Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Rad u javnom interesu - teorija, praksa, zakonodavstvo
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet
Sažetak
Sva savremena krivična zakonodavstva na bazi prihvaćenih međunarodnih standarda u sistemu krivičnih sankcija, pored i umesto kazne zatvora (kao najznačajnije krivične sankcije koja je propisana u posebnom delu za najveći broj krivičnih dela samostalno ili alternativno sa drugim kaznama), poznaju jednu ili više alternativnih (intermedijalnih) sankcija ili supstituta kazne. To su različite mere društvene reakcije koje sud primenjuje prema učiniocima lakših krivičnih dela, kada zavisno od karakteristika njihove ličnosti nije neophodno prema njima izreći (ili izvršiti kaznu zatvora). Kao alternativne krivične sankcije smatraju se: novčana kazna, uslovna osuda, sudska opomena, a u poslednje vreme se poseban značaj pridaje društveno korisnom radu, radu u javnom interesu ili radu za opšte dobro na slobodi. Upravo o pojmu, sadržini, karakteristikama i uslovima primene rada u javnom interesu kao alternativne krivične sankcije u pravu Republike Srbije, ali i u drugim uporedno-pravnim sistemima govori ovaj rad.
Reference
*** (1994) Droit penal du 1992. Paris
Babić, M., Marković, I. (2008) Krivično pravo - opšti dio. Banja Luka
Babić, M., Filipović, Lj., Marković, I., Rajić, Z. (2005) Komentari krivičnih (kaznenih) zakona u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Savjet Evrope i Evropske komisije, knj. II
Bačić, F. (1978) Krivično pravo - opći dio. Zagreb
Bačić, F., Pavlović, Š. (2004) Komentar Kaznenog zakona. Zagreb: Organizator
Cvitanović, L. (1999) Svrha kažnjavanja u suvremenom kaznenom pravu. Zagreb: Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu
Foregger, E., Serini, E. (1989) Strafgesetzbuch StGB. Wien
Grozdanić, V., Škorić, M. (2009) Uvod u kazneno pravo - opći dio. Zagreb
Horvatić, Ž. (2003) Kazneno pravo - opći dio. Zagreb
Jovašević, D. (2007) Krivični zakonik Republike Srbije sa uvodnim komentarom. Beograd: Službeni list
Jovašević, D. (2011) Leksikon krivičnog prava. Beograd: Službeni glasnik
Jovašević, D. (2011) Maloletničko krivično pravo. Niš: Pravni fakultet, Centar za publikacije
Jovašević, D. (2012) Krivično pravo - opšti deo. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta
Jovašević, D. (2012) Korporativno krivično pravo. Niš: Sven
Jovašević, D., Ikanović, V. (2012) Krivično pravo Republike Srpske - opšti deo. Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron
Jovašević, D., Stevanović, Z. (2007) Pravni aspekti izvršenja krivičnih sankcija. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Jovašević, D., Stevanović, Z. (2008) Komentar Zakona o izvršenju krivičnih sankcija. Beograd
Jovašević, D., Kostić, M. (2012) Politika suzbijanja kriminaliteta. Niš: Pravni fakultet - Centar za publikacije
Kokolj, M., Jovašević, D. (2011) Krivično pravo Republike Srpske - opšti i posebni dio. Bijeljina: Univerzitet Sinergija
Lazarević, Lj. (2005) Komentar Krivičnog zakonika Republike Srbije. Beograd
Lazarević, Lj., Vučković, B., Vučković, V. (2004) Komentar Krivičnog zakonika Crne Gore. Cetinje
Novoselec, P. (2004) Opći dio kaznenog prava. Zagreb
Pavišić, B., Grozdanić, V., Veić, P. (2007) Komentar Kaznenog zakona. Zagreb
Petrović, B., Jovašević, D. (2005) Krivično (kazneno) pravo Bosne i Hercegovine - opći dio. Sarajevo: Pravni fakultet
Radulović, D. (2009) Alternative kratkotrajnoj kazni zatvora. Podgorica: Pravni fakultet
Selinšek, Lj. (2007) Kazensko pravo - splošni del. Ljubljana
Simić, I., Trešnjev, A. (2010) Krivični zakonik sa kraćim komentarom. Beograd
Zlobec, J. (1989) Svrha kazne. Ljubljana
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 20.01.2014.

Povezani članci

Zb Pravnog fak Niš (2012)
Odgovornost za krivična dela izvršena putem medija
Jovašević Dragan

Strani pravni život (2013)
Nepodoban pokušaj u uporednom krivičnom zakonodavstvu
Jovašević Dragan

Strani pravni život (2011)
Pokušaj u Evropskom krivičnom zakonodavstvu
Jovašević Dragan

prikaži sve [178]