Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, br. 67, str. 199-220
Novčana naknada nematerijalne štete zbog nezakonitog otkaza
aUniverzitet u Nišu, Pravni fakultet
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Pravni fakultet

e-adresagoran@prafak.ni.ac.rs
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu: Usklađivanje prava Srbije sa pravom Evropske Unije

Ključne reči: radni odnos; nezakoniti otkaz; šteta
Sažetak
Nezakoniti otkaz i njegove posledice jedno su od najznačajnijih pitanja nauke radnog prava. Ovaj problem predmet je pažnje teoretičara i praktičara još od same pojave državnog intervencionizma u ovoj oblasti i postojanja zakonskog okvira za otkaz radnog odnosa od strane poslodavca. Pravne posledice nezakonitog otkaza mogu biti: utvrđujuća presuda da je otkaz nezakonit, vraćanje na rad, naknada štete u vidu izgubljene zarade i drugih primanja i uplata pripadajućih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Autori se u radu bave naknadom nematerijalne (neimovinske) štete zbog nezakonitog otkaza, kao pitanjem koje izaziva polemike u našoj pravnoj teoriji i praksi. Ne zalažući se za pravo na naknadu nematerijalne štete u svim slučajevima nezakonitog otkaza, autori smatraju da postoje slučajevi kada se potpuna reparacija ne može postići samo nenovčanim metodama, već je potrebno pribeći i ovom vidu naknade.
Reference
Alishani, A. (2007) Nematerijalna šteta i njena naknada zbog povrede prava ličnosti. Pravni život, vol. 56, br. 11, str. 881-899
Auer, P., Cazes, S. (2003) Employment stability in an age of flexibility. Geneva: International Labour Office
Blagojević, B.T., Krulj, V. (1983) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd: Savremena administracija
Bronstein, A. (2009) International and comparative labour law - current challenges. Geneva: Palgrave MacMillan
Čolić, B. (2005) Postupci zaštite prava zaposlenih pred sudovima i drugim organima. Radno i socijalno pravo, IX, 1-6, 285-314
Ćirić, Z. (2013) Sudska psihijatrija. Niš: Pravni fakulet
Deakin, S., Morris, G.S. (2005) Labour law. Oxford: Hart Publishing
Despax, M., Rajot, J., Laborde, J.P. (2011) Labour law in France. Wolters Kluwer
Đukić, L. (2014) Disciplinski otkazni razlozi prema Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o radu. Bilten Vrhvnog kasacionog suda Republike Srbije, br. 4
Hepple, B. (1998) Flexibility and security of employment, comparative labour law and industrial relations in industrialized market economies. Hague-London-Boston: Kluwer Law International
Jevtić, D. (1966) Sudska psihopatologija. Beograd-Zagreb
Jovanović, P. (2013) Interesni sukobi i socijalna stabilnost u sferi radnih odnosa. Radno i socijalno pravo, XVII, 1, 35-56
Kadriu, O. (1997) Prestanak radnog odnosa i pravo na nematerijalnu štetu. Pravni život, vol. 46, br. 10, str. 611-628
Kovačević, Lj. (2013) Pravna subordinacija u radnom odnosu i njene granice. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Milošević, Lj. (1963) Naknada neimovinske štete iz radnih odnosa. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, br. 3-4, 444-450
Painter, W.R., Puttick, K., Holmes, A. (2004) Employment rights. London: Pluto Press
Paravina, D.R. (1996) Zloupotreba prava u oblasti radnih odnosa. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Niš, 176-184
Petrović, M. (2011) Odgovornost države za štetu prouzrokovanu dopuštenim radnjama i pravnim aktima njenih službenika i organa, posebno zakonima. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 57, str. 85-99
Radišić, J.D. (1988) Obligaciono pravo. Beograd: Savremena administracija
Salma, J. (1997) Uzročnost - kao determinanta subjekata i obima odgovornosti za štetu. Pravni život, vol. 46, br. 10, str. 529-544
Stanković, O. (1998) Naknada štete. Beograd: Nomos
Supiot, A., i dr. (2005) Beyond employment: Changes in work and the future of labour law in Europe. Oxford: Oxford University Press
Šemić, M. (1995) O nematerijalnoj šteti. Pravni život, vol. 44, br. 10, str. 511-534
Škulić, M. (2010) Postupak za naknadu štete neosnovano osuđenim licima. Pravni život, 7-8, 95-120
Treu, T. (2007) Labour law and industrial relations in Italy. Kluwer Law International
Živković, B. (2014) Neke novele Zakona o radu. Bilten Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije, br. 4
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1467199O
objavljen u SCIndeksu: 09.07.2015.