Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:30
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2018, vol. 57, br. 81, str. 187-220
Pravna priroda Narodne banke Srbije u svojstvu vršioca uprave - centralno bankarstvo, položaj i pravni karakter Narodne banke
aUniverzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet
bUniverzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresamrapajic@jura.kg.ac.rs, peca@prafak.ni.ac.rs
Ključne reči: centralne banke; organizacija; vršioci uprave; Narodna banka Srbije; pravna priroda
Sažetak
Položaj centralne banke u određenoj državi i njenom privrednom sistemu zavisi od: ustavnih normi, zakona o centralnoj banci kojim se određuje institucionalna konstrukcija, funkcije i ovlašćenja centralne banke i ostalog zakonodavstva, kao na primer zakona o bankama. U značajnom delu rada posvećena je pažnja (a pre prelaska na glavnu temu zbog međusobne povezanosti položaja i uloge Narodne banke kao vršioca uprave) položaju, organizaciji i upravnim ovlašćenjima (pri tom ne samo tim) Narodne banke Srbije. Vršenje vlasti je inherentno za državni aparat. Imajući u vidu da je uprava funkcija vlasti u pravnom sistemu Srbije, obavljanje upravne funkcije je povereno državnim organima i organizacijama. Organi uprave su prvenstveno obrazovani za vršenje upravnih aktivnosti. Dok je organima uprave, upravna delatnost osnovna, državnim neupravnim organima kao i Narodnoj banci Srbije, vršenje uprave predstavlja akcesornu delatnost. U podeli vršioca uprave na glave i sporedne, Narodna banka ulazi u red sporednih. Kada je reč o pravnoj prirodi Narodne banke Srbije, autori primećuju da ovom pitanju u srpskoj upravnopravnoj teoriji nije posvećena značajna pažnja. Narodna banka Srbije ne predstavlja organ uprave, nije posebna organizacija, ali ni, državni neupravni organ. To što je nekom subjektu povereno vršenje autoritativnih aktivnosti, ne znači da je došlo do metamorfoze njegove pravne prirode. Narodna banka Srbije ne može se smatrati državnim organom zato što vrši funkciju monetarne vlasti. Svojstvo pravnog lica i budžetska autonomija su karakteristična za Narodnu banku, ali ne za organe državne uprave (ministarstva). Na posletku se navodi da Narodna banka nije glavni vršilac uprave, s obzirom da vršenje uprave ne predstavlja njenu osnovnu delatnost.
Reference
Aufricht, H. (1965) Comparative Survey of Central Bank Law. London: Stevens & Sons
Bačanin, N. (2007) O pravnoj kontroli upravne funkcije Narodne banke Srbije. u: Bejatović S. [ur.] Pravni sistem Srbije i standardi Evropske unije i Saveta Evrope, Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu - Institut za društvene nauke, knjiga II, 41-48
Bačanin, N. (2011) Upravno pravo, knjiga I - Uvodna i organizaciona pitanja. Kragujevac: Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Institut za pravne i društvene nauke
Bačanin, N. (2011) Uprava - vlast ili/i javna služba. u: Mićović M. [ur.] XXI vek - vek usluga i uslužnog prava, Kragujevac: Univerzitet u Kragujevcu - Pravni fakultet - Institut za pravne i društvene nauke, 767-784, Knjiga I
Božić, M., Golubović, S., Božić-Miljković, I. (2013) Ekonomska politika. Niš: PUNTA
Dimitrijević, P. (2016) Upravno pravo - opšti deo. Niš: SVEN
Ganić, M. (2012) Međunarodna regulacija u bankarstvu. Sarajevo: Internacionalni Univerzitet u Sarajevu
Gaspari, M. (1988) Neki otvoreni problemi finansijskog i centralnobankarskog sistema i monetarne politike u Jugoslaviji. Jugoslovensko bankarstvo, 5-18; 9
Milkov, D. (2001) Upravno pravo I - uvodna i organizaciona pitanja. Novi Sad: Centar za izdavačku delatnost Pravnog fakulteta
Milkov, D. (2009) Upravno pravo I - uvodna i organizaciona pitanja. Novi Sad: Centar za izdavačku delatnost Pravnog fakulteta
Milosavljević, B. (2017) Upravno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union
Ott, K. (1990) Centralno bankarstvo u federativnim državama s posebnim osvrtom na Jugoslaviju. Maribor: Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, doktorska disertacija
Popović, S., Petrović, M., Prica, M. (2011) Upravno pravo - opšti deo. Niš: Sven
Reljić, Z. (2006) Pravna kontrola nadzorne funkcije centralne banke, sa posebnim osvrtom na Narodnu banku Srbije. Beograd
Stjepanović, N. (1973) Upravno pravo FNRJ - opšti deo - priručnik za studente prava. Beograd: Savremena administracija
Stjepanović, N., Lilić, S.L. (1991) Upravno pravo. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Tomić, Z. (1998) Upravno pravo-sistem. Beograd: JP Službeni list SRJ
Tomić, Z. (2016) Opšte upravno pravo - organizaciono, materijalno, procesno. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Centar za izdavaštvo i informisanje
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1881187R
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Zb Pravnog fak Niš (2018)
O globalnim trendovima ukodifikovanju upravnog postupanja
Vučetić Dejan R.

Anali Pravnog fak Beograd (2011)
Eksproprijacija - između privatnog i javnog
Milkov Dragan

Anali Pravnog fak Beograd (1995)
Teorijski pojam uprave
Lilić Stevan L.

prikaži sve [48]