Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2020, vol. 59, br. 87, str. 197-215
Razlikovanje (nezavisnih) kontrolnih i regulatornih tela
Univerzitet u Beogradu, Institut za filozofiju i društvenu teoriju

e-adresaluka.glusac@instifdt.bg.ac.rs
Ključne reči: nezavisna tela; regulatorna tela; kontrolna tela; agencije; Srbija
Sažetak
Iako su nezavisna kontrolna i regulatorna tela deo pravno-političkog sistema Republike Srbije već niz godina, njihova priroda, funkcije i glavne odlike izazivaju česte nedoumice kako u opštoj, tako i stručnoj javnosti. Ključni atributi koji se odnose na ovu vrstu tela, poput nezavisnosti, samostalnosti, kontrole i regulacije, neretko se nekritički koriste, a njima se etiketiraju i tela koja pomenuta svojstva nemaju. U ovom radu se analizom domaćih pozitivnih propisa pokazuje da zakonodavac na nekonzistentan, a nekad i kontradiktoran, način uređuje nezavisnost kontrolnih i regulatornih tela. Istovremeno se demonstrira da nejasna nomenklatura državnih institucija dodatno otežava smeštanje regulatornih tela u pravni sistem, prevashodno zbog korišćenja termina "agencija" za tela sasvim različite pravne prirode. Cilj ovog rada je da doprinese definisanju i razjašnjenju međusobnog odnosa pojmova nezavisnost i samostalnost, kao i pojašnjenju sličnosti i razlika između kontrolnih i regulatornih tela.
Reference
*** (2012-2015) Zakon i javnim nabavkama. Službeni glasnik RS, br. 124 i 68
*** (2005-2018) Zakon o Državnoj revizorskoj instituciji. Službeni glasnik RS, br. 01/05, 54/07, 36/10 i 44/18 -dr. zakon
*** (2005-2018) Zakon o državnoj upravi - ZDU. Službeni glasnik RS, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 i 30/18 -dr. zakon
*** (2011-2016) Zakon o tržištu kapitala. Službeni glasnik RS, br. 31/11, 112/15 i 108/16
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (2010-2014) Zakon o elektronskim komunikacijama - ZEK. Službeni glasnik RS, br. 44/10, 60/13 -odluka US, 62/14 i 95/18 -dr. zakon
*** (2005-2007) Zakon o Zaštitniku građana - ZZG. Službeni glasnik RS, br. 79 i 54
*** (2008-2010) Zakon o Visokom savetu sudstva. Službeni glasnik RS, br. 16, 101
*** (2009) Zakon o zabrani diskriminacije. Službeni glasnik RS, br. 22
*** (2018) Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Službeni glasnik RS, br. 87
*** (2014-2016) Zakon o elektronskim medijima - ZEM. Službeni glasnik RS, br. 83/14 i 06/16 -dr. zakon
*** (2005/2018) Zakon o javnim agencijama - ZJA. Službeni glasnik RS, br.18/05, 81/05 i 47/18
*** (2014-2017) Zakon o ministarstvima. Službeni glasnik RS, br. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 -dr zakon i 62/17
*** (2004-2010) Zakon o slobodnom pristupu inforamcijama od javnog značaja. Službeni glasnik RS, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10
*** (2019) Zakon o sprečavanju korupcije. Službeni glasnik RS, br. 35
*** (2009-2018) Zakon o budžetskom sistemu. Službeni glasnik RS, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 -ispr., 108/13, 142/14, 68/15 -dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17 i 95/18
*** (2003-2018) Zakon o Narodnoj banci Srbije - ZNBS. Službeni glasnik RS, br. 72/03, 55/04, 85/05 -dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15, 40/15 -odluka US i 44/18
Born, H., Wills, A., Buckland, B.S. (2011) A comparative perspective of ombudsman institutions for the armed forces. u: Policy Paper No. 34, Geneva: DCAF
Braithwaite, J. (2018) The regulatory state. u: Goodin R.E. [ur.] The Oxford Handbook of Political Science, Oxford: Oxford University Press
Bursać, D.D. (2012) Odnos parlamenta i nezavisnih tela u političkom sistemu Republike Srbije. Politička revija, vol. 11, br. 3, str. 85-111
Cardenas, S. (2014) Chains of justice: The global rise of state institutions for human rights. Philadelphia: University of Pennsylvania Press
Chowdhury, N., Wessel, R.A. (2012) Conceptualising multilevel regulation in the EU: A legal translation of multilevel governance?. European Law Journal, 18(3), 335-357
Coen, D., Thatcher, M. (2008) Network governance and multi-level delegation: European networks of regulatory agencies. Journal of Public Policy, 28(1), 49-71
Davinić, M. (2018) Nezavisna kontrolna tela u Republici Srbiji. Beograd: Dosije studio
Davinić, M. (2011) Kompleksnost procesa širenja institucije ombudsmana. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 57, str. 101-111
de Beco, G., Murray, R. (2014) A commentary on the Paris principles on national human rights institutions. Cambridge: Cambridge University Press
Dimitrijević, P., Vučković, J. (2014) Vladavina prava i agencijski model uprave. Teme, vol. 38, br. 4, str. 1797-1816
Đorđević, J. (1976) Ustavno pravo. Beograd: Savremena administracija
GANHRI (2018) Sub-committee on accreditation, general observations of the Paris principles. Geneva
Gilardi, F. (2005) The institutional foundations of regulatory capitalism: The diffusion of independent regulatory agencies in Western Europe. ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 598(1), 84-101
Gilardi, F., Maggetti, M. (2010) The independence of regulatory authorities. u: Levi-Faur D. [ur.] Handbook of Regulation, Cheltenham: Edward Elgar Publishing
Glušac, L. (2019) Assessing the relationship between parliament and ombudsman: evidence from Serbia (2007-2016). International Journal of Human Rights, 23(4), 531-554
Glušac, L. (2019) The role of national human rights institutions in post-legislative scrutiny. European Journal of Law Reform, 2(21), 154-168
Glušac, L. (2017) Mesto i uloga Zaštitnika građana (ombudsmana) u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 11, br. 17, str. 53-72
Golubović, S. (2016) Kontrolna funkcija Narodne banke Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 55, br. 74, str. 175-187
House of Lords - Select Committee on the Constitution (2004) The regulatory state: Ensuring its accountability. Volume I, 6th Report of Session 2003-04
Janković, S., Glušac, L. (2015) Zaštitnik građana (Ombudsman) Republike Srbije - pojašnjenja nekih čestih nepoznanica. Iustitia, 3(1), 50-55
Lilić, S. (2014) Upravno pravo, upravno procesno pravo. Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, Osmo izdanje
Lilić, S., Dimitrijević, P., Marković, M. (2006) Upravno pravo. Beograd: Savremena administracija
Lipsey, R., Chrystal, A. (2015) Economics. Oxford: Oxford University Press, 13th edition
Maćić, Lj. (2017) Regulacija energetskog sektora Srbije, stanje i perspektive. u: Jakšić M., Praščević A., Ognjanov G. [ur.] Strukturne reforme i uloga regulatornih tela u Srbiji, Beograd: Ekonomski fakultet
Majone, G. (1994) The rise of the regulatory state in Europe. West European Politics, 3(17), 77-101
Milenković, D. (2013) Javna uprava - odabrane teme. Beograd: Fakultet političkih nauka
Milkov, D. (1983) Samostalnost organa uprave u vršenju upravne delatnosti. Pravni život, br. 12, str. 1294-1305
Milkov, D. (2014) Javne agencije u Srbiji slučajna greška ili loša namera?. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 48, br. 3, str. 25-36
Milkov, D.L. (2018) Nastanak i razvoj institucije ombudsmana. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 52, br. 2, str. 431-448
Milosavljević, B. (2012) Upravno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union
Ministarstvo Evropskih Integracija EU dokumenta. http://www.mei.gov.rs/src/dokumenta/eu-dokumenta/ (15. decembra 2019)
Ministarstvo Evropskih Integracija Godišnji izveštaji Evropske komisije o napretku Srbije. http://www.mei.gov.rs/srl/dokumenta/eu-dokumenta/godisnji-izvestaji-ek (15. decembra 2019)
Ministry of European Integrations Annual progress reports. http://www.mei.gov.rs/eng/documents/eu-documents/annual-progress-reports-of-the-european-commision-for-serbia (15 December 2019)
Moran, M. (2002) Review article: Understanding the regulatory state. British Journal of Political Science, 32(2), 391-413
Pejić, I. (2011) Parlamentarno pravo. Niš: Pravni fakultet
Radojević, M. (2010) Nezavisna (regulatorna) tela i institucije u Srbiji. Srpska politička misao, br. 4, str. 53-76
Tomić, S., Jovančić, A. (2012) Nastanak i nezavisnost regulatornih tela u Srbiji - domaće ili eksterne determinante?. Političke perspektive, 2, 23-53
Tomić, Z. (2011) Upravno pravo - priručnik za polaganje pravosudnog ispita. Beograd: Službeni glasnik
Tomić, Z.R. (2008) Upravne i javne agencije u Srbiji - klasifikacija i pravni položaj. Pravo i privreda, vol. 45, br. 5-8, str. 413-426
Vučković, J. (2015) Politička kontrola i agencijska autonomija. u: Đorđević S. [ur.] Usklađivanje pravnog sistema Srbije sa standardima Evropske unije, Kragujevac: Pravni fakultet, knjiga 3, 89-104
Vujačić, I. (2013) Odnos parlamenta i samostalnih kontrolnih tela. u: Orlović S. [ur.] Iskušenja parlamentarizma, Beograd: Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka, 47-60
YUCOM (2016) Samostalnost javnog tužilaštva. Beograd
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfn0-24691
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2009)
Ustavno sudstvo Na preseku prava i politike
Vučić Olivera, i dr.

Anali Pravnog fak Beograd (2010)
Jemstva sudijske nezavisnosti u ustavima Kneževine i Kraljevine Srbije
Marinković Tanasije

Anali Pravnog fak Beograd (2013)
Administrative reform and debates over public agencies' role in Serbia
Milenković Marko, i dr.

prikaži sve [30]