Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 55, br. 72, str. 247-261
Radnopravni položaj zaposlene žene koja doji
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

e-adresadraganarado@sbb.rs
Ključne reči: posebna zaštita zaposlene žene koja doji; zaštita materinstva; zabrana diskriminacije na osnovu porodičnih obaveza
Sažetak
Radnopravni položaj zaposlene žene koja doji suštinski određuje posebna zaštita.Takva zaštita implicira niz posebnih mera osmišljenih sa ciljem da se zaposlena žena koja doji i dete potpunije zaštite, budući da su umnogome posebno osetljivi. Zaposlenoj ženi koja doji, u tom smislu, jamči se pravo na jednu ili više pauza u toku dnevnog rada ili na skraćenje dnevnog radnog vremena kako bi dojila, ako se vrati na rad pre isteka godinu dana od rođenja deteta, kao i zaštita od rada na poslovima koji su štetni za njeno zdravlje i zdravlje deteta i zaštita u okviru instituta radnog vremena. Potpuna zaštita zaposlene žene koja doji, međutim,pretpostavlja i zaštitu od diskriminacije na osnovu porodičnih obaveza i stvaranje uslova za delotvorno ostvarivanje prava svakog zaposlenog na pravične uslove rada, s obzirom na rizik diskriminacije kojem je izložena i probleme sa kojima se suočava pri ostvarivanju pojedinih prava iz radnog odnosa. U radu je analiziran radnopravni položaj zaposlene žene koja doji sa ciljem da se osvetle i razmotre ciljevi njene (radno) pravne zaštite i ukaže na rizike koji ugrožavaju njeno dostojanstvo i dobrobit.
Reference
*** (2005/2014) Zakon o radu. Službeni glasnik RS, Br. 24, 61 (2005), 54 (2009), 32 (2013), 75
*** (2005) Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Službenik glasnik RS, Br. 101
*** (2010) Konvencija Međunarodne organizacije rada broj 183 o zaštiti materinstva. Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori, Br. 1
*** (2010) Preporuka Međunarodne organizacije rada broj 191 o zaštiti materinstva. Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori, Br. 1
*** (2010) Maternity at work: A review of national legislation Findings from the ILO database of conditions of work and employment laws. Geneva: ILO, Second Edition, ILO, (Electronic version). Retrieved 15 January, from: http://www.ilo.org/global/abaut-the-ilo/lang
*** (2012) Maternity protection resource package: From aspiration to reality for all. Geneva: International Labour Office ILO, ILO, (Elektronic version). Retrived 15 January, from: http://www.ilo.org/global/abaut-the-ilo/lang
Alibineze, Ž., Novaković, S. (2014) Komentar Zakona o radu. Beograd: Poslovni biro, Peto izmenjeno i dopunjeno izdanje
Ivošević, Z.M., Ivošević, M.Z. (2015) Komentar zakona o radu - drugo izmenjeno izdanje. Beograd: Službeni glasnik
Jovanović, P. (2015) Radno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet, Sedmo izmenjeno i dopunjeno izdanje
Petrović, A. (2009) Međunarodni standardi rada. Niš: Pravni fakultet
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Mišljenje o odredbama Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu. Preuzeto 15. jula 2015
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti (2012) Priručnik za borbu protiv diskriminacije na radu (međunarodni standardi, nacionalno zakonodavstvo, sudska praksa)
Taraba, M. (2015) Put ka uspešnom dojenju. Beograd: Kreativni centar
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1672247R
objavljen u SCIndeksu: 19.09.2016.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Zb Pravnog fak Niš (2019)
Zasnivanje radnog odnosa sa licem mlađim od 18 godina u Republici Srbiji
Radovanović Dragana

Zb Pravnog fak Niš (2020)
Uloga sindikata u postupku otkaza ugovora o radu
Kovačević-Perić Slobodanka

Strani pravni život (2015)
Posledice pokretanja krivičnog postupka na radni odnos zaposlenog
Rajić Jovana

prikaži sve [16]