Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Stavovi makedonskih učenika o zaštiti čovekove sredine u periodu od 1995. do 2016. godine
Univerzitet Jugoistočna Evropa, Institut za životnu sredinu i zdravlje, Tetovo, Republika Severna Makedonija

e-adresam.srbinovski@seeu.edu.mk
Sažetak
Postoje dva razloga za povećanje kvaliteta životne sredine u Republici Severnoj Makedoniji: (a) naša država suočava se sa velikim izazovima u oblasti zaštite i poboljšanja životne sredine, posebno u pogledu zagađenja vazduha (npr. neki gradovi u Severnoj Makedoniji su među najzagađenijim u svetu) i (b) kao zemlja koja teži priključivanju Evropskoj uniji, nacionalne institucije imaju obavezu da ispunjavaju kriterijume EU u ovoj oblasti. U ovoj situaciji važno je razvijati svest i pozitivan odnos prema životnoj sredini kao prediktorima ekološkog ponašanja. Glavna svrha ovog istraživanja je analiza stavova makedonskih studenata prema životnoj sredini u protekle dvadeset dve godine. Prvi korak u istraživanju bio je formulisanje određenih jasnih, nedvosmislenih i strukturiranih pitanja. Drugi korak bio je temeljna pretraga literature kako bi se našli relevantni radovi (u elektronskoj formi i štampani) bez jezičkih ograničenja. Treći korak je procena kvaliteta istraživanja. Sledeći korak podrazumevao je rezimiranje dokaza ili sintezu podataka. Ovaj korak se sastoji od tabeliranja karakteristika i rezultata istraživanja, kao i upotrebe statističkih metoda za utvrđivanje razlika između istraživanja. Peti korak bio je tumačenje nalaza. Analiza podataka izvršena je, kako u kontekstu socijalnoekonomskih uslova, tako i u kontekstu formalnog obrazovanja u Republici Severnoj Makedoniji. Za prikupljanje podataka vezanih za navedeni period proučavanja korišćena su tri različita instrumenta: Skala stavova - SA-3 (Kundačina, 1991), Skala stavova - SA-6 (Srbinovski, 2001) i Nova skala ekološke paradigme - skala NEP (Dunlap et al., 2000). Uključen je uzorak od šest hiljada trista osamdeset sedam učenika iz četrdeset šest osnovnih i osamdeset šest srednjih škola deset šest srednjih škola. Prosečne vrednosti stavova o životnoj sredini su u opsegu 2,84-3,90. Maksimalna vrednost zabeležena je na početku anketnog perioda, a najniža vrednost dobijena je tokom poslednjeg anketiranja. Prosek stavova učenika za posmatrani period je približno 3,50 ili 70%, što ukazuje da su ispitanici imali umereno pozitivan stav prema okruženju. Kada je reč o istraživačkom instrumentu, možemo podeliti period istraživanja u tri potperioda: potperiod 1995/96-1997/98, kada je primenjen SA-3; potperiod 1999/2000-2011/12, kada je primenjen instrument SA-6, i potperiod 2015-2016, kada je primenjena skala NEP. Stepen odnosa učenika prema okruženju u prvom i drugom potperiodu je oko 3,89 ili 77,80%, odnosno 3,47 ili 69,40%. To pokazuje da učenici visoko cene ravnotežu u okruženju, što je preduslov za opstanak svih živih bića, uključujući i ljude. Većina učenika takođe smatra da je čovek najodgovorniji faktor za zaštitu životne sredine. Nivo stavova učenika prema okruženju u poslednjem potperiodu (2015-2016) približno je 2,84 ili 56,80%. Pojedini autori (Robotom & Hart, 1995) smatraju da su istorijski, društveni i politički konteksti u kojima se odvijaju pojedinačne i grupne akcije ključni faktori koji moraju biti uključeni u ovu vrstu istraživanja. Među faktorima koji utiču na stav učenika prema okruženju u makedonskom kontekstu su socijalno-ekonomski uslovi (razumevanje, ekološka svest, socijalna sigurnost, ekonomski razvoj) i formalno obrazovanje (nastavni programi, didaktički materijali - udžbenici, znanje o životnoj sredini i nastavni proces). Pošto se stavovi ljudi prema životnoj sredini menjaju veoma sporo, u mladim umovima učenika trebalo bi kreirati stavove o životnoj sredini već u nižim razredima osnovne škole, što je pre moguće. Rezultati ovog istraživanja pružaju zanimljiv uvid u stavove učenika tokom dužeg perioda koristeći različite skale. Osim toga, u radu iznosimo nekoliko uvida koji mogu biti predmet proučavanja u budućim istraživanjima i kojima bi se prevazišla određena ograničenja u ovom istraživanju. Istraživanje predstavljeno u radu moglo bi biti od koristi akterima obrazovanja za životnu sredinu za uspostavljanje efikasnijeg dijaloga sa širom obrazovnom zajednicom. Dalja istraživanja su potrebna kako bi se razjasnila realna kompleksnost u razvoju stavova učenika prema životnoj sredini, uključujući i druge faktore korišćenjem sofisticiranijih instrumenata, npr. NEP skale, revidirane NEP skale, 2-MEV skale, revidirane 2-MEV skale itd. Bilo bi vrlo zanimljivo analizirati rezultate metodom metaanalize (npr. Šmit-Hanters postupkom) i formulisati model stavova o životnoj sredini. Razvijanje modela koji nastoji da uvrsti sve faktore možda nije izvodljivo ni korisno, ali smatramo da može pomoći u rasvetljavanju ovog složenog polja.
Reference
Andevski, M.J. (2016) Sustainable environmental education: Perspective for the change of learning culture. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 29, br. 4, str. 16-31
Asan, I., Mile, S., Ibraim, J. (2014) Attitudes of Macedonian High School Students towards the Environment. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 159: 636-642
Barraza, L., Rex, W.A. (2002) Environmental Education: A comparison between English and Mexican school children. Environmental Education Research, 8 (2), 171-186
Bonnett, M.R. (2016) Sustainability, nature, and education: A phenomenological exploration. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 29, br. 4, str. 1-15
Bostrom, A., Barke, R., Turaga, R.M.R., O'Connor, R.E. (2006) Environmental Concerns and the New Environmental Paradigm in Bulgaria. Journal of Environmental Education, 37(3): 25-40
Burn, M., Winter, L.P., Hori, B., Silver, N.C. (2012) Gender, ethnic identity, and environmental concern in Asian Americans and European Americans. Human Ecology Review, 19, 2. Retrieved August 3, 2016. from www: http://www.fs.fed.us/psw/publications/ winter/ psw_2012_winter001_burn.pdf
Constantinos, M.C., Bruce, J., Sanlyn, B., Bogner, F. (2019) Measuring Environmental Perceptions Grounded on Different Theoretical Models: The 2-Major Environmental Values (2-MEV) Model in Comparison with the New Ecological Paradigm (NEP) Scale. Sustainability, 11(5): 1286-, Retrived November 16 2019 from https://www.researchgate.net/publication/331493264
Deri, A., Cooper, G. (1993) Environmental Education an active approach: A report of Workshops in Kecskemet (1991/1992). Tamasi-Pecs-Rychory-Prague-Brno-Bratislava, 7-9
Dunlap, R.E., van Liere, K.D., Mertig, A.G., Jones, R.E. (2000) Measuring the endorsement of the New Ecological Paradigm: A revised NEP scale. Journal of Social Issues, 56(3), 425-442
Eagles, P.F.J., Demare, R. (1999) Factors Influencing Children's Environmental Attitudes. Journal of Environmental Education, 30(4): 33-37
European Commission (2008) Attitudes of European citizens towards the environment. u: Special Eurobarometar 295, Retrieved September 10, 2019 from http://www.socioilogico.com/Attitudes_Europeans_MD_2007.pdf
European Commission (2014) Attitudes of European citizens towards the environment. u: Special Eurobarometer 416, Retrieved September 10, 2019 from https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_416_en.pdf
Furman, A. (1998) A note on environmental concern in a developing country: Results from an Istanbul Survey. Environment and Behaviour, 30(4): 520-534
Government of The Republic of Macedonia (2002) National Assessment Report on Sustainable Development. p. 17
Hines, J., Hungerford, H., Tomera, A. (1986/87) Analysis and synthesis of research on responsible environmental behavior: A meta-analysis. Journal of Environmental Education, 18 (2), 1-8
Hoody, L. (1995) The Educational Efficacy of Environmental education. San Diego, CA: State Education & Environment Roundtable, 4
International Study Center, International Association for the Evaluation of Educational Achievement (2000) TIMSS 1999: International Science report. Retrieved 12.08. 2019. from https://timssandpirls.bc.edu > sciencebench_report> t99bscienceA
Iozzi, L. (1989) What research says to the educator: Environmental education and the affective domain. Journal of Environmental education, Part one and two: 20(3, 4): 3-13
Iozzi, L.A. (1984) Summary of research in environmental education, 1971-1982. Columbus, OH: Ohio State University-ERIC Clearinghouse for Science, Mathematics, and Environmental Education, ERIC/SMEAC
Johnson, B., Manoli, C.C. (2010) The 2-MEV Scale in the United States: A Measure of Children's Environmental Attitudes Based on the Theory of Ecological Attitude. Journal of Environmental Education, 42(2): 84-97
Jonuzi, I. (2009) Environmental education of secondary school students in the Republic of Macedonia. Tetovo: SEE University-Communication sciences and technologies, master's work
Jonuzi, I. (2012) Educational System in functions on promotion of the environment and sustainable development. Skopje: Mit University Skopje, Doctoral dissertation
Khawaja, A. (2003) Measuring the Environmental Attitudes of Children in Grade 4: A Study in Clark County. Las Vegas: University of Nevada, (Doctoral Dissertations). Retrieved September 10, 2019 from https://digitalscholarship.unlv.edu/thesesdissertations/181
Kraus, S.J. (1995) Attitudes and the Prediction of Behavior: A Meta-Analysis of the Empirical Literature. Personality and Social Psychology Bulletin, 21(1): 58-75
Kundačina, M. (1991) Factors in enabling students to participate in environmental protection. Skopje: Faculty of Philosophy in Skopje, Doctoral dissertation
Le, H.F., Montpied, M., Fontanieu, V. (2014) What Can Influence Students' Environmental Attitudes? Results from a Study of 15-year-old Students in France. International Journal of Environmental & Science Education, 9: 329-345
McVittie, E., Chamberlain, L. (2000) Implementing an EE program in a high school. EDU 555 -Curriculum Project: 2-4, Retrieved September 10, 2019 from http://www.oswego.edu/~shindler/environed.htm
Milfont, T.L., Duckitt, J. (2010) The environmental attitudes inventory: A valid and reliable measure to assess the structure of environmental attitudes. Journal of Environmental Psychology, 30(1): 80-94
Ntanos, S., Kyriakopoulos, G., Skordoulis, M., Chalikias, M., Arabatzis, G. (2019) An Application of the New Environmental Paradigm (NEP) Scale in a Greek Context. Energies, 12(2): 239-239
Ogunbode, C.A. (2013) The NEP scale: Measuring ecological attitudes/worldviews in an African context. Environment, Development and Sustainability, 15 (6), 1477-1494
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) (2015-2016) PISA 2015. Retrieved September 5, 2019 from https://nces.ed.gov/surveys/pisa/pisa2015/index.asp
Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD), United Nations Educational Scientific And Cultural Organization (UNESCO) (2001) Teachers for tomorrow's schools: Analysis of the World education educators. Paris, 5, Retrieved September 10, 2019 from http://www.oecd.org/education/school/teachersfortomorrowsschools.htm
Pauw, B.J., van Petegem, P. (2012) Cultural Differences in the Environmental Worldview of Children. International Electronic Journal of Environmental Education, 2 (1), 1-11
Ponmozhi, D., Krishnakumari, S. (2017) Environmental Attitude of School Students. Journal of Humanities and Social Science, 22 (7), 3, 1-4
Robottom, I., Hart, P. (1995) Behaviorist EE Research: Environmentalism as individualism. Journal of Environmental Education, 26(2): 5-9
Ryan, C. (1991) The Effect of a Conservation Program on School Children's Attitudes Toward the Environment. Journal of Environmental Education, 22(4): 30-35
Schahn, J., Holzer, E. (1990) Studies of individual environmental concern: The role of knowledge, gender, and background variables. Environ Behaviour, 22(6): 767-786
Schultz, P.W. (2001) The structure of environmental concern: Concern for self, other people, and the biosphere. Journal of Environmental Psychology, 21: 327-339
Schultz, W.P., Shriver, C., Tabanico, J.J., Khazian, A.M. (2004) Implicit connections with nature. Journal of Environmental Psychology, 24(1): 31-42
Shen, J., Saijo, T. (2008) Re-examining the relations between socio-demographic characteristics and individual environmental concern: Evidence from Shanghai data. Journal of Environmental Psychology, 28(1): 42-50
Srbinovski, M. (2005) Environmental Education. Skopje: Prosvetno Delo
Srbinovski, M. (2002/2003) Environmental issues in the curriculum of the upper primary classes. Ekol. Zast. Zivot. Sred, 8(1-2): 87-98
Srbinovski, M. (2004) Students' motivation for teaching environmental contents. Prosvetno Delo, 1: 69-76
Srbinovski, M. (2004) What is environmental education. Prosvetno delo, 5, 65-77
Srbinovski, M. (2003) Comparative aspects of the position of the formal environmental education in our country and in the World. u: The Congress of Ecologist of the Republic of Macedonia with International Participation (2nd), 25-29.10.2003, Ohrid, Proceedings of, 6, 314-320, Special issues of Macedonian Ecological Society
Srbinovski, M. (2003) The contemporary pre-school and primary education: States and perspectives. u: Scientific meeting with International Participation, Pedagogical faculty, Skopje, 375-386
Srbinovski, M. (2004) Objects of biology teaching and students' environmental education. Vaspitanje i obrazovanje, 3: 40-53
Srbinovski, M. (2003) Environmental issues in the didactic material of the primary and secondary schools in Republic of Macedonia. Ekologija, 38 (1-2), 41-54
Srbinovski, M. (2004) The teacher as a factor of the environmental education in the Macedonian schools. u: Atanasova-Vukova A., Ignatovski D., Toceva J. [ur.] Education and experience, Shoumen: University 'Bishop Konstantin Preslavski, 2, 71-76
Srbinovski, M. (2005) The relationships between some cognitive and affective environmental educational areas. SEEU (South-East European University) Review, 2 (2), 223-239
Srbinovski, M., Palmer, J., Ismaili, M., Abazi, A. (2007) Environmental Education in High Schools: An Analysis of New Curriculum Content. u: Starrett S., Hong J., Wilcock R., Li Q., Carson J., Arnold S. [ur.] The International Conference on Environmental Science and Technology (Third), 6-9.08. 2007, American Academy of Sciences, Houston, Proceedings from, 2, 441-446
Srbinovski, M., Ismaili, M., Abazi, A. (2010) Environmental education for sustainability across the new Macedonian curriculum. u: Sorial A., Hong J. [ur.] The International Conference on Environmental Science and Technology (5th), 12-16.07. 2010. American Academy of Sciences, Houston, Proceedings of, 2, 373-380
Srbinovski, M. (2012) Environmental Contents in the Textbooks of the Primary and Secondary Education in the Republic of Macedonia. u: Da Cunha Martins Costa M.F.P, Vazquez Dorrio J.B., Erdogan M., Erentay N. [ur.] 9th International Conference on Hands on Science (HSCI'2012) Including 1st Children's Summit on Hands on Science and Environmental Education, 17-21.10.2012., Akdeniz University, Antalya, 250-256
Srbinovski, M. (2013) Ecological Issues in the Secondary School Textbooks in the Republic of Macedonia. u: The Congress of Ecologists of Macedonia with International Participation (4th), 12-15.10.2012., Macedonian Ecological Society, Ohrid, Proceedings of, 28, 124-128
Srbinovski, M. (2013) Environmental Education in Macedonian Schools: A Comparative Analyses of Textbooks. Applied Environmental Education & Communication, 12 (3), 163-172. DOI: 1533015X.2013.838867
Srbinovski, M., Erdogan, M., Ismaili, M. (2010) Environmental literacy in the science education curriculum in Macedonia and Turkey. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2(2): 4528-4532
Srbinovski, M.S. (2016) Gender differences in environmentalism: A case study of Macedonian students. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 29, br. 4, str. 101-114
Srbinovski, M.S., Palmer, J. (2008) Environmental education in Macedonian schools: An analysis of curriculum content and supporting materials for teaching and learning. u: Ecology, Biology and Biotechnology, 4, 19-30
Srbinovski, M.S. (2001) The environmental education in the primary and secondary schools in the Republic of Macedonia from biological aspect. Skopje: University 'St. Cyril and Methodius'-Faculty of Natural Sciences-Institute of Biology, Doctoral dissertation
Srbinovski, M.S. (2003) Environmental issues in the secondary (gymnasium) schools curriculum. Skopje: Prosvetno delo, 2, 104-115
Stanišić, J. (2016) Characteristics of teaching environmental education in primary schools. Teaching innovations, 29 (4), 87-100
Svein, S., Schreiner, C. (2005) How do learners in different cultures relate to science and technology?. Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 6 (2), Foreword, p.1. Retrieved September 5, 2019 from http://folk.uio.no/sveinsj/APFLT-foreword-Sjoberg-schreiner.pdf
van Petegem, P., Blieck, A. (2006) The environmental worldview of children: A cross-cultural perspective. Environmental Education Research, 12 (5), 625-635
Veinović, Z. (2017) The curricula revision in the context of education for sustainable development: From the perspective of two primary school subjects' curricula. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 49(2): 191-212
Wiseman, M., Bogner, F.X. (2003) A higher-order model of ecological values and its relationship to personality. Personality and Individual differences, 34 (5), 783-794
Wolsk, D. (1977) Methodologies of environmental education. u: Trends in environmental education, Paris: UNESCO, 35-48, 47
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni članak
DOI: 10.5937/inovacije1904081S
objavljen u SCIndeksu: 03.06.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Inovacije u nastavi (2016)
Rodne razlike i ekološki pogled na svet - studija slučaja iz Makedonije
Srbinovski Mile S.

Nastava i vaspitanje (2019)
Ekološka znanja i informisanost makedonskih studenata
Srbinovski Mile

Inovacije u nastavi (2018)
Od antropocentrizma ka ekocentrizmu u nastavi prirode i društva
Veinović Zorica P., i dr.

prikaži sve [9]