Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Koncepcije strukture kurikuluma kvalitetnog osnovnog obrazovanja
aUniverzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor
bVŠSS za obrazovanje vaspitača, Kikinda

e-adresavlastasucevic@sbb.rs, egziperi@open.telekom.rs
Sažetak
Kvalitet u svetu smatra se najznačajnijim fenomenom našeg doba, sa stalnim trendom njegovog poboljšanja. Reč je o novoj filozofiji življenja. Vreme koje je pred nama, posmatrajući sa aspekta obrazovanja, sve više karakteriše porast potreba za što kvalitetnijim znanjem. Reformski pokret donosi važne promene u shvatanju i važnosti kurikuluma. Proces kreiranja kurikuluma akcenat pomera sa teorijskog modelovanja na plan prakse i konteksta - društvene zajednice, škole, razreda, porodice. Pomeranje akcenta tumači se kao posledica saznanja da obrazovni ishodi nastaju kao rezultat interakcije između nastavnika i učenika, ali i dece i vaspitno-obrazovne ustanove, te spoljnih elemenata koji utiču na organizaciju ustanove. Reformska promena sa klasičnih nastavnih planova i programa na kurikulum predstavlja premeštanje težišta obrazovnog procesa sa sadržaja na ciljeve i ishode obrazovanja, te razvoj sistema evaluacije i samoevaluacije u obrazovanju i zasnivanje obrazovnih sadržaja na obrazovnim oblastima. Osnovni korak u prelasku kurikuralnog koncepta obrazovanja zasnovanog na ishodima podrazumeva definisanje ishoda obrazovanja za znanja, umenja, stavove i vrednosti koje učenici treba da poseduju nakon završetka određenog nivoa obrazovanja. U radu se razmatra teorijski koncept reformske promene kurikuluma i odnos nacionalnog i školskog kurikuluma, te nova struktura školskog kurikuluma. Školski kurikulum obuhvata sve sadržaje, procese i aktivnosti usmerene na ostvarivanje ciljeva i ishoda obrazovanja, preko kojih se u školi realizuje i okvirni nacionalni kurikulum, kao i sve one sadržaje, procese i aktivnosti kojima se zadovoljavaju specifične obrazovne potrebe i interesi škole i lokalne zajednice.
Reference
*** (2004) Kvalitetno obrazovanje za sve - izazovi reforme obrazovanja u Srbiji. Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije
*** (1998) Škole i kvalitet. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Akker, J. (2003) Curriculum percpetives: An introduction. u: Akker J., Kuiper W., Hameyer U. [ur.] Curriculum landscape and trends, Dordecht: Kluwer academic publishers
Angus, M. (1998) The rules of school reform. London-Washington: The Falmer Press
Baranović, B. (2007) Europska iskustva i nacionalni kurikulum za Obavezno obrazovanje u Hrvatskoj. Metodika, Zagreb, 18, vol. 8, 294-305
Branković, D. (2009) Ciljevi, kompetencije i ishodi vaspitanja i obrazovanja. u: Špijunović Krstivoje [ur.] Obrazovanje i usavršavanje nastavnika - ciljevi i zadaci vaspitno-obrazovnog rada, Užice: Učiteljski fakultet, 79-88
Jurić, V. (2007) Kurikulum suvremene škole. u: Previšić V., N.Šoljan, Hrvatić N. [ur.] Teorije-metodologija-sadržaj-struktura, Zagreb: Zavod za pedagogiju Filozofskog fakulteta, Kurikulum
Klemenović, J. (2009) Savremeni predškolski programi. Novi Sad: Savez pedagoških društava Vojvodine
Komisija za razvoj školskog programa, Baucal, A., Begović, A., Bojović, V., Veljković, M., Dubljanin, S. (2003) Reforma obrazovanja u Republici Srbiji, Školski program - koncepcija, strategija, implementacija. Beograd: Ministarstvo prosvete i sporta
Marković, M. (2000) Stručno usavršavanje vaspitača. u: [ur.] Predškolsko vaspitanje i obrazovanje u SR Jugoslaviji, Beograd: Catholic Relief Services
Miljak, A. (1996) Humanistički pristup teoriji i praksi predškolskog odgoja - model Izvor. Velika Gorica: Persona
Pejatović, A. (2006) Obrazovanje i kvalitet života. Beograd: IPA
Savićević, D.M. (2000) Put ka društvu učenja. Beograd: Prosvetni pregled
Vlahović, B.M., Vujisić-Živković, N. (2005) Nastavnik - izazovi profesionalizacije. Beograd: Eduka
Vujaklija, M. (2008) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta, 5. dopunjeno i revidirano izdanje
Withey, S. (1976) Quality of life as an educational outcome. New Jersey: Educational Testing Service
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.