Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, br. 23, str. 153-161
Pristup definisanju modela upravljanja ljudskim resursima u malim i srednjim preduzećima
Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

e-adresaleonard_salai@yahoo.com
Ključne reči: upravljanje ljudskim resursima; aktivnosti kadrovanja; studije slučaja; vlasnici-menadžeri
Sažetak
Iako su istraživanja u oblasti upravljanja ljudskim resursima kod nas relativno skorijeg datuma, urađen je supstancijalni istraživački rad vezan za praksu velikih sistema. Kreirani modeli beleže određene manjkavosti, delom zato što su preslikani iz tuđe prakse a delom i zato što ne reflektuju realne mogućnosti aplikacije za sektor malog i srednjeg biznisa. Razlog ove činjenice leži u nedostatku adekvatnih sistemskih uslova za obezbeđenje efikasnog upravljanja ljudskim resursima. Cilj ovog rada je da diskutuje o preovlađujućim aspektima upravljanja ljudskim resursima u malim i srednjih preduzećima u Srbiji. Osnovna hipoteza rada je, da li su aktivnosti upravljanja ljudskim resursima, s jedne, ili bazične pretpostavke, stavovi i vrednosni sistem naših preduzetnika, s druge strane, opredeljujući za ulazak MSP u uzlaznu fazu razvoja poslovnih aktivnosti. Istraživačkim zadatkom postavilo se konstruisanje teoretskog modela procesa upravljanja ljudskim resursima za mala i srednja preduzeća. Primenjena je najpre metoda intervjuisanja preduzetnika i zaposlenih koji su radili za preduzetnika, da bi, zatim, ona bila dopunjena metodom komparacije prakse preduzeća, na osnovu studija slučaja. U cilju povećanja stepena validnosti dobijenih rezultata, materijal za studije slučaja obezbeđen je iz alternativnih izvora. Rad završava diskusijom o potencijalima ali i rezervama u pogledu budućih referentnih istraživanja.
Reference
Aguirre, D., Post, L., Finn, L. (2009) Building talent in a time of layoffs. www.booz.com/media/file
Bahtijarević-Šiber, F. (1999) Management ljudskih potencijala. Zagreb: Golden marketing
Bahtijarević-Šiber, F., Sikavica, P., ur. (2001) Leksikon menedžmenta. Zagreb: Masmedia
Berg, S.A., Chyung, S.Y. (2008) Factors that influence informal learning in the workplace. Journal of Workplace Learning, 20(4): 229
Blanchard, N.P., Thacker, J.W. (1999) Effective training: Systems, strategies and practices. New Jersey: Prentice Hall
Hamm, J. (2002) Why entrepreneurs don't scale. Harvard Business Review, dec, 110-115
Hisrich, R., Peters, M., Shepherd, D. (2005) Entrepreneurship. Boston: McGraw Hill
Laseter, T., Cross, R. (2007) The craft of connection. 31.jan. 2010. www.strategybusiness.com/press/article/09177.pdf
Pokrajac, S., Tomić, D. (2008) Preduzetništvo. Novi Sad: Alfa-graf NS
Salai, L. (2007) Menadžment malih i srednjih preduzeća. Novi Sad: Viša poslovna škola
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.08.2010.

Povezani članci

Vojno delo (2011)
Povezanost strategijskog menadžmenta i nauka odbrane
Stojković Dejan, i dr.

Anali Ekon fak Subotica (2007)
Analiza tržišta rada i ljudskih resursa na primeru jedne vojvođanske opštine
Salai Leonard

Anali Ekon fak Subotica (2009)
Inovacije u savremenom poslovnom ambijentu
Brankov Jasmina, i dr.

prikaži sve [18]