Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2006, vol. 42, br. 1, str. 115-130
Proizvodnja semena lucerke u Vojvodini
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Sažetak
Proizvodnja semena lucerke u Srbiji najvećim delom locirana je u Vojvodini na oko 3.000 ha, sa prosečnim prinosom od 250 kgha-1. Prosečna godišnja produkcija semena u Vojvodini iznosi oko 750 tona, a vrednost ove proizvodnje procenjuje se na 1,7-2 miliona Eura. Osnovno obeležje proizvodnje semena lucerke u Vojvodini je veliko variranje prinosa od 50 do 800 kgha-1 u zavisnosti od vremenskih uslova godine (od količine i rasporeda padavina). Sistemom kosidbe semenskog useva moguće je smanjiti varijacije prinosa semena lucerke, odnosno moguće je u određenom stepenu ublažiti nepovoljno dejstvo uslova godine. Za proizvodnju semena najčešće se koristi drugi otkos na ranije zasnovanim (starim) lucerištima. Prvi otkos koristi se za proizvodnju krme, a kosi se u fazi punog cvetanja, odnosno u trećoj dekadi maja. Primenom svih neophodnih agrotehničkih mera, pri prosečnim ekološkim uslovima, postiže se prinos semena 350-400 kgha-1, a pri povoljnim uslovima može se dobiti 600-800 kgha-1.
Reference
Bapka, J., Ćupina, B. (1999) Tehnologija gajenja lucerke za proizvodnju semena na DP 'Jednota' Kovačica za period 1996-1998. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 31, 209-215
Bolanos-Aguilar, E.D., Huyghe, C., Ecalle, C., Hacquet, J., Julier, B. (2002) Effect of cultivar and environment on seed yield in alfalfa. Crop Sci, 42, str. 45-50
Bošnjak, D., Stjepanović, M. (1987) Lucerka. Sarajevo: Zadrugar
Dražić, D. (2000) Korovi u lucerki. u: Lukić D. [ur.] Lucerka, Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, str. 273-301
Đukić, D., Erić, P. (1995) Lucerka. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Erić, P. (1988) Uticaj načina i gustine setve na prinos i kvalitet semena lucerke (Medicago sativa (L.) em Wass.) sorte NS 'Banat' ZMS-II na zemljištu černozem. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Erić, P., Đukić, D., Ćupina, B., Trifunović, T. (1996) Faktori koji uticu na randman dorade lucerke. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Sv. 21, str. 543-552
Erić, P., Ćupina, B., Mihailović, V., Đukić, D. (1995) Uticaj otkosa na prinos i kvalitet semena lucerke. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 23, 461-471
Glušac, D., Katić, S., Mihailović, V., Trifunović, T. (1993) Efikasnost primene herbicida u zaštiti lucerke i jednogodišnjih krmnih leguminoza. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 21, 563-575
Godec, H., Katić, S. (1988) Suzbijanje travnih korova u semenskoj lucerki. Pesticidi, Beograd, 3
Golev, J.I., Gugnjev, I.P. (1983) Semennaja produktivnost lucerni pri raznih sposobah poseva i orošenii. Selekcija i semenovodstvo, br. 4, 45-46
Goloborodko, S.P., Bodnarčuk, L.I. (1998) Semenovodstvo ljucerni. Kiev: Fitocentr
Karagić, Đ., Katić, S., Mihailović, V., Vasiljević, S., Pataki, I. (2000) Kvalitet semena domaćih sorti lucerke. u: Savetovanja 'Semenarstvo krmnog bilja na pragu trećeg milenijuma' (XI), Sombor, str. 83-91
Karagić, Đ., Katić, S., Mihailović, V.M., Vasiljević, S., Pataki, I. (2002) Prinos i kvalitet semena domaćih sorti lucerke i zavisnosti od ekoloških uslova. Agroznanje, Banja Luka, br. 3, 156-176
Karagić, Đ., Katić, S., Mihajlović, V., Vasiljević, S., Milić, D. (2003) Correlations between alfalfa seed yield and ecological factors. u: Symposium of the European Grassland Federation, Optimal Forage Systems for Animal Production and the Environment. Pleven, Bulgaria, vol. 8, str. 372-376
Karagić, Đ., Katić, S., Mihailović, V. (2003) Prinos i kvalitet NS sorti krmnih biljaka. u: Nove tehnologije i edukacija u funkciji proizvodnje hrane, Republika Srpska, 10-14.03., Teslić, str. 69-70
Karagić, Đ. (2004) Komponente prinosa, prinos i kvalitet semena lucerke u zavisnosti od sistema kosidbe. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Karagić, Đ., Katić, S., Mihailović, V., Milić, D. (2004) Proizvodnja semena lucerke. u: Milošević Mirjana, Malešević M. [ur.] Semenarstvo, Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Nacionalna laboratorija za ispitivanje semena, str. 585-635
Katić, S. (1988) Biologija i ekologija cvetanja i zametanja semena lucerke (Medicago sativa L). Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 325-331
Katić, S. (1990) Abnormalities in morphological structure of the flower of alfalfa (Medicago sativa L) inbredlines. u: Proceedings of the Eucarpia - Fodder crops breeding, Wageningen, the Netherlands, 43-45
Katić, S., Glušac, D., Dražić, D. (1991) Izbor herbicida kod zasnivanja lucerišta. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 19, str. 227-233 (XXV Seminar agronoma)
Katić, S., Lukić, D., Mihailović, V. (1995) Uticaj položaja cvasti na biljci na i položaja cveta u cvasti na zametanje semena lucerke. Selekcija i semenarstvo, vol. 2, 271-274
Katić, S., Mihailović, V.M., Lukić, D., Vasiljević, S., Pataki, I. (1999) Prinos krme, sadržaj proteina i celuloze genotipova lucerke u različitim fenološkim fazama porasta. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, br. 31, str. 199-208
Katić, S., Mihailović, V., Karagić, Đ., Vujaković, M., Pataki, I. (2000) Biološke i tehnološke osobine semena lucerke. u: Savetovanje Semenarstvo krmnog bilja na pragu trećeg milenijuma (XI), Sombor, str. 73-80
Katić, S., Mihailović, V., Pataki, I., Karagić, Đ., Vasiljević, S. (2000) Specifičnosti gajenja lucerke u cilju iskorišćavanja genetičkog potencijala. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 33, str. 103-115
Katić, S. (2001) Genetičke i fenotipske korelacije proizvodnih osobina lucerke (Medicago sativa L). Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Katić, S., Mihailović, V., Vasiljević, S., Karagić, Đ. (2002) Relativni udeo prinosa suve materije u četvorootkosnom sistemu košenja lucerke. Agroznanje, nauka-tehnologija-praksa, Banja Luka, vol. III, br. 1, 69-78
Kelling, K.A. (2000) Alfalfa fertilization. Madison WI: Cooperativ Extension, www. uwex. edu
Lukić, D., i dr. (2000) Lucerka. Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo
Malidža, G. (2003) Izveštaj o ispitivanju preparata Pulsar 40. Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo
Mihailović, V.M., Karagić, Đ., Katić, S., Pataki, I. (2003) Proizvodnja i kvalitet semena NS sorti krmnih biljaka. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 38, str. 65-77
Mihailović, V., Karagić, Đ., Katić, S., Vasiljević, S., Pataki, I., Milić, D., Mikić, A. (2004) Prinos i kvalitet semena krmnih biljaka u 2003. godini. u: Seminar agronoma (XXVIII), Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, str. 267-280
Mišković, B. (1986) Krmno bilje. Beograd: Naučna knjiga
Popović, S., Stjepanović, M., Grljušić, S., Čupić, T., Tucak, M. (2001) Proizvodnja sjemena lucerne u Hrvatskoj u 2000. godini. Sjemenarstvo, 18, 1-2, 87-91
Rincker, C.M., Marble, V.L., Brown, D.E., Johansen, C.A. (1988) Seed production practices. u: Hanson A.A., Barnes D.K., Hill R.R.Jr [ur.] Alfalfa and alfalfa improvement, Madison, Wisconsin: ASA, Agronomy Monograph br. 29, 985-1023
Sekulić, R. (2000) Štetočine lucerke. u: Lukić D. [ur.] Lucerka, Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, str. 323-353
Sekulić, R., Katić, S., Karagić, Đ., Kereši, T. (2005) Biljne stenice - štetočine lucerke i deteline. Biljni lekar, vol. 33, br. 5, str. 517-525
Stjepanović, M. (1982) Utjecaj ekoloških faktora na osjemenjavanje nekih sorti lucerke na području istočne Slavonije. Osijek, doktorska disertacija
Stjepanović, M. (1998) Lucerna. Osijek: Nova Zemlja
Sukalska, M. (1993) Yield of Medicago sativa and M. varta varieties grown for seed. Buletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roslin, No 186, 103-111
Žarinov, V.I., Kljuj, V.S. (1990) Ljucerna. Kiev: Urožaj, 2. Izdanie, pererabotano i dopolnenoe
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Zb Inst ratar i povrt (2007)
Semenarstvo lucerke u Vojvodini
Karagić Đura, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2008)
Rezultati u oplemenjivanju, agrotehnici i semenarstvu krmnih biljaka u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo
Mihailović Vojislav, i dr.

Biljni lekar (2005)
Gajenje i iskorišćavanje lucerke i deteline
Katić Slobodan, i dr.

prikaži sve [73]