Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2014, vol. 27, br. 4, str. 92-100
Tabu teme u savremenoj nastavi stranih jezika sa posebnim osvrtom na španski jezik
Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet

e-adresaivana.georgijev@gmail.com
Ključne reči: interkulturna nastava; kognitivni kulturni modeli; strani jezik; španski kao L2; tabu u nastavi L2
Sažetak
U savremenim tokovima nastave stranih jezika sve više pažnje se posvećuje razvoju interkulturne kompetencije kod učenika, zbog čega je poznavanje kognitivnih kulturnih modela zajednice čiji se jezik uči od velikog značaja za učenike bilo kog stranog jezika kako bi bili u stanju da jezik koriste na adekvatan način u realnim komunikativnim situacijama. U ovom radu su tabui i eufemizmi predstavljeni kao primer kognitivnog kulturnog modela, zbog čega se rad fokusira na značaj ova dva pojma u kontekstu nastave stranih jezika, sa posebnim osvrtom na španski jezik kao L2. Cilj ovog rada je da ponudi odgovor(e) na pitanje da li (i zbog čega) tabui i eufemizmi treba da budu uključeni u nastavu stranih jezika. Osim teorijskog dela rada, sprovedena je i anketa među studentkinjama i studentima završne godine španskog jezika i hispanskih književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu. Rezultati istraživanja pokazuju da su studenti španskog jezika najčešće svesni postojanja tabua, ali da uglavnom izbegavaju razgovore o tabu temama. Ipak, studenti smatraju da tabu teme treba da budu uključene u nastavu španskog jezika.
Reference
Ainciburu, M.C. (2004) Buscando palabrotas en el diccionario: Las malas palabras como cartilla de tornasol en la ensenanza ELE. u: Castillo Carballo M.A., Cruz Moya O., Garcia Platero J.M., Mora Gutierrez J.P. [ur.] Las gramaticas y los diccionarios en la ensenanza del espanol como segunda lengua: Deseo y realidad, Sevilla: ASELE, 103-110, Actas XV
Andersson, L.G., Trudgill, P. (1990) Bad language. Oxford: Penguin Books Ltd
Bodrič, R. (2006) Culture in foreign language learning. u: Subotić Lj. [ur.] Susret kultura, Novi Sad: Filozofski fakultet, 895-904
Byram, M., Gribkova, B., Starkey, H. (2002) Developing the intercultural dimension in language teaching: a practical introduction for teachers. Strasbourg: Language Policy Division, Council of Europe
Dominguez, C.P.J. (2004) La funcion social y cognitiva del eufemismo y del disfemismo. Panace@, 5, (15), 45-51
Đuričić, M., Georgijev, I. (2013) Interkulturna kompetencija u nastavi španskog kao izbornog jezika - elementi hispanske kulture u udžbenicima Prisma od nivoa A1 do B1. Komunikacija i kultura online, 4, (4), 65-78
Filipović, J. (2009) Jezik i kulturni modeli. u: Moć reči - ogledi iz kritičke sociolingvistike, Beograd: Zadužbina Andrejević, str. 110−125
Freud, S. (1950) Totem and taboo. London: Routledge and Kegan Paul
Golubović, Z. (1999) Ja i drugi antropolološka istraživanja individualnog i kolektivnog identiteta. Beograd: Republika
Holland, D., Quinn, N. (1987) Cultural Models in Language and Thought. Cambridge: Cambridge University Press
Ilić, J. (2013) The attitudes of newer generation of students of English towards the taboo word usage within English and Bosnian/Croatian/Serbian speaking regions. Belgrade: Faculty of Philology, PhD thesis
Kronenfeld, D., Hedrick, K. (2005) Culture, cultural models, and the division of labor. Cybernetics & Systems, 36(8): 817-845
Liddicoat, A.J. (2000) Everyday speech as culture: Implications for language teaching. u: Liddicoat A.J., Crozet C. [ur.] Teaching Languages, Teaching Cultures, Melbourne: Language Australia, 51-64
Morillas, M.J.M. (1997) The cultural cognitive model: A programmatic application. Cuadernos de Filologia Inglesa, 6/2, 53-63
Opašić, M., Gregorović, M. (2010) Smrt u hrvatskoj frazeologiji. Croatica et Slavica Iadertina, Zadar, 6, (6), 55-72
Silaški, N. (2011) Metaphors and euphemisms: The case of death in English and Serbian. Filološki pregled, vol. 38, br. 2, str. 101-114
Vučo, J. (2010) Interkulturalnost kao okvir i kontekst komunikativne nastave stranih jezika u ranom uzrastu. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 23, br. 3, str. 53-61
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/inovacije1404092G
objavljen u SCIndeksu: 17.06.2015.