Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Temperatura u fazi formiranja zrna kao limitirajući faktor prinosa pšenice
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
bInstitut za kukuruz 'Zemun polje', Beograd-Zemun
Ključne reči: temperatura; azot; period formiranja i nalivanja zrna; prinos; ozima pšenica
Sažetak
Ogled dvogodišnjeg trajanja u polukontrolisanim i kontrolisanim uslovima, u Mitscherlichovim sudovima, postavljen je sa ciljem da se ispita uticaj različitih temperatura u fazi formiranja i nalivanja zrna, na dužinu trajanja ove faze i na visinu prinosa pet genotipova ozime pšenice u uslovima različitog režima azotne ishrane. Rezultati istraživanja pokazuju da je period formiranja i nalivanja zrna duži, a prinos veći pri nižim temperaturama, bez toplotnih ekscesa, u uslovima dovoljne snabdevenosti biljaka azotom.
Reference
Drezgić, P., Jocić, B., Žeravica, M., Kovačev-Đolai, M. (1979) Ispitivanje različite primene azota u pojedinim fazama razvoja pšenice. Agrohemija, Beograd, br. 9-10, str. 325-345
Jevtić, S.L. (1977) Pšenica. Beograd: Nolit
Jevtić, S.L., Labat, A. (1985) Agroekološki uslovi gajenja pšenice i kukuruza u Vojvodini. Beograd: Nolit
Johnson, R.C., Kanemasu, E.T. (1983) Yield and development of winter wheat at elevated temperatures. Agron. J., vol. 75, br. 3, str. 561-566
Limberg, P. (1972) Handbuch der Pflanzeneru ahrung und Düngung. Berlin, itd: Springer Verlag
Malešević, M., Spasojević, B. (1986) Limitirajući faktori u proizvodnji pšenice sa posebnim osvrtom na sortnu agrotehniku. u: Seminar agronoma (20), Kupari, februar - zbornik referata, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za ratarstvo i povrtarstvo, str. 264-273
Malešević, M. (1990) Značaj temperatura i padavina za određivanje optimalne količine azota i njihov uticaj na visinu prinosa ozime pšenice. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Milošev, D.S. (1987) Uticaj količine azota i različitih temperatura u fazi formiranja i nalivanja zrna na komponente prinosa i prinos kod nekih genotipova ozime pšenice. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, magistarski rad
Milošev, D.S. (1988) Uticaj količine azota i visine temperature u fazi formiranja i nalivanja zrna na prinos ozime pšenice. u: Seminar agronoma (22), zbornik referata, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za ratarstvo i povrtarstvo, str. 199-206
Molnar, I. (1971) Zum produktitit tstyp kologisch- geographisch differenzierter Hafersorten Diss. Berlin
Paulsen, G.M. (1983) High temperature resistance during grain development as a breeding criterion for wheat. u: Sixteenth hard red winter wheat workers conference february 8-10, 1983, New Mexico state university Las Cruces, New Mexico
Shanahan, F.J., Nykaza, S., Quick, J.S. (1983) A method of assessing heat tolerance in winter wheat. u: Sixteenth hard red winter wheat workers conference february 8-10, 1983, New Mexico state university Las Cruces, New Mexico
Starčević, L.Đ., Drezgić, P., Spasojević, B., Malešević, M. (1981) Prinos pšenice u zavisnosti od količine azota i sorte. Zemljište i biljka, sv. 30, br. 2, str. 173-181
Wiegand, C.I., Cuellar, J.A. (1981) Duration of grain filling and kernel weight of wheat as affected by temperature. Crop Science, br. 21, str. 95-101
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Zb Inst ratar i povrt (2003)
Uticaj azota i temperature u fazi formiranja zrna na sadržaj azota u zrnu pšenice
Milošev Dragiša S.

Selekcija i semenarstvo (2010)
Varijabilnost agronomskih svojstava pšenice
Jocković Bojan, i dr.

Industrija (2009)
Optimizacija planova proizvodnje velikih poslovnih sistema
Pešikan Radovan

prikaži sve [31]