Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2006, vol. 42, br. 1, str. 283-296
Značaj agrotehnike i agroekoloških uslova u formiranju prinosa šećerne repe
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
Sažetak
Prinos biljaka predstavlja pravilno usaglašene zahteve gajene biljke sa agroekološ kim uslovima regiona. Đubrenjem šećerne repe prave se najveće greške i kod ove agrotehničke mere najveći su gubici. Posmatrano u celini za NPK hraniva, u proizvodnim uslovima, zbog nedostatka hraniva gubici su od 2,1 do 14,9 tha-1, a zbog suviška hraniva smanjenje prinosa je od 5,8 do 18,9 tha-1. Gubici u kvalitetu korena su takođe značajni. Smanjenje sadržaja šećera varira od 0,2 do 0,9%, iskorišćenje šećera od 0,3 do7,6% i ukupan gubitak šećera od 380 do 1060 kgaha-1.
Reference
Kastori, R.R. (1983) Uloga elemenata u ishrani biljaka. Novi Sad: Matica srpska
Marinković, B., Ćirović, M., Hadžić, V., Đukić, D., Balešević, S. (1999) Uticaj sabijanja zemljišta na prinos poljoprivrednih kultura. u: Sabijanje zemljišta, Novi Sad, str. 82-87
Marinković, B., Crnobarac, J., Rajić, M. (1998) Sugar beet fertilization with NPK in function of root and sugar yield. u: European Society for Agronomy, Fifth Congress 28June-2 Juli, Nitra, vol. 1, 297-299
Marinković, B., Starčević, Lj., Crnobarac, J., Balešević, S., Latković, D. (1993) Uticaj zaoravanja žetvenih ostataka na premeštanje mineralnog azota u dublje slojeve zemljišta. u: Zbornik radova međunarodnog naučnog skupa: Zaštita životne sredine i poljoprivreda, EKO-93, Novi Sad, 6, 266-267
Marinković, B.J., Crnobarac, J.Z. (2000) Zavisnost kvaliteta i prinosa šećerne repe od primene NPK hraniva. Acta periodica technologica, br. 31, str. 345-350
Murphy, L.S., Ellis, R., Adriano, D.C. (1981) Phosphorus-micronutrient interaction effects on crop production. J plant Nutrition, 3 (1-4), str. 593-603
Nikolić, R., Furman, T., Kuprešanin, I. (1999) Sabijanje zemljišta - uzroci i posledice. u: Nikolić Ratko [ur.] Sabijanje zemljišta, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Rajić, M., Spasojević, B. (1989) Uticaj površinske obrade zemljišta na kvantitativne i kvalitativne osobine šećerne repe. Savremena poljoprivreda, vol. 37, br. 9-10, str. 447-455
Sarić, M.R., Jocić, B. (1993) Biološki potencijal gajenih biljaka u agrofitocenozi u zavisnosti od mineralne ishrane. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU, Knjiga 68, 15-18
Stanaćev, S., Stefanović, D., Milošević, R. (1981) Uticaj obrade zemljišta, đubrenje azotom i primene herbicida na produktivnost tropoljnog plodoreda. Matica srpska
Stanaćev, S. (1982) Osnovna i predsetvena obrada zemljišta za šećernu repu. Šećerna repa, Beograd, 18, 3
Stefanović, D., Milošević, R. (1980) Zahtevi u savremenoj obradi, predsetvenoj pripremi i setvi šećerne repe. u: Savetovanje stručnjaka poljoprivredne tehnike Vojvodine (Sedmo), I
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Zb Inst ratar i povrt (2003)
Đubrenje šećerne repe organskim i mineralnim đubrivima
Marinković Branko, i dr.

Acta periodica technologica (2000)
Zavisnost kvaliteta i prinosa šećerne repe od primene NPK hraniva
Marinković Branko J., i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2004)
Đubrenje šećerne repe azotom, fosforom i kalijumom u funkciji prinosa i kvaliteta
Marinković Branko J., i dr.

prikaži sve [28]