Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, br. 28, str. 213-228
Decentralizovano upravljanje ekonomskim razvojem lokalnih zajednica u Srbiji
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

e-adresag.darko83@gmail.com
Sažetak
S obzirom da su preduslovi decentralizovanog upravljanja ekonomskim razvojem postojanje odgovarajućeg obima nadležnosti lokalne samouprave, izvornih prihoda, stabilnog i predvidivog sistema finansijskog izjednačavanja, te postojanje odgovarajućih organizacionih oblika upravljanja, dat je retrospektivni i aktuelni prikaz uloge lokalne samouprave u Srbiji u oblasti ekonomskog razvoja, osnovi sistema njenog finansiranja, kao i neki od organizacionih aspekata ovog problema, kao što su organizacija i uloga lokalne uprave u poslovima ekonomskog razvoja, lokalne razvojne agencije i međuopštinska saradnja.
Reference
*** (2007) Dobre prakse međuopštinske saradnje u Evropi - izveštaj Evropske komisije za lokalnu i regionalnu autonomiju u saradnji sa Clothilde Deffigier
*** (2005/2007) Zakon o državnoj upravi. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 79/05 i 101/07
*** (2006/2011) Zakon o finansiranju lokalne samouprave. Sl. glasnik RS, br. 62/06. i 47/11
*** (2007) Zakon o lokalnoj samoupravi. Službeni list RS, br. 129
*** (2002-2004) Zakon o lokalnoj samoupravi. Službeni glasnik RS, br. 9/02, 33/04, 135/04
*** (2005) Zakon o javnim agencijama. Službeni glasnik RS, br. 18/05 i 81/05
*** (2011) Zakon o javnoj svojini. Službeni glasnik RS, Beograd, br. 72
*** (2005/2009) Zakon o javnom dugu. Službeni glasnik RS, br. 61/05, 107/09
*** (1997-1998) Zakon o komunalnim delatnostima. Službeni glasnik RS, br. 16/97.i 42/98
*** (2003/2006) Zakon o planiranju i izgradnji. Službeni glasnik RS, br. 47/03 i 34/06
*** (2009) Zakon o izmenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu. Službeni Glasnik RS, broj 41
*** (2009-2010) Zakon o regionalnom razvoju. Sl. glasnik RS
*** (2010) Zakon o vodama. Službeni Glasnik RS, br. 30
*** (2006) Uredba o upravnim okruzima. Službeni glasnik RS, broj 15
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
Aleksić, V. (2008) Finansijsko pravo - finansijska decentralizacija. Novi Sad: Privredna akademija
Dimitrijević, P., Vučetić, D. (2011) Sistem lokalne samouprave. Beograd: Službeni glasnik
Đorđević, S. (2007) Priručnik za moderno upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem. Beograd: Stalna konferencija gradova i opština
Golić, D., Šoltes, I. (2009) Karakteristike lokalne samouprave zemalja u tranziciji. Pravo - teorija i praksa, vol. 26, br. 5-6, str. 66-82
Golić, D. (2011) Ustavni okviri decentralizacije u Republici Srbiji. u: Dukić-Mijatović M. [ur.] Aktuelne promene u pravnom sistemu država u regionu, Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, 63-77
Hulst, R., van Montfort, A., ur. (2007) Inter-municipal cooperation in Europe. Dordrecht: Springer
Levitas, E., Peteri, G., Stipanović, B. (2004) Reforma sistema finansiranja lokalne samouprave. Beograd: Palgo centar
Lilić, S. (2009) Upravno pravo - upravno procesno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Lončar, Z. (2005) Zakon o državnoj upravi. Beograd: Službeni glasnik
Mali, D. (2002) Mogući pravci fiskalne decentralizacije u Srbiji. u: Raičević B., G. Ilić Popov [ur.] Inicijativa za fiskalnu decentralizaciju, Beograd: Magna Agenda, str. 137-164
Marković, R. (2009) Ustavno pravo. Beograd: Pravni fakultet
Marković, R. (2006) Ustav Republike Srbije iz 2006 - kritički pogled. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 54, br. 2, str. 5-46
Milkov, D. (2009) Upravno pravo I - uvodna i organizaciona pitanja. Novi Sad: Centar za izdavačku delatnost Pravnog fakulteta
Ministarstvo finansija Republike Srbije (2007) Bilten javnih finansija za mesec decembar 2006. godine. Beograd: Ministarstvo finansija
Mitić, A. (2008) Mogućnost emitovanja municipalnih obveznica u Srbiji i nužnost unapređenja finansijskog sistema. Pravni život, vol. 57, br. 12, str. 865-876
Pavlović-Križanić, T. (2010) Priručnik za strateško planiranje i upravljanje lokalnim razvojem u Republici Srbiji. Centar za regionalizam
Savet Evrope (2012) Evropska povelja o lokalnoj samoupravi. http://www.coe.org.rs/REPOSITORY/128_evropska_povelja_o_lokalnoj_samoupravi.pdf
Vlatković, M. (2009) Pravo lokalne samouprave. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Vučetić, D. (2009) Međuopštinska saradnja kao vid teritorijalne reforme. Pravni život, Tematski broj Pravo i vreme, 58 (11), 411-424
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.