Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, br. 58, str. 177-186
Predmet upravnog spora u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine
Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Pravni fakultet, Pale, Republika Srpska, BiH
Sažetak
U radu, autor razmatra pravni koncept predmeta upravnog spora u zakonodavstvu Bosne i Hercegovine. Taj koncept postavljen je izuzetno usko, u smislu da se upravni spor može voditi samo protiv upravnog akta. Kako u tom pogledu, Bosna i Hercegovina predstavlja izuzetak u odnosu na zemlje u regionu, u radu je dat i uporedni prikaz pravne regulacije predmeta upravnog spora u državama bivše SFRJ, s ciljem da se našem zakonodavcu daju polazne osnove pri eventualnim izmjenama odnosnih pozitivno-pravnih rješenja.
Reference
*** (2009) Zakon o općem upravnom postupku. Narodne novine, br. 47
*** (2006) Zakon o upravnem postopku / Act on administrative procedures. Uradni list Republike Slovenije, Ljubljana, br. 105
*** (2010) Zakon o upravnim sporovima. Narodne novine, br. 20
*** (2005) Zakon o stečajnom postupku. Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 9
*** (2002) Zakon o upravnim sporovima. Službene novine Bosne i Hercegovine, br. 19
*** (2000-2001) Zakon o upravnim sporovim. Službeni glasnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, br. 4/00 i 1/01
*** (2009) Zakon o upravnim sporovima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 111
*** (2005) Zakon o upravnim sporovima. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 109
*** (2003) Zakon o upravnim sporovima. Službeni list RCG, br. 60
*** (1996) Zakon o upravnim sporovima. Službeni list SRJ, br. 46
*** (2006) Zakon za upravnite sporovi. Službeni vesnik na Republika Makedonija, br. 62
*** (2007) Praksa Evropskog suda za ljudska prava i primenu evropskih standarda u upravnom pravu Srbije. Beograd: Vrhovni sud Srbije
Bačanin, N.M. (2000) Upravno pravo. Kragujevac: Pravni fakultet
Dimitrijević, P.J. (2005) Odgovornost uprave za nečinjenje - sa posebnim osvrtom na ćutanje uprave. Istočno Sarajevo
Đerđa, D. (2010) Neka rješenja novog uređenja upravnog spora u Hrvatskoj. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 47(1): 65-92
Kamarić, M., Festić, I. (2004) Upravno pravo. Sarajevo
Krbek, I. (1937) Diskreciona ocena. Zagreb
Krbek, I. (1957) Upravni akt. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, str. 39
Marković, R. (2002) Upravno pravo. Beograd
Milkov, D. (2003) Upravno pravo III - kontrola uprave. Novi Sad
Popović, S.B. (1968) Upravni spor u teoriji i praksi. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Rađenović, M. (1988) Ćutanje uprave u jugoslovenskom pravu. Banja Luka, str. 2
Tomić, Z. (2006) Diskreciona ocena u upravnom pravu. Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, br. 3, str. 187-203
Tomić, Z. (2010) Komentar Zakona o upravnim sporovima sa sudskom praksom. Beograd
Tomić, Z. (2009) Opšte upravno pravo. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 27.03.2012.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2018)
Suspenzivno dejstvo žalbe u poreskom upravnom postupku Republike Srbije
Đokić Minja

Zb Pravnog fak Niš (2008)
Tipični slučajevi manljivosti forme upravnih akata u srpskoj upravno-procesnoj praksi
Vučetić Dejan

Zb Pravnog fak Niš (2018)
Upravna stvar
Anđelković Jovana

prikaži sve [49]