Metrika

  • citati u SCIndeksu: [9]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Primena mikrobioloških đubriva u proizvodnji pasulja, soje i kukuruza
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Sažetak
Cilj ovog rada bio je da se ispita uticaj mikrobioloških đubriva (NS-Nitragina, Azotobaktera, BactoFila A i B, Phylazonit MC) na biološke i agrohemijske osobine zemljišta kako bi se došlo do zaključka da li ovi preparati mogu da obezbede pogodne uslove za veću produkciju biljaka. Na osnovu rezultata bioloških ogleda može se zaključiti da mikrobiološka đubriva utiču pozitivno na biogenost zemljišta. Najveći prinos zrna soje ostvaren je kod dvostruke inokulacije soje sa NS-Nitraginom (N+N) i uz primenu Azotobaktera. Kod pasulja najveći efekat je bio kako na prinos zrna tako i na paramètre azotofiksaeije, na varijantama sa NS-Nitraginom i Phylazonitom MC, a najmanji sa dodatim Azotobakterom. Dobiveni rezultati pokazuju da je na svim varijantama đubrenja kukuruza došlo do povećanja prinosa u odnosu na kontrolnu varijantu. Na varijanti bez dubrenja ali uz primenu preporučene količine BactoFila A dobiveno je naveće povećanje prinosa zrna kukuruza (47%). Na varijanti gde je đubreno samo sa stajnjakom uz preporučenu dozu BactoFila A povećanje prinosa bilo je 55%.
Reference
Higa, T. (1994) Effective microorganisms: A new dimension of nature farming. u: Proceeding of the first international conference on kyusei nature farming, str. 118-124
Jarak, M.N., Govedarica, M., Milosević, N., Đurić, S., Petrov, S. (1999) Uticaj mikrobioloških i mineralnih đubriva na aktivnost mikroorganizama u rizosferi stočnog graška. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, br. 1-2, 22-26
Milić, V.M. (1999) Uticaj inokulacije i genotipa soje na broj mikroorganizama u zemljištu. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, sv. 32, str. 305-313
Milić, V.M., Mrkovački, N., Hrustić, M., Vidić, M. (2000) Efekat inokulacije različitih genotipova soje. Acta biologica Iugoslavica - serija A: Zemljište i biljka, vol. 49, br. 2, str. 87-92
Milić, V.M., Mrkovački, N.B., Vasić, M., Davidov, A., Milošev, D.S. (1999) Effect of bean inoculation on parameters of nitrogen fixation and microbiological status of soil. Zemljište i biljka, vol. 48., br. 3, 143-150
Parr, J.F., Papendick, R.I., Hornick, S.B., Meyer, R.E. (1992) Soil quality: Attributes and relationship to alternative and sustainable agriculture. Amer. J. Alternative Agric, 7, str. 5-11
Pochon, J., Tardieux, P. (1962) Techniques ol analyse en microbiologie du sol. Paris: Ed de la Turelle
Zdravković, M., Damjanović, M. (2002) Uticaj mikrobioloških đubriva na broj zrna po mahuni. u: Zdravstveno bezbedna hrana, Tematski zbornik, str. 311-314
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci