Akcije

Fizička kultura
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
1997, vol. 51, br. 4, str. 628-637
Efekti diferenciranih modela programa nastave fizičkog vaspitanja na psihosomatski status učenika i studenata
Sažetak
Članak ne sadrži sažetak.
Reference
Acković, T. (1991) Sunovrat fizičkog i zdravstvenog vaspitanja u osnovnoj školi. Fizička kultura, vol. 44-45, br. 3, str. 202-204
Anđelić, M. (1988) Mogućnost primene diferenciranog oblika rada u nastavi fizičkog vaspitanja. Aktuelno u praksi, Novi Sad
Anđelić, M. (1993) Efekti delovanja diferenciranog i tradicionalnog oblika rada na motoričke sposobnosti učenika srednjih škola. Fizička kultura, vol. 47, br. 3, str. 132-135
Arunović, D. (1978) Uticaj posebno programirane nastave fizičkog vaspitanja, sa akcentom na košarku, na neke motoričke sposobnosti učenika uzrasta 15-16 godina. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK, magistarski rad
Arunović, D. (1993) Aktuelni problemi fizičkog osposobljavanja dece i omladine. Fizička kultura, vol. 47, br. 3, str. 136-138
Atanasovski, A. (1986) Izborna nastava fizičkog vaspitanja, efekti i interes učenika. u: Letnja škola pedagoga fizičke kulture Jugoslavije (VI), Kranjska Gora '85, Ljubljana: Fakulteta za telesno kulturo
Bakovljev, M. (1972) Programirana i individualizovana nastava. Nastava i vaspitanje, br. 4
Bokan, B. (1995) Aktuelni trenutak fizičkog vaspitanja. Fizička kultura, vol. 49, br. 1, str. 1-3
Bokan, B., Radojević, J., Radisavljević, L. (1990) Proučavanje usvojenosti znanja i umenja iz vežbi na spravama i tlu (akrobatika) u fizičkom vaspitanju na uzrastu učenica osnovnih škola. Godišnjak Fakulteta za fizičku kulturu, Beograd, br. 1, str. 27-47
Bokan, B. (1996) Tehnologija radnih procesa u fizičkom vaspitanju između teorije i prakse, mogućeg i stvarnog. u: Tehnologija radnih procesa u fizičkoj kulturi; simpozijum, Aranđelovac, zbornik radova, Novi Sad: Fakultet za fizičku kulturu / FFK
Branković, M. (1986) Individualizacija nastave fizičkog vaspitanja sredstvima sportskog treninga. u: Letnja škola pedagoga fizičke kulture Jugoslavije (VI), Kranjska Gora '85, Ljubljana: Fakulteta za telesno kulturo
Đorđević, B. (1993) Individualizacija ciljeva i zadataka u vaspitno-obrazovnom radu. Nastava i vaspitanje, vol. 42, br. 1-2, str. 14-30
Đorđević, B., Hrkalović, R., Šaranović-Božanović, N. (1985) Analiza realizacije programa iz srpskohrvatskog jezika i matematike u prvoj fazi srednjeg usmerenog obrazovanja. Beograd, itd: Prosveta
Đorđević, J.Đ. (1995) Ciljevi i zadaci nastave - problemi i perspektive. u: Krnjajić Stevan [ur.] Saznavanje i nastava, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja / IPI
Đorđević, J.Đ. (1979) Savremeni problemi diferencirane nastave. Nastava i vaspitanje, br. 3
Đorđević, J.Đ. (1979) Individualizovana nastava. Nastava i vaspitanje, br. 2, str. 167
Đorđević, J.Đ. (1981) Savremena nastava - organizacija i oblici rada. Beograd: Naučna knjiga
Đorđević, J.Đ., Potkonjak, N.M. (1990) Pedagogija. Beograd: Naučna knjiga
Đorđević-Nikić, M., Branković, M. (1986) Efekti nastave fizičkog vaspitanja u razvoju biomotoričkog statusa učenika i učenica V razreda osnovne škole. u: Letnja škola pedagoga fizičke kulture Jugoslavije (VI), Kranjska Gora '85, Ljubljana: Fakulteta za telesno kulturo
Đukić, M.V. (1981) Savremeni modeli individualizovane nastave. Nastava i vaspitanje, br. 1., str. 61-67
Đurić, Đ.M. (1994) Upoznavanje i prilagođavanje individualnog razvoja učenika. Sombor: Učiteljski fakultet
Đurić, Đ.M. (1996) Socijalna psihologija obrazovanja. Sombor: Učiteljski fakultet
Đurić, Đ.M. (1995) Psihološke osnove individualizacije nastave. Norma, vol. 1, br. 1, str. 42-52
Ernest, N. (1971) Socijalizacija i individualizacija pomoću grupne nastave. Pedagogija, br. 3
Gajić, M., Kalajdžić, J. (1988) Promene koordinacije, eksplozivne snage i gipkosti u periodu ontogeneze od 11 do 14 godina. Novi Sad: Fakultet za fizičku kulturu / FFK
Galić, M.B. (1987) Participacija u fizičkoj kulturi kao fundamentalni problem. Fizička kultura, br. 3
Grubor, A. (1988) Znanstveno-tehnička revolucija i obrazovanje. Vaspitanje i obrazovanje, Podgorica, br. 5-6
Grubor, A. (1988) Odgoj i obrazovanje na pragu 21. stoleća. u: Kongres pedagoga Hrvatske (II); Zagreb, zbornik radova, Zagreb: Pedagoško-književni zbor / PKZ
Grubor, A. (1994) Obrazovanje nastavnika u funkciji tehnološkog razvoja. Sombor: Učiteljski fakultet
Grubor, A. (1996) Didaktički model 'Panonija' u funkciji diferencirane i individualizovane nastave. Sombor: Učiteljski fakultet
Havelka, N.N. (1980) Psihološke osnove grupnog rada u vaspitanju i obrazovanju - od grupe do kolektiva. Beograd: Naučna knjiga
Ilić, M. (1984) Učenje i nastava različitih nivoa težine - prilog teorijskom zasnivanju i eksperimentalnom provjeravanju nastave i učenja različitih nivoa težine. Sarajevo: Svjetlost
Ivanić, S. (1986) Fizički razvoj i fizičke sposobnosti beogradskih učenika uzrasta od 11 do 19 godina u periodu od 1973. do 1982. u: Letnja škola pedagoga fizičke kulture Jugoslavije (VI), Kranjska Gora '85, Ljubljana: Fakulteta za telesno kulturo
Ivanić, S. (1996) Metodologija praćenja fizičkog razvoja i fizičkih sposobnosti dece i omladine. Beograd: Gradski sekretarijat za sport i omladinu Beograda
Janjušević, D. (1980) Prilagodimo vaspitnoobrazovni proces mogućnostima učenika. Nastava i vaspitanje, br. 3
Jovanović-Ilić, M. (1972) Pripremanje modela individualizovane nastave. Nastava i vaspitanje, br. 4, str. 361-370
Kirbi, R., Redford, D. (1978) Individualne razlike. Beograd: Nolit
Krkljuš, S. (1977) Diferencijacija nastava i transfer. Beograd, itd: Prosveta
Kurelić, N., Momirović, K., Stojanović, M., Šturm, J., Radojević, Đ., Viskić-Štalec, N. (1975) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija omladine. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK - Institut za naučna istraživanja
Kvaščev, R. (1971) Razvijanje stvaralačkih sposobnosti kod učenika. Beograd, itd: Prosveta
Lazarević, L.S. (1987) Psihološke osnove fizičke kulture. Beograd: Partizan
Lazarević, L.S. (1994) Psihološka priprema sportista. Beograd: Fakultet fizičke kulture
Lazarević, L.S., Arunović, D., Višnjić, D. (1992) Motivacija postignuća u fizičkom vaspitanju. Fizička kultura, vol. 46, br. 2, str. 95-99
Mandić, P.D. (1980) Inovacije u nastavi i njihov pedagoški smisao. Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika
Markovac, J. (1968) Problemi i porijeklo individualizirane nastave. Pedagogija, br. 4
Marušić, R. (1994) Uticaj izborne nastave fizičkog vaspitanja sa akcentom na sportsku gimnastiku na neke pokazatelje antropološkog statusa učenika osnovnih škola. Beograd, doktorska disertacija
Maslov, A.H. (1982) Motivacija i ličnost. Beograd: Nolit
Matić, M. (1978) Čas telesnog vežbanja. Beograd: Partizan
Matić, M., Bokan, B. (1990) Fizičko vaspitanje - uvod u stručno-teorijsku nadgradnju. Novi Sad: OKO
Matić, M. (1993) Pribiranje pred pitanjem o promenama u fizičkoj kulturi. Godišnjak Fakulteta za fizičku kulturu, Beograd, br. 5, str. 83-89
Matić, M. (1993) Fizička kultura i budućnost. Fizička kultura, vol. 47, br. 3, str. 121-123
Matić, M. (1992) Opšta teorija fizičke kulture. Beograd: Fakultet za fizičku kulturu / FFK
Matveev, L.P. (1983) Vvedenie v teorij fizičeskoj kul'turi. Moskva: Fizkul'tura i sport / FIS
Mokeev, G.I., Judin, A.S., Maksin, B.V. (1994) Eksperimentalna provera efikasnosti različitih varijanata organizacije i sadržaja fizičkog vaspitanja studenata. Fizička kultura, vol. 48, br. 1, str. 79-83
Moravec, R. (1994) EUROFIT-testy telesnej zdatnosti preo školsku populacu. Tel. Vych. Sport, Bratislava, br. 4
Muminović, H. (1988) Individualizacija nastave na tri nivoa napredovanja učenika i trajnost stečenog znanja. Naša škola, Sarajevo, br. 12
Nedeljković, M. (1995) Tradicija i inovacija u promeni i pazvoju vaspitanja i obrazovanja. Inovacije u nastavi, br. 3
Ničković, R. (1987) Istraživanje u oblasti individualnih razlika i mogućnost njihovog pedagoškog tretmana. Inovacije u nastavi, br. 114
Ničković, R. (1975) Racionalizacija nastave i učenja - ogledi i rasprave. Novi Sad: Radnički univerzitet 'Radivoj Ćirpanov'
Nikolić, R. (1996) Putevi i mogućnosti rješavanja aktuelnih problema nastave fizičkog vaspitanja u školama Crne Gore. Fizička kultura, vol. 50, br. 1-2, str. 86-91
Popov, D. (1982) Promene motoričkih sposobnosti pod uticajem sportsko gimnastike u okviru ciklusa izborne nastave. Fizička kultura, br. 1
Potkonjak, N.M. (1972) Modernizacija i inovacija obrazovanja kao faktor menjaja položaja i funkcije nastavnika. Pedagogija, br. 1
Radojević, J. (1992) Vežbe na gredi - program sportske gimnastike za učenice gimnazije/srednjih škola. Fizička kultura, vol. 46, br. 4, str. 309-316
Radojević, J. (1991) Vežbe na spravama i tlu - za učenice osnovne škole. Beograd: Partizan
Radovanović, Đ. (1978) Uticaj pojedinih sportskih aktivnosti na motoričke sposobnosti studenata. Fizička kultura, br. 4
Radovanović, Đ. (1974) Promene fizičkog razvoja studenata u toku prve godine studija. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, br. 46
Radovanović, Đ. (1981) Istraživanje promena telesnog razvoja i motoričkih sposobnosti studentske omladine u toku školske godine u zavisnosti od prirode studija i obima telesnog vežbanja. Novi Sad: Fakultet za fizičku kulturu / FFK - Centar za fizičko vaspitanje studenata
Radovanović, Đ. (1987) Fizička kultura studentske omladine. Nikšić, itd: Univerzitetska riječ
Radovanović, Đ. (1989) Efekti različitih programa fizičkog vaspitanja na antropometrijske karakteristike i motoričke sposobnosti učenika petih razreda osnovne škole. u: XII Svetski kongres 'Aleš Hrdlička', Praha, usmeno saopštenje
Radovanović, Đ. (1995) Permanentno usavršavanje s posebnim osvrtom na potrebe nastavnika fizičkog vaspitanja. Fizička kultura, vol. 49, br. 1, str. 37-44
Radovanović, Đ. (1993) Predlog novog modela nastave fizičkog vaspitanja studenata. Zbornik radova Fakulteta za fizičku kulturu u Novom Sadu, br. 7a
Radovanović, Đ. (1993) Stavovi nastavnika Centra za fizičko vaspitanje o aktuelnim pitanjima nastave fizičkog vaspitanja. Zbornik radova Fakulteta za fizičku kulturu u Novom Sadu, br. 7a
Sabo, E. (1993) Kvalitativna analiza promena motoričkog statusa u nastavi fizičkog vaspitanja pri radu sa homogenizovanim grupama i pri radu tzv. klasičnom tehnologijom. Fizička kultura, vol. 47, br. 4, str. 205-209
Savićević, D.M. (1984) Komparativno proučavanje vaspitanja i obrazovanja - teorijsko-metodološki okviri. Beograd, itd: Prosveta
Srđenović, V. (1990) Efikasnost primjene različitih modela nastavnih programa fizičkog vaspitanja na neka obeležja psihosomatskog statusa učenika osnovne škole. Novi Sad: Fakultet za fizičku kulturu / FFK, doktorska disertacija
Stevanović, M., Muratbegović, A., i dr. (1990) Didaktičke inovacije u teoriji i praksi. Novi Sad: Dnevnik
Vlahović, B.M. (1995) Neke kontraverze u inovacionim tokovima našeg obrazovanja. Inovacije u nastavi, br. 3
Voskresenski, K.A. (1992) Individualizacija i socijalizacija. Pedagoška stvarnost, br. 1-2
Vučić, L.R. (1988) Individualizacija nastave na osnovu kriterijumskih testova. Pedagoška stvarnost, br. 6, str. 415-423
Vujić, K. (1987) Zadaci na tri nivoa težine u 4. razredu osnovne škole. Inovacije u nastavi, br. 4
Zdanski, I. (1987) Analiza definicije razreda u didaktici i fizičkom vaspitanju. Fizička kultura, br. 4
Zdanski, I., Acković, T. (1972) Osavremenjavanje i intenzifikacija školskog fizičkog vaspitanja. Fizička kultura, br. 3
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: projekat
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nema povezanih članaka