Akcije

Sociološki pregled
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
1998, vol. 32, br. 2, str. 217-236
Argumenti za i protiv sindikalnog organizovanja posle propasti komunizma
Institut društvenih nauka, Beograd
Sažetak
Članak ne sadrži sažetak.
Reference
*** (1976) Svetska privreda i finansije. Politika, 27. septembar, str. 9
*** (1996) Studija MMF o nezaposlenosti, izveštaj. Politika, 27. septembar, str. 9
*** (1996) Spor rast je glavni krivac za nezaposlenost u Evropi. Politika, 1. decembar
*** (1977) Zakon o radnim odnosima. Službeni glasnik RS
Alendar, B. (1993) Evropska ekonomska zajednica i istraživanje razvoja tehnologija. Međunarodni problemi, vol. 45, br. 1-2, str. 67-86
Božović, R. (1984) Lavirinti kulture. Beograd: Radnička štampa
Case, K.E., Fair, R.C. (1996) Principle of economics. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Draker, P.F. (1995) Menadžment za budućnost - devedesete i vreme koje dolazi. Beograd: Grmeč - Privredni pregled
Kalanj, R. (1990) Modernost, društvene klase i dekonstrukcija radikalnih vizija. u: Modernost i modernizacija, Zagreb: Sociološko društvo Hrvatske
Korošić, M. (1988) Naše teme, Zagreb, br. 10, str. 2443
Lazić, M.B. (1988) Kapitalizam u evoluciji. Novi Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Ličina, P. (1996) Svetski standardi sindikalizma. Republika, vol. 7, br. 135-136, str. 10
Livada, S. (1988) Mogućnosti nove koncepcije ruralnog razvoja. Naše teme, Zagreb, br. 10, str. 2379
Marković, B. (1989) Nove tehnologije, radnička klasa i sindikati - iskustvo razvijenih kapitalističkih zemalja - istraživačka studija. Beograd: Radnička štampa
Marković, V.M. (1997) Odnos prema prethodnom političkom sistemu. u: Mihailović Srećko i dr. [ur.] Između osporavanja i podrške: javno mnenje o legitimitetu treće Jugoslavije, Beograd: Institut društvenih nauka / IDN
Marks, K., Engels, F. (1949) Izabrana dela. Beograd, itd: Kultura
Milanović, B. (1995) Tranzicija - ništa nije sigurno. Vreme novca, br. 39, str. 9-11
Neumann, F.L. (1974) Demokratska i autoritarna država - studije o političkoj i pravnoj teoriji. Zagreb: Naprijed
Parkin, P. (1974) The social analyses of class structure. London, itd: Tavistock Publications
Parkin, P. (1979) Marxism and class theory: A bourgeois critique. London, itd: Tavistock Publications
Prokopijević, M.L. (1996) Svojina i slobode. u: Vasić Pavle i dr. [ur.] Svojina i slobode - aspekti tranzicije, Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za ekonomska istraživanja / IDN CEI, str. 89-103
Prokopijević, M.L. (1997) Nezavisnost, vol. 5, br. 58-59
Ristić, D., Ivanovski-Mirkov, S. (1991) Uticaj inovacionih aktivnosti na produktivnost i ukupan razvoj jedne zemlje. Politika razvoja, br. 4, str. 65
Slavujević, Z.Đ. (1997) Kriza poverenja u institucije sistema. u: Mihailović Srećko i dr. [ur.] Između osporavanja i podrške: javno mnenje o legitimitetu treće Jugoslavije, Beograd: Institut društvenih nauka / IDN, str. 64-94
Stojanov, M. (1988) Sumrak i emancipacija seljaštva i kriza poljoprivrede. Naše teme, Zagreb, br. 10, str. 2420
Stojanović, M. (1991) Izgradnja agrarnog podsistema u uslovima tržišnog privređivanja. Politika razvoja, br. 5, str. 9
Stojiljković, Z.B. (1995) (Ne)mogućnost autonomnog delovanja sindikata u Srbiji / Impossibility of autonomous activity of Trade Unions in Serbia. u: Pavlović Vukašin D. [ur.] Potisnuto civilno društvo, Beograd: EKO centar, str. 492
Šuković, D.B. (1997) Socijalnim programom protiv siromaštva. Politika, 17. februar, str. 13
Todorović, A. (1984) Sociologija slobodnog vremena. Beograd: Interpregled
Vasović, M.D. (1997) Ekonomski razvoj, vrednosti i prioriteti demokratizacije. u: Vukotić Veselin i dr. [ur.] Ekonomija i demokratija, Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za ekonomska istraživanja / IDN CEI
Vojnović, M.D. (1986) Savremeni kapitalizam. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije / IIC SSOS
Vukmirović, N. (1992) Tendencije u razvoju malog poduzetništva kod nas i u svijetu. Ekonomist, vol. 45, br. 1-2, str. 35-52
Zupan, V. (1994) OECD - trgovina i tržište rada, prikaz istoimene knjige prof. Roberta Laurenc-a. Ekonomika, Beograd, br. 4-6, str. 109-110
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučna kritika
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Sociološki pregled (1997)
Radništvo i tranzicija u SR Jugoslaviji
Novaković Nada G.

Anali Pravnog fak Beograd (2001)
O osnovama i karakteru političke obligacije građana
Stanovčić Vojislav

Anali Pravnog fak Beograd (1998)
Ideja revolucije i država naroda srpskog
Košutić Budimir P.

prikaži sve [72]