Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 37, br. 4, str. 223-228
Depresivnost kod adolescenata na Kosovu i Metohiji
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet
bZC, Neurološko odeljenje, Zaječar

e-adresadragana_dj2004@yahoo.com
Projekat:
Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)

Ključne reči: adolescenti; depresivnost; zadovoljstvo životom; društvena situacija
Sažetak
U ovoj epidemiološkoj studiji preseka ispitana je depresivnost kod adolescenata koji žive na Kosovu i Metohiji u jednoj specifičnoj društvenoj situaciji. Osnovni cilj nam je da utvrdimo depresivnost, ali i da ispitamo njegovu povezanost sa percepcijom društvene situacije, zadovoljstvom životom i sociodemografskim varijablama (polom, mestom življenja, materijalnim statusom). Uzorak sačinjavaju 465 učenika završnog razreda srednje škole uzrasta od 17-19 godina starosti. Od skala koristili smo Bekovu skalu za procenu depresivnosti (BDI), Skalu zadovoljstva životom (SWLS), skalu subjektivne procene društvene situacije, upitnik za prikupljanje sociodemografskih varijabli. Podaci su obrađeni u statističkom programu SPSS, verzija 18.0. Od statističkih metoda korišćene su mere deskriptivne statistike, mere korelacije (linearne i parcijalne) i postupci utvrđivanja značajnosti razlika između aritmetičkih sredina (t- test i analiza varijanse).
Reference
*** (1992) ICD-10 klasifikacija mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Allgood-Merten, B., Lewinsohn, P.M., Hops, H. (1990) Sex differences and adolescent depression. Journal of abnormal psychology, 99(1): 55-63
Beck, A.T., Rush, A.J., Shaw, B.F., Emery, G. (1979) Cognitive therapy of depression. New York: Guilford Press
Demir, T., Karacetin, G., Demir, D.E., Uysal, O. (2011) A systematic review of the global distribution and availability of prevalence data for bipolar disorder. Journal of Affective Disorders, 134(1-3): 1-13
Diener, E., Suh, E., Oishi, S. (1997) Recent studies on subjective well-being. Indian Journal of Clinical Psychology, 24, str. 25-41
Diener, E. (1994) Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95(3): 542-575
Holahan, C.K., Holahan, C.J. (1987) Self-efficacy, social support, and depression in aging: a longitudinal analysis. Journal of gerontology, 42(1): 65-8
Krefetz, D.G., Steer, R.A., Gulab, N.A., Beck, A.T. (2002) Convergent validity of the Beck depression inventory-II with the reynolds adolescent depression scale in psychiatric inpatients. Journal of personality assessment, 78(3): 451-60
Krivokapić, M., Nenadović, N., Radomirović, M., Milosavljević, I., Kraković, J., Grbić, S., Marjanović, J., Vaščić, M., Nenadović, M. (2008) Hospitalno lečeni iz 'Gračaničke enklave' sa dijagnozom posttraumatski stresni poremećaj nakon 17-o martovskih dogadjaja na Kosovu 2004. godine. u: Naučno-stručni skup psihologa Srbije, Knjiga rezimea
Nenadović, M., Čabarkapa, M. (2008) Akutni poremećaj mentalne skladnosti kao posledica događaja na Kosovu od 17. marta 2004. godine. u: 56. Naučno-stručni skup psihologa Srbije, Knjiga rezimea
Nenadović, M., Krivokapić, M., Milosavljević, I., Grbić, S., Radomirović, M., Kragović, J., Marjanović, J., Nenadović, N. (2008) Dužina hospitalnog lečenja bolesnika sa kliničkom fenomenologijom disocijativnih poremećaja i poremećaja prilagodjavanja. u: 56. Naučno-stručni skup psihologa Srbije, Knjiga rezimea, 127-128
Rutter, M. (1986) The developmental psychopathology of depression: Issues and perspectives. u: [ur.] Depression in young people: Developmental and clinical perspectives, New York: Guilford Pres
Schwarzer, R., Schröder, K.E.E. (1997) Social and personal coping resources as predictors of quality of life in cardiac patients. www.yorku.ca/academics/schwarze
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
objavljen u SCIndeksu: 03.04.2013.

Povezani članci