Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:32
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:25

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2019, vol. 58, br. 85, str. 389-410
Nedozvoljena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga kao oblik ispoljavanja organizovane kriminalne delatnosti - normativni i praktični aspekt
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Pravni fakultet

e-adresamirjana.djukic@pr.ac.rs
Ključne reči: nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga; organizovani kriminalitet; zabrana ublažavanja kazne; konsesualne krivičnoprocesne forme
Sažetak
U kontekstu međunarodne i nacionalnih normativa, proizvodnja i promet opojnih droga dozvoljena je samo u medicinske i naučne svrhe. Svako postupanje koja te granice prevazilazi predstavlja zloupotrebu. Krivično delo nedozvoljena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga jedan je od vidova zloupotrebe, koji poprima ozbiljnija obeležja ako je izvršen od strane kriminalne organizacije. Organizovana proizvodnja i trgovina narkoticima, utiče na proširenje njihovog obima, broj izvršilaca je veći, veća je i ponuda na narko tržištu, a samim tim se povećava i broj konzumenata. Opravdano je ovde prisutna stroga kaznena politika, ali se njome postižu kontraefekti, u smislu da je narko mafija na ovom polju više nego ikada aktivna. Sa druge strane, naš zakonodavac ovde ne predviđa zabranu ublažavanja kazne, usled čega je pružena mogućnost izvršiocu da sa javnim tužiocem učestvuje u pregovorima. Jedan broj izvršilaca krivičnog dela iz člana 246. stava 4. je procesuiran redovnim putem pred Tužilaštvom za organizovani kriminal i Specijalnim sudom, a od 2013. godine počinju se, usled pomeranja, ili bolje rečeno ukidanja gornje granice zaprećene kazne, sklapati sporazumi o priznanju krivičnog dela. Nema sumnje u efikasnost postupka u ovom drugom slučaju, ali je diskutabilno da li se ublažavanjem kazne može postići specijalna i generalna prevencija.
Reference
*** (2010) United Nations of drug and crime. World Drug Report
*** (2018) United Nations of Drug and Crime. World Drug Report
*** (2010-2018) Zakon o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama. Sl. glasnik RS, Br. 99/2010 i 57/2018
*** (1973) Zakon o ratifikaciji Konvencije o psihotropnim supstancama. Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori, Br. 40
*** (1990) Zakon o ratifikaciji Konvencije Organizacije ujedinjenih nacija protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci. Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori, Br. 14
*** (1990) Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. G. U. Serie Generale, n. 255 del 31-10-1990-Suppl. Ordinario n. 67
*** (2005-2016) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005 -ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016
*** (1964) Uredba o ratifikaciji Jedinstvene konvencije o opojnim drogama. Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori, Br. 2
*** (2011-2018) Kazneni zakon. Narodne novine RH, Broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18
*** (2003-2010) Krivični zakon Bosne i Hercegovine. Službeni glasnik BIH, Br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07 i 8/10
*** (2003-2018) Krivični zakonik Crne Gore. Službeni list RCG, Br.70/2003, 13/2004-ispr. i 47/2006 i Sl. List CG, br. 40/2008, 25/2010, 32/2011, 64/2011-dr. Zakon, 40/2013, 56/2013ispr., 14/2015, 42/2015, 58/2015-dr. Zakon, 44/2017 i 49/2018
Aleksić, Ž., Škulić, M. (2011) Kriminalistika. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Delibašić, V. (2014) Suzbijanje zloupotreba opojnih droga sa stanovišta krivičnog prava. Beograd: Službeni glasnik
Delibašić, V. (2014) Pojedina sporna pitanja u vezi sa opojnim drogama u krivičnom zakoniku. Crimen, vol. 5; br. 1; str. 75-88
Dickie, J. (2004) Cosa nostra: A history of the sicilian mafia. New York: Palgrave Macmillan
Đurđić, V., Jovašević, D. (2010) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Nomos
Felia, A. (2016) The invisible Camorra: Neapolitan crime families across Europe. Itaca: Cornell University Press
Jenner, M.S. (2011) International drug trafficking: A global problem with domestic solution. Indiana Journal of Global Legal Studies, 18(2); 901-928
Kenney, M. (2007) The architecture of drug trafficking: Network forms of organization in the Colombian cocaine trade. Global Crime, 8 (3); 233-259
Mijalković, S. (2009) Delovanje narkomafije. Revija za bezbednost, 4: 36-43
Odalović, T.V. (2016) Uloga Uprave Carina u borbi protiv krijumčarenja narkotika. Kultura polisa, vol. 13, br. 31, str. 371-379
Rosen, J., Bagley, B. (2015) Drug trafficking, organized crime, and violence in the Americas today. Gainesville: University Press of Florida
Russo, C. (2013) Sicilian mafia: A true crime travel guide. Rock Hill: SC: Strategic Media Books
Sergi, A. (2018) What's in a name?: Shifting identities of traditional organized crime in Canada in the transnational fight against the Calabrian 'Ndrangheta. Canadian Journal of Criminology and Criminal Justice, 60/4; 427-454
Simons, A.M. (2002) Departing ways: Uniformity, disparity and cooperation in federal drug sentences. Villanova Law Review, 47/4; 921-963
Stojanović, Z. (2012) Komentar krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
Stojanović, Z., Perić, O. (2007) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Pravna knjiga
Tak, P.J.P. (1997) Deals with criminals: Supergrasses, crown witnesses and pentiti. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 5(1); 2-26
United Nations Office on Drugs And Crime Unodc (2002) Results of a pilot survey of forty selected organized criminal groups in sixteen countries. New York
Vuković, S., Stanojčić, G. (2015) Komentar Krivičnog zakonika sa sudskom praksom, registrom pojmova i tabelarnim prikazom svih krivičnih dela. Beograd: Poslovni biro
Vy, L. (2012) Organized crime typologies: Structure, activities and conditions. International Journal of Criminology and Sociology, 1; 121-131
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfn0-21954
objavljen u SCIndeksu: 06.03.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci