Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2020, vol. 59, br. 89, str. 263-284
Zaštita učesnika oglasa ili konkursa i pravo na delotvorno pravno sredstvo u opštem režimu radnih odnosa
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresaljubinka@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: pravo na rad; sloboda rada; zasnivanje radnog odnosa; oglas; konkurs; pravo na delotvorni pravni lek; dvostepenost; sudska zaštita prava radnika
Sažetak
Javni oglas, odnosno konkurs za zasnivanje radnog odnosa predstavljaju instrumente posredstvom kojih se može ostvariti ustavno načelo da svakom pod jednakim uslovima moraju biti dostupni svi slobodni poslovi. Primena tog načela najtešnje je povezana s delotvornim ostvarivanjem slobode rada i prava na rad, zbog čega postupak zasnivanja radnog odnosa ne može biti van domašaja kontrole koja omogućava neposredno uklanjanje nepravilnosti i nezakonitosti u ovom postupku. U tom smislu je u članku razmotreno pitanje prava učesnika oglasa ili konkursa na delotvorno pravno sredstvo, i to ne samo kroz pravo na pravosudne i vanpravosudne pravne lekove, već i kroz pravo na prigovor ili žalbu, kao sredstva kojima se ostvaruje interna zaštita prava. U Republici Srbiji, ovo pitanje je posebno delikatno, jer Zakon o radu ne poznaje dvostepenost, dok sudska zaštita prava učesnika oglasa ili konkursa nije neposredno uređena, uz izuzetak zaštite od diskriminacije, kao i zaštite radnika kojima je kod poslodavca prethodno prestao radni odnos kao višku zaposlenih, zbog čega uživaju prvenstvo pri zapošljavanju za obavljanje istih poslova. Takvo rešenje prati niz otvorenih pitanja, posebno što učesnici oglasa ili konkursa u posebnim režimima radnih odnosa uživaju dvostepenost u istoj situaciji, čime se dovodi u pitanje delotvorna primena načela jednakosti i jednake zakonske zaštite. U članku su, otud, formulisani predlozi de lege ferenda za stvaranje uslova za delotvorno ostvarivanje prava na rad, slobode rada i zaštite od diskriminacije u postupku u kom radnik nastoji da stekne status koji će mu obezbediti sredstva za izdržavanje, kao i mogućnost da kroz rad razvija svoju ličnost.
Reference
*** (2009-2017) Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. Službeni glasnik RS, Br. 36.2009, 88.2010, 38.2015, 113.2017 i 113.2017
*** (2008-2018) Zakon o uređenju sudova. Službeni glasnik RS, Br. 116.2008, 104.2009, 101.2010, 31.2011, 78.2011, 101.2011, 101.2013, 106.2015, 40.2015, 13.2016, 108.2016, 113.2017, 65.2018, 87.2018 i 88.2018
*** Betriebsverfassungsgesetz. Bundesgesetzblatt, I, 2518; I, 2651. Preuzeto 17. 5. 2020. https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_betrvg/englisch_betrvg. html#p0562
*** (2000) Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation. Official Journal L, 303, 2. 12., str. 16-22
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, Br. 98
*** (2013-2019) Zakon o delovnih razmerjih. Uradni list RS, Št. 21.2013, 78.2013, 47.2015, 33.2016, 52.2016, 15.2017, 22.2019, 81.2019. Preuzeto 18. 5. 2020. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5944
*** (2005-2018) Zakon o državnim službenicima. Službeni glasnik RS, Br. 79.2005, 81.2005, 83.2005, 64.2007, 67.2007, 116.2008, 104.2009, 99.2014, 94.2017 i 95/2018
*** (2016-2017) Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Službeni glasnik RS, Br. 21.2016, 113.2017, 95.2018 i 1132017
*** (2017-2019) Zakon o zaposlenima u javnim službama. Službeni glasnik RS, Br. 113.2017, 95.2018 i 86.2019
*** (2019) Zakon o nauci i istraživanjima. Službeni glasnik RS, Br. 49
*** (2005-2018) Zakon o radu. Službeni glasnik RS, Br. 24.2005, 61.2005, 54.2009, 32.2013, 75.2014, 13.2017, 113.2017 i 95.2018
Andrejević, S. (2018) Nameštenici po Zakonu o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. u: Ivošević Z. [ur.] Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i o novinama u Zakonu o radu, Beograd: Glosarijum, 184-200
Badinter, R. (2017) Les grands principes du droit du travail. Paris: Dalloz
Baltić, A., Despotović, M. (1971) Osnovi radnog prava Jugoslavije i osnovni problemi sociologije rada. Beograd: Savremena administracija
Božović, B. (2016) Radni i socijalni sudovi - društvena uloga i opravdanost uvođenja u pravosudni sistem Republike Srbije. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, doktorska disertacija
Cieslar, A., Nayer, A., Smeesters, B. (2007) Le droit à l'épanouissement de l'être humain au travail: Métamorphoses du droit social. Bruxelles: Bruylant
Frimerman, A. (1981) Sistematizacija poslova i radnih zadataka. Beograd: Privredna štampa
Ivošević, Z. (2017) Atipični oblici sudske zaštite individualnih radnih prava. u: Ivošević Z. [ur.] Radno pravo, Beograd: Glosarijum, 7-19
Ivošević, Z. (2015) Radno pravo. Beograd: Službeni glasnik
Ivošević, Z. (2019) Preobražaj radnopravnih statusa. u: Ivošević Z. [ur.] Problemi u sadržini radnopravnih propisa i njihovoj primeni, Beograd: Glosarijum, 55-60
Ivošević, Z. (1997) Zaštita prava zaposlenog. u: Novine u zakonima o radnim odnosima - radovi sa naučnog skupa na Brezovici, maj. [b.m.; b. i.]. 113-127
Ivošević, Z. (1997) Odnos Zakona o osnovama radnog odnosa i Zakona o radnim odnosima Srbije. Pravo i privreda, vol. 35, br. 5-8, str. 923-939
Ivošević, Z. (1994) Nova sudska praksa u radnim sporovima. Pravo i privreda, vol. 32, br. 1-4, str. 235-247
Jovanović, P. (2015) Radno pravo. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu-Pravni fakultet-Centar za izdavačku delatnost
Jovanović, P.P. (2015) Zaštita invalida u radnoj sredini. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 3, str. 931-944
Kalamatiev, J.T.L. (2015) Labour dispute. Law Review Iustinuanus Primus, 1 (6). 1-27
Korljan, E. (2017) Član 13. - pravo na delotvorni pravni lek. u: Beširević V., et al. [ur.] Komentar Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Beograd: Službeni glasnik, 338-359
Kovačević, Lj. (2016) Valjani razlozi za otkaz ugovora o radu. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Kovačević-Perić, S. (2018) Pravni lekovi u radnom sporu. u: Vujović O. [ur.] Univerzalno i osobeno u pravo, Kosovska Mitrovica: Pravni fakultet Univerziteta u Prištini s privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Tom I, 337-359
Kulić, Ž. (1998) Pojam i osnovna obeležja radnog spora. Radno i socijalno pravo, 3-6. 24-34
Lafuma, E. (2008) Des procédures internes: Contribution à l`étude de la décision de l`employeur en droit de travail. Paris: L.G.D.J
Lazarević, A. (2019) Radni sporovi u vezi sa kolektivnim otpuštanjem zaposlenih i metodi za njihovo rešavanje. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Doktorska disertacija (neobjavljena)
Lingemann, S., von Steinau-Steinrück, R., Mengel, A. (2016) Employment and labour law in Germany. München: C. H. Beck
Lord, W.of C. (1986) Hiring procedures. International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, 4 (II). 158-189
Lubarda, B. (2012) Radno pravo - rasprava o dostojanstvu na radu i socijalnom dijalogu. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu-Centar za izdavaštvo i informisanje
Nikolić, A. (1988) Radno pravo. Beograd: Naučna knjiga
Palačković, D. (1998) O nekim procesnopravnim pitanjima zaštite prava radnika. Radno i socijalno pravo, 3-6. 64-76
Popović, T. (1990) Radno pravo. Službeni list SFRJ, Beograd
Reljanović, M. (2017) Studija o primeni Zakona o zabrani diskriminacije u Srbiji. Beograd: Komitet pravnika za ljudska prava-YUCOM
Robnik, I. (2016) Uveljavanje pravic pri delodajalcu in sodno varstvo. u: Belopavlovič N., Kresal B., Kresal-Šoltes K., Senčur-Peček D. [ur.] Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem, Ljubljana: GV Založba, 1052-1061
Simonović, D. (2010) Pravo radnika na žalbu i sudsku zaštitu. Pravo i društvo, 4. 155-170
Simonović, D. (2007) Interna zaštita prava radnika. Pravo i privreda, vol. 44, br. 5-8, str. 1008-1017
Šunderić, B. (2009) Radno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Šunderić, B. (1997) Pravo na prigovor. Radno i socijalno pravo, 1-3. 13-32
Šunderić, B.M. (1993) Spor o zasnivanju radnog odnosa. Pravo i privreda, vol. 31, br. 1-2, str. 18-29
Šunderić, B.M. (1991) O radnom sporu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 39, br. 1-3, str. 352-360
Tasić, A. (2016) Postupak u parnicama za zaštitu od diskriminacije. Niš: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, Doktorska disertacija (neobjavljena)
Tintić, N. (1972) Radno i socijalno pravo - radni odnosi (II). Zagreb: Narodne novine, Knjiga prva
Weiss, M., Schmidt, M. (2010) Germany. u: Blanpain R. [ur.] International encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations, The Hague: Kluwer Law International
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfn0-26955
primljen: 07.06.2020.
prihvaćen: 14.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Zb Pravnog fak Niš (2020)
Uloga sindikata u postupku otkaza ugovora o radu
Kovačević-Perić Slobodanka

Strani pravni život (2015)
Posledice pokretanja krivičnog postupka na radni odnos zaposlenog
Rajić Jovana

Zb Pravnog fak Niš (2019)
Zasnivanje radnog odnosa sa licem mlađim od 18 godina u Republici Srbiji
Radovanović Dragana

prikaži sve [36]