Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2012, vol. 66, br. 2, str. 119-128
Transformaciono dejstvo programskog modela fizičkih aktivnosti na motoričke sposobnosti dece predškolskog uzrasta
aVisoka škola strukovnih studija za obrazovanja vaspitača, Sremska Mitrovica
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
cUniverzitet u Nišu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresadejan.suzovic@fsfv.bg.ac.rs
Ključne reči: igra; poligoni; snaga; brzina; koordinacija; gipkost; preciznost
Sažetak
Cilj istraživanja je ispitivanje efekata devetomesečnog programskog modela fizičkih aktivnosti usmerenog na motorički status dece uzrasta 6-7 godina. Hipotetički okvir istraživanja zasniva se na pretpostavci da će specifični kurikulum fizičkih aktivnosti zasnovan na sociokonstruktivističkom pristupu u trajanju od devet meseci, dovesti do pozitivnih transformacijskih efekata motoričkih sposobnosti dece predškolskog uzrasta. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 128 dece uzrasta (AS±SD) 6.23±0.88 godine, koja nisu uključena u dodatne programe fizičkih aktivnosti. Uzorak je podeljen na dva subuzorka koja su činila eksperimentalna (N=61) i kontrolna grupa (N=67). Primenjeno je 12 motoričkih testova kojima je testirano šest hipotetskih motoričkih faktora. Devetomesečni program fizičkih aktivnosti je realizovan pet puta nedeljno u obe grupe. Svaka organizaciona forma fizičkog vaspitanja u eksperimentalnoj grupi je bila realizovana u 30%dužem vremenskom trajanju u odnosu na identične forme fizičkih aktivnosti predviđene redovnim kurikulumom u vrtićima. Programski dizajn eksperimentalne grupe zasnivao se na premisama socijalnog konstruktivizma na kojima su struktuirani diferencirani sadržaji fizičkih aktivnosti. Značajnost razlika u razvojnom nivou motoričkih sposobnosti procenjena je primenom multivarijantne (MANOVA-sa ponovljenim merenjem) i univarijantne analize varijanse (ANOVA-sa ponovljenim merenjem). Primenom multivarijatne analize za ponovljena merenja (MANOVA sa ponovljenim merenjem) utvrđena je statistički značajna razlika (F=436.35, p=0.01, eta kvadrat=0.67) u razvojnom nivou motoričkih sposobnosti dece eksperimentalne i kontrolne grupe. Na univarijantnom nivou statistička značajna razlika između grupa evidentirana je na nivou značajnosti p ≤ 0.05uvarijablama koje definišu silu, eksplozivnu, repetativnu snagu i elemente brzine i to u korist eksperimentalne grupe. Razvojni nivo motoričkih sposobnosti dece obuhvaćene eksperimentalnim tretmanom statistički značajno se razlikuje od postignutog razvojnog nivoa motoričkih sposobnosti dece obuhvaćene redovnim kurikulomom fizičkog vaspitanja u dečjem vrtiću.
Reference
Bala, G., Kosina, A., Prot, F., Fajgelj, S., Katić, R. (2010) Metodologija kineziometrijskih istraživanja - sa posebnim osvrtom na motorička merenja. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Bokan, B. (1999) Teorijsko-metodičke osnove fizičkog vaspitanja - preduslov za reformu kurikuluma. Nastava i vaspitanje, vol. 48, br. 1-2, str. 42-52
Bompa, T.O. (2009) Periodization, theory and methodology of training. Champaign, IL: Human Kinetics
Čanović, D.S. (1990) Zavisnost nivoa biomotoričkih sposobnosti dece predškolskog uzrasta od primenjenog metoda u njihovom organizovanom fizičkom vežbanju. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu, magistarski rad
Drid, P., Obadov, S., Bratić, M.V. (2006) Efekti primenjenog trenažnog tretmana džudoa na morfološke karakteristike i motoričke sposobnosti učenica nižih razreda osnovne škole. u: Antropološki status i fizička aktivnost dece i omladine, Zbornik radova, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 325-330
Faigenbaum, A.D., Kraemer, W.J., Blimkie, C.J., Jeffreys, I., Micheli, L.J., Nitka, M., Rowland, T.W., World health organization (2010) Global recommendations on physical activity for health. http://www.who.int/features/factfiles/physical_activity/en/index.html. nađeno 26.11
Gallahue, D., Donnely, F. (2003) Developmental physical education for all children. Champaign: Human Kinetics
Giagazoglou, P., Karagianni, O., Sidiropoulou, M., Salonikidis, M. (2008) Effects of the characteristics of two different preschool-type setting on children's gross motor development. European Psychomotricity Journal, 1(1); 2-6
Isurin, V.B. (2009) Blok periodizacija- prekratnica u sportskom treningu. Beograd: Data status
Jevtić, B., Radojević, J., Juhas, I., Popret, R. (2011) Dečiji sport od prakse do akademske oblasti. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Koprivica, V. (2002) Osnove sportskog treninga. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Kostić, M., Marković, M. (1996) Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece uzrasta od tri do sedam godina. Beograd: Ministarstvo prosvete
Kostić, R., Đurašković, R., Pantelić, S., Živković, D., Uzunović, S., Živković, M. (2009) Relacije antropometrijskih karakteristika i koordinacionih sposobnosti. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, vol. 7, br. 1, str. 101-112
Krnjaja, Ž. (2008) Kontekst u učenju i podučavanju. Beograd: Zadužbina Andrejević
Krstulović, S., Maleš, B., Žuvela, F., Erceg, M., Miletić, Đ. (2010) Judo, soccer and track and- field differential effects on some anthropological characteristics in seven-year-old boys. Kinesiology, 42 (1); 56-64
Kukolj, M. (2006) Antropomotorika. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta
Kundrat, V. (1979) Problemi inteziteta opterećenja u fizičkom vežbanju dece u predškolskim ustanovama kao faktor usavršavanja nekih funkcionalnih i motoričkih sposobnosti-. Beograd: Fakultet fizičkog vaspitanja, doktorska disertacija
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Fakultet za fizičko vaspitanje - Institut za naučna istraživanja
Madić, D., Popović, B., Tumin, D. (2009) Motoričke sposobnosti devojčica uključenih u program razvojne gimnastike. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 44, str. 69-77
Maleš, B., Žuvela, F. (2009) Model selekcije i orijentacije u atletici, autorizovana predavanja. Split: Kineziološki fakultet
Metikoš,, Jukić, D., Marković, G., Sekulić, D. (2003) Motorička znanja u funkciji kodicijske pripreme sportaša. u: Milanović A.D., Jukić B.I. [ur.] Međunarodna znavstveno-stručna konferencija - Kondicijska priprema sportaša, Zagreb: Kineziološki fakultet, 1) (str. 41-45)
Molnar, S., Doder, D., Popović, S., Doder, R., Smajić, M. (2010) Diagnostic validity of the tests for assessing and monitoring football-playing abilities in boys. Homosportikus, 12-17; 12
Pavlovski, T. (1998) Tematsko planiranje u dečjem vrtiću. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Perić, D.B. (1991) Komparativna analiza metodoloških sistema eksplikacije biomotoričkog statusa dece predškolskog uzrasta. Beograd: Fakultet fizičke kulture, doktorska disertacija
Pišot, R., Planinšec, J. (2010) Motor structure and basic movement competences in early child development. Annales Kinesiologiae, (1): 145-167
Popović, B. (2008) Trend razvoja antropometrijskih karakterisika dece uzrasta 4-11 godina. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 43, str. 455-465
Popović, B., Radanović, D. (2010) Relacije morfoloških karakteristika i koordinacije kod devojčica koje se bave gimnastičkim aktivnostima. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 45, str. 243-252
Privitellio, S., Caput-Jogunica, R., Gulan, G., Boschi, V. (2007) The influence of controlled sports activities on motoric capabilities in preschool children. Medicina, (43): 204-209
Prskalo, I., Babin, J. (2006) Kvalitet rada u području edukacije. u: Findak V. [ur.] 15 Letnja škola kineziologa Kvaliteta rada u područjima edukacije, sporta i sportske rekreacije, Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, str. 26-34
Rogoff, B. (1995) Observing sociocultural activity on three plans: Participatory appropriation, guided participation, and apprenticeship. u: Wertsch J.V., del Rio P., Alvarez A. [ur.] Sociocultural studies of mind, New York: Cambridge University Press, str. 139-164
Savičević, D. (2010) Motoričke reference dece ranog uzrasta uključene u programe sportske specijalizacije. u: Stanković R. [ur.] Međunarodna naučna konferencija Fis komunikacije, Niš: Univerzitet u Nišu-Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, str. 340-346
Schmidt, R.A., Lee, T.D. (2005) Motor control and learning: A behavioral emphasis. Champaign, IL: Human Kinetics
Schmidt, R.A., Wrisberg, C.A. (2008) Motor learning and performance. Champaign, IL: Human Kinetics
Stanković, N., Nurkić, M., Lolić, D., Bratić, M. (2009) Efekti različitih programa sportske školice na promene motoričkog ponašanja dece predškolskog uzrasta. u: Juhas I., Koprivica V. [ur.] Međunarodna naučna konferencija-Teorijski, metodološki i metodički aspekti takmičenja i pripreme sportista, Beograd: Univerzitet u Beogradu-Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, str. 267-272
Stanković, S. (1976) Prilog proučavanja uticaja svakodnevnog organizovanog fizičkog vežbanja na poboljšanje određenih morfoloških i funkcionalnih varijabli i motoričkih sposobnosti kod dece starijeg predškolskog uzrasta. Beograd: Fakultet fizičke kulture, magistarski rad
Višnjić, D., Jovanović, A.I., Miletić, K. (2004) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Zaciorski, V.M., Kremer, V.J. (2009) Nauka i praksa u treningu snage. Beograd: Data status
Živčić, K., Trajkovski-Višić, B., Sentderdi, M. (2008) Changes in Some of the Motor Abilities of Preschool Children (Age Four). Facta universitatis - series: Physical Education, 6(1): 41-50
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/fizkul1202119S
objavljen u SCIndeksu: 12.12.2012.
metod recenzije: dvostruko anoniman