Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 62, br. 1-2, str. 85-95
Primena deskriptivnih statističkih metoda u analizi eksperimentalnih rezultata
Univerzitet u Beogradu, Fakultet veterinarske medicine
Ključne reči: deskriptivne metode; aritmetička sredina; poligon; histogram
Sažetak
Danas statistika predstavlja skup naučnih metoda kvantitativnog i kvalitativnog istraživanja varijacija masovnih pojava. Odnosno, statistika predstavlja grupu metoda koje se koriste za prikupljanje, analizu, prezentaciju i interpretaciju podataka potrebnih za donošenje određenih zaključaka. Statistička analiza se deli na deskriptivnu statističku analizu i inferencijalnu statistiku. Vrednosti koje predstavljaju rezultat eksperimenta, odnosno predmet posmatranja neke pojave, nazivaju se obeležja i ona se dele na atributivna i numerička. Sva numerička obeležja dele se na prekidna i neprekidna. Grafičko prikazivanje distribucije frekvencija može biti poligonom i histogramom. Najčešće primenjivane deskriptivne statističke metode su: aritmetička sredina, standardna devijacija, statndardna greška aritmetičke sredine, koeficijent varijacije i interval varijacije.
Reference
Anderson, M., Sweeney, D., Williams, T. (2004) Statistics for business and economics. South-Western College Pub
Blažić, M., Dragović, V. (1991) Opšta statistika. Beograd: Savremena administracija
Hadživuković, S. (1991) Statistički metodi s primenom u poljoprivrednim i biološkim istraživanjima. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela
Ivanović, B. (1973) Teorijska statistika. Beograd: Naučna knjiga
Janošević, S., Dotlić, R., Erić-Marinković, J. (1998) Medicinska statistika. Beograd: Medicinski fakultet
Lovrić, M., Komić, J., Stevič, S. (2007) Statistička analiza metodi i primjena. Banja Luka
Mann, P.S. (1995) Statistics for business and economics. John Wiley & Sons
Pejin, I., Mirilović, M. (2007) Zbirka zadataka iz biostatistike. Beograd: Fakultet veterinarske medicine
Trbojević, G. (1986) Osnovi biostatistike za studente veterine. Beograd: Veterinarski fakultet
Žižić, M.M., Lovrić, M., Pavličić, D.M. (2005) Metodi statističke analize. Beograd: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.2298/VETGL0802085M
objavljen u SCIndeksu: 29.11.2016.