staža i starošću, polom, vrstom inicijalnog obrazovanja i vrstom škole u kojima su zaposleni. Rezultati ukazuju na to da nastavnici uglavnom percipiraju društvene okolnosti kao nepovoljne za svoj profesionalni razvoj, da su zadovoljniji prošlim nego sadašnjim i budućim profesionalnim aspektima života i da zadovoljstvo jeste značajno povezano sa percepcijom društvenih okolnosti. Utvrđene su značajne razlike u temporalnom zadovoljstvu i opažanju društvenih okolnosti u odnosu na pol. Nastavnici u srednjim stručnim školama su zadovoljniji svojom profesijom, u poređenju sa nastavnicima u gimnazijama i osnovnim školama.
Reference
*** (2012) Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. Službeni glasnik RS, 107
*** (2009) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Prosvetni glasnik. Beograd, specijalni broj
Beara, M. (2009) Motivacija nastavnika vs. spremnost na profesionalni razvoj. Novi Sad: ACIMSI, Magistarski rad
Beara, M. (2009) Profesionalni razvoj nastavnika u uslovima tranzicije. u: Kapor Stanulović N. [ur.] Efekti tranzicije na porodične i profesionalne životne procese, Novi Pazar: Državni univerzitet, str. 67-80
Beta (2011) Štrajkuje oko 42 odsto škola. Blic online, 21.02.2011, http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/236913/Strajkuje-oko-42-odsto-skola, 8.11.2015
Bjekić, D. (1999) Profesionalni razvoj nastavnika. Užice: Učiteljski fakultet
Bronfenbrenner, U. (1977) Toward an experimental ecology of human development. American Psychologist, pp. 513-531; http://cac.dept.uncg.edu/hdf/facultystaff/Tudge/Bronfenbrenner%201977.pdf, 10.11.2015
Bronfenbrenner, U. (1994) Ecological models of human development. u: International Encyclopedia of Education, Oxford: Elsevier, Vol. 3. 2nd Ed. Reprinted in Gauvain, M and Cole, M. (Eds.) Readings on the development od children, 2nd Ed. Pp. 37-43
Čizmić, S. (2003) Zadovoljstvo poslom. u: Čizmić S., Kondić V. [ur.] Psihologija rada u formuli uspeha organizacije, Beograd: Centar za primenjenu psihologiju, str. 97-106
Day, C. (1999) Developing Teachers. The Challenges of Lifelong Learning. London: Falmer Press
Dimitrijević, V. (2011) Škole u štrajk - kud plovi prosvetni brod?. Pečat, http://www.pecat.co.rs/2011/01/skole-u-strajk-kud-plovi-prosvetni-brod/, 17.02.2012
FoNet (2011) Prosvetari obustavili štrajk. Blic online, 31.3.2015, http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/245054/Prosvetari-obustavili-strajk, 8.11.2015
Gigović, B. (2011) Obradović naredio smanjenje zarada štrajkačima u prosveti. Blic Online, 24.3.2011, http://www.blic.rs/Vesti/Drustvo/243470/Obradovic-naredio-smanjenje-zaradastrajkacima-u-prosveti, 8.11.2015
Hebib, E. (2008) Kako nastavnici procenjuju okolnosti u kojima rade?. Nastava i vaspitanje, vol. 57, br. 2, str. 200-214
Jerković, I. (2001) Kvalitetno obrazovanje - razvijeno društvo (Reforma obrazovanja u Srbiji - da li je poslednja?). Norma, 3: 197-204
Kovač-Cerović, T., Levkov, Lj., ur. (2002) Kvalitetno obrazovanje za sve - put ka razvijenom društvu. Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije
Kovač-Cerović, T., Grahovac, V., Stanković, D., Vuković, N., Ignjatović, S., Šćepanović, D., Nikolić, G., Toma, S. (2004) Kvalitetno obrazovanje za sve - izazovi reforme obrazovanja u Srbiji. Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta
Miner, J.B. (2005) Motivation-hygiene theory: Frederick Herzberg. u: Miner J.B. [ur.] Organizational behavior: Essential theories of Motivation and Leadership, New York: M.E. Sharpe, Chapter 5, 1, 61-75
Novaković, N. (2013) Štrajkovi, sindikati i privatizacija u Srbiji. Sociološki pregled, vol. 47, br. 1, str. 23-52
Oyama, S., Griffiths, P.E., Gray, R.D., ur. (2001) Cycles of Contingency: Developmental Systems and Evolution. Cambridge, MA: MIT Press
Penezić, Z., Sorić, I. (2004) Skala temporalnog zadovoljstva životom (TSWLS). u: Zbirka psihologijskih skala i upitnika, Zadar: Filozofski fakultet, II, str. 55-65
Rado, P. (2002) Tranzicija u obrazovanju. Bihać: Pedagoški zavod
Republički zavod za statistiku (2011) u: Statistički godišnjak Srbije 2011 - obrazovanje, http//webrzs.stat.gov.rs/WebSite/repository/documents/00/00/47/37/05_Obrazovanje.pdf, 17.02.2012
Vujić, D. (2004) Motivacija za kvalitet. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju
Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (2010) Školska motivacija učenika u Srbiji (tehnički izveštaj). Beograd
Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (2013) Standardi opštih međupredmetnih kompetencija za kraj srednjeg obrazovanja. http://www.ceo.edu.rs/images/stories/obrazovni_standardi/Opsti_standardi_postignuca/MEDJUPREDMETNE%20KOMPETENCIJE.pdf 6.7. 2015
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/socpreg1502229B
objavljen u SCIndeksu: 09.03.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka