Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2020, vol. 66, br. 4, str. 61-72
Kulturni i verski turizam Kosova i Metohije
aUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja
bTechnical College of Applied, Kragujevac

e-adresavladanpetrovicvb@outlook.com, marija.lakicevic@kg.ac.rs, zarevac.milica@gmail.com
Sažetak
Kultura sa kulturnom baštinom je izraz identiteta naroda, njegove istorije, tradicije i civilizacije, pokazatelj njegovog života u vremenu i prostoru. U fokusu ovog rada nalazi se analiza kulturnog i verskog turizma na području Kosova i Metogije. Primarni podaci prikupljeni su metodom anketiranja, u avgustu 2018. godine, na uzorku od 38 ispitanika koji su bili učesnici organizovanog dvodnevnog putovanja. Cilj rada jeste da prikaže značaj koji verski i kulturni turizam ima za razvoj lokalne zajednice na Kosovu i Metohiji. Rezultati istraživanja ukazuju da kulturni i verski turizam doprinose regionalnom razvoju, kulturnim vrednostima, ali i da veliki broj manastira i crkava koji se nalaze na ovom području, predstavlja za naš narod pravu svetost. Svrha ovog rada je da ukaže na značaj kulturnog i verskog turizma na razvoj lokalnih zajednica na Kosovu i Metohiji, ali i na činjenicu da sakralni objekti na ovom području imaju veliku, svetuvrednost za naš narod. Istraživanje je sprovedeno kroz više dimenzionalni upitnik. Dobijene podatke autori ovog rada obrađuju ručno, jer je uzorak istraživanja restriktivno mali. Metode naučnog istraživanja koje se koriste u radu su metode analize i sinteze, metoda indukcije i dedukcije, kao i metoda opisne analize. Tom prilikom smo utvrdili da je kulturni i verski turizam veoma razvijen na ovom području,uprkos nemirima koji su obeležili poslednju deceniju. Takođe, utvrđeno je da su ovi oblici turizma od velikog značaja za zajednicu na Kosovu i Metohiji. Turisti sakralne građevine na ovom području vide kao velika svetilišta prema kojima pokazuju veliko poštovanje. Praktične implikacije ovog rada ogledaju se u činjenici da se dobijeni rezultati mogu koristiti u daljim istraživanjima.
Reference
Anđelković, B. (2019) Uloga verskog turizma u stvaranju 'hijerarhije' manastira kod poklonika Srpske pravoslavne crkve. Glasnik Etnografskog instituta SANU, vol. 67, br. 2, str. 421-443
Avramović, Z. (2018) Borba za Kosovo i Metohiju u novim okolnostima. u: Stanić D. [ur.] Kosovo i Metohija - juče, danas, sutra, Zbornik, Novi Sad: Matica srpska, 30
Bogan, E., Cercleux, A.L., Constantin, D.M.O. (2019) The role of religious and pilgrimage tourism in developing and promoting the urban tourism in Buchares. Quality-Access to Success, 20
Chianeh, R., Del, C.G., Ghasemi, V. (2018) Cultural and religious tourism development in Iran: Prospects and challenges. Anatolia, 29(2), 204-214
Damnjanović, A.M., Dašić, D.R., Đurašković, J.A. (2016) Kulturni resursi kao ekonomski potencijal nacionalnih ekonomija. u: Vladušić Lj. [ur.] Tourism and competitiveness, JBF2016, Jahorina, Pale, Republika Srpska Bosna i Hercegovina: Ekonomski fakultet
Dojčinović-Đukić, V. (2005) Kulturni turizam. Beograd: Klio
Durán-Sánchez, A., Álvarez-García, J., Del, R.M., Oliveira, C. (2018) Religious tourism and pilgrimage: Bibliometric overview. Religions, 9(9), 249
Eidelman, B.M., Fakhrutdinova, L.R., Bunakov, O.A., Gabdrakhmanov, N.K., Grigorieva, E.V. (2017) Religious tourism in the tourism system. Revista, (20), 96-103
Heidari, A., Yazdani, H.R., Saghafi, F., Jalilvand, M.R. (2017) Developing strategic relationships for religious tourism businesses: A systematic literature review. EuroMed Journal of Management, 2(1), 77-98
Katanić, Z. (2017) Valorizacija kulturnih vrednosti Kosova i Metohije u funkciji turističke ponude. Beograd: Univerzitet Singidunum, Studije pri univerzitetu, Doctoral dissertation
Kilipiris, F.E., Dermetzopoulos, A. (2016) Streets of Orthodoxy: Developing religious tourism in the Mount Paiko area, Central Macedonia, Greece. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 4(7), 31-38
Mićunović, G., Novaković, N., Stefanović, G. (2015) Verski turizam i mogući negativni efekti u odnosu na manastire. Bizinfo (Blace), vol. 6, br. 1, str. 43-52
Mihajlović, P., Mihajlović, L. (2013) Institucionalna zaštita kulturnog nasleđa na Kosovu i Metohiji. u: Šuvaković U. [ur.] Kulturno nasleđe na Kosovu i Metohiji, Istorijske tekovine Srbije na Kosovu i Metohiji i izazovi budućnosti, Zbornik, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet u Prištini, Univerzitet u Prištini, 2, pp. 667-681
Milosavljević, S. (2013) Demografsko-ekonomskaanalizastanjausrpskimenklavama ufunkcijiunapređivanjastrateškograzmišljanja i delovanja na Kosovu i Metohiji. u: Šuvaković U. [ur.] Kulturno nasleđena Kosovu i Metohiji, Istorijske tekovine Srbije na Kosovu i Metohiji i izazovi budućnosti, Zbornik, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet u Prištini, Univerzitet u Prištini, 2, 885-895
Molnar, D., Manić, E. (2018) New subregionalization for new regional policy of Serbia. Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici, br. 40, str. 3-19
Nedeljković, M.D. (2018) Multikonfesionalnost lokalne zajednice kao komparativna prednost za razvoj (verskog) turizma - primer Novog Sada. Religija i tolerancija, vol. 16, br. 30, str. 299-321
Petroman, I. (2013) Types of cultural tourism. Scientific Papers Animal Science and Biotechnologies, 46(1), 385-388
Pourtaheri, M., Rahmani, K., Ahmadi, H. (2012) Impacts of religious and pilgrimage tourism in rural areas: The case of Iran. Journal of Geography and Geology, 4(3), 122-129
Radović, V., Katanić, Z., Pezo, L. (2018) Importance of the valorisation of Serbian cultural and historical heritage of Kosovo and Metohija in the tourism development process. TIMS. Acta, vol. 12, br. 1, str. 5-15
Richards, G. (2005) The scope and significance of cultural tourism. Wallingford: CAB International
Sagić, Z., Lakićević, M., Durkalić, D. (2019) Analysis of tourist turnover in a rural tourism destination: Case study of Ivanjica. Ekonomika poljoprivrede, vol. 66, br. 3, str. 835-850
Sančanin, B., Perić, G., Stojiljković, M. (2019) Cultural-historical resources as initiators of tourism development in Sremski Karlovci. Menadžment u hotelijerstvu i turizmu, vol. 7, br. 2, str. 77-85
Sivakumar, V., Saranya, P.R., Iyappan, A., Leelapriyadharsini, S. (2019) A preliminary review of the cultural heritage and emerging pilgrimage tourism in Tamil Nadu. Journal of Tourism, Hospitality & Culinary Arts, 11(2), 94-105
Skoultsos, S., Vagionis, N. (2015) Cultural and religious tourism as parts of Greek tourism product. u: IMIC 1st Internationa lConference on Experiential Tourism, Santorini, Greece
Šušić, V., Đorđević, D.Ž. (2019) Modern tendencies of international tourism development. Ekonomika, vol. 65, br. 2, str. 27-37
Yakunin, V.N., Yamashev, V.M., Anuchin, O.I., Adaevskaya, T.I., Ovsyannikova, N.V. (2016) Religious tourism and pilgrimage in Russia: Cultural-historical analysis. Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 6(NVSPCL), 2595-2603
Živadinović, B., Knežević, M. (2018) Srpski srednjovekovni manastiri kao spona između verskog i kulturnog turizma. Culture, heritage and tourism development, 200-206
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/ekonomika2004062P
primljen: 17.03.2020.
prihvaćen: 02.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 20.12.2020.
Creative Commons License 4.0