Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 63, br. 4, str. 1141-1156
Prognoziranje proizvodnje kukuruza u Srbiji primenom ARIMA modela
Ključne reči: proizvodnja kukuruza; izvozne šanse; Box Jekins metodologija; ARIMA model; Srbija
Sažetak
Poljoprivredna biljna proizvodnja usko je povezana sa klimom kao odlučujućim faktorom uspeha. Temperaturne fluktuacije i promene obima padavine glavni su faktori koji utiču na rast i razvoj biljaka u krajnjem i na proizvedenu količinu. Kukuruz je najzastupljenija biljna vrsta, neophodna za obezbeđivanje domaćih potreba, kao i strateški proizvod namenjen izvozu. Proizvodnja kukuruza je u periodu od 1947 - 2014. godine u Srbiji imala oscilatorni trend sa značajnim skokovima i padovima u proizvodnji. Predmet ovog rada je predvideti buduće kretanje proizvodnje kukuruza u Srbiji. Nadovezujući se na predmet, cilj rada je modelirati model po kome je moguće prognozirati proizvodnju kukuruza za naredni period i utvrditi trend njenog kretanja.
Reference
*** Agricultural marketing information system of Serbia. http://www.stips.minpolj. gov.rs/ (20.2.2016.)
*** (2016) Agriculture and rural development strategy of the Republic of Serbia for the period 2014-2024. http://uap.gov.rs/wp-content/themes/uap/STRATEGIJA%202014- 2020%20.pdf (22.2.2016.)
*** Žita Srbije. http://www.zitasrbije.rs/ (17.2.2016.)
Akpanta, A.C., Okorie, I.E. (2015) On the time series analysis of consumer price index data of Nigeria: 1996 to 2013. American Journal of Economics, vol. 5, no. 3, pp. 363-369 (available at: http://article.sapub.org/10.5923.j.economics. 20150503.08. html)
Baldigara, T., Mamula, M. (2015) Modelling international tourism demand using seasonal ARIMA models. Tourism and Hospitality Management, vol. 21, no. 1, pp. 9-31 (available at: https://www.researchgate.net/publication/279225215_Modelling_international_tourism_demand_using_seasonal_arima_models)
Borojević, S. (1991) Principi i metodi oplemenjivanja bilja. Beograd: Naučna knjiga
Box, G., Jenkins, G. (1970) Time Series Analysis: Forecasting and Control. San Francisco: Holden-Day
Đekić, S. (2010) Agrarni menadžment. Niš: Ekonomski fakultet u Nišu
Etuk, E. (2012) Seasonal ARIMA model to Nigerian consumer price index data. American Journal of Scientific and Industrial Research, 3(5): 283-287
Glamočlija, Đ., Blažić, M., Živanović, Lj., Ikanović, J. (2007) Proizvodnja kukuruza u uslovima intenzivne ishrane biljaka azotom. u: Zbornik radova XXI savetovanja agronoma, veterinara i tehnologa, Beograd, vol. 12, no. 1-2, pp. 31-45 (available at: http://www.pkbae.rs/files/pdf/2007-vol1-2.pdf)
Index Mundi (2014) Corn production by country in 1000 MT. http://www. indexmundi.com/agriculture/?commodity=corn (25.2.2016.)
International Grains Council http://www.igc.int/en/downloads/grainsupdate/ IGC_5yearprojections2015.pdf (03.3.2016.)
Iqbal, N., Bakhsh, K.H.U.D.A., Maqbool, A.S.I.F., Ahmad, A.S. (2005) Use of the ARIMA model for forecasting wheat area and production in Pakistan. Journal of agriculture & Social sciences, vol. 1, no. 2, pp. 120-122. (available at: https://www.academia.edu/705606/Use_of_the_ARIMA_model_for_forecasting_wheat_area_and_production_in_Pakistan)
Kostić, Z., Lepojević, V., Janković-Milić, V. (2016) Modeling monthly inflation in the Republic of Serbia, measured by consumer price index. Facta universitatis - series: Economics and Organization, vol. 13, br. 2, str. 145-159
Marković, I., Marković, M. (2014) Agricultural protectionism of the European union in the conditions of international trade liberalization. Ekonomika poljoprivrede, vol. 61, br. 2, str. 423-440
Martić-Bursać, N., Ivanović, R., Nikolić, M. (2015) Agricultural production in the Niš valley: Agroclimatic conditions. Teme, vol. 39, br. 1, str. 275-289
Mirić, M., Lekić, S., Petrović, R., Dražić, S., Stančić, I. (2004) Tehnologija proizvodnje semena [žita, industrijskog, krmnog, povrtnog, lekovitog i aromatičnog bilja]. Beograd: Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije
Mladenović, J., Lepojević, V., Janković-Milić, V. (2016) Modelling and Prognosis of the Export of the Republic of Serbia by Using Seasonal Holt-Winters and Arima Method. Economic Themes, 54(2):
Okasha, K.M., Shanab, A.M.M.D. (2014) Forecasting monthly water production in Gaza City using a seasonal ARIMA model. Scholars Journal of Physics, Mathematics and Statistics, vol. 1, no. 2, pp. 61-67 (available at: http://saspjournals.com/wp-content/ uploads/2014/11/SJPMS-1261-70.pdf)
Olanrewaju. K, O., Alfred, O.O., Oyebimpe, E.A. (2014) Forecast Performance of Multiplicative Seasonal Arima Model: an Application to Naira/Us Dollar Exchange Rate. American Journal of Applied Mathematics and Statistics, 2(3): 172-178
Ranđelović, V., Prodanović, S., Despotović, S., Glamočlija, Đ. (2010) Prinos kukuruza različitih FAO grupa zrenja u funkciji padavina tokom ASI perioda. u: Zbornik radova XXIV savetovanja agronoma, veterinara i tehnologa, Beograd, vol. 16, no. 1-2, pp. 103-111(available at: http://www.pkbae.rs/files/pdf/2010VOL1_2.pdf)
Sabovljević, R., Aćimović, B., Simić, D., Goranović, Đ., Milosavljević, S., Stanković, Z. (2008) Varijabilnost i korelacije promena tokom klijanja hibridnog semena kukuruza. u: V Simpozijum iz Selekcije i Semenarstva, Vrnjačka Banja
Serbian Chamber of Commerce http://www.pks.rs/PrivredaSrbije.aspx?id=13 (07.3.2016.)
Statistic Portal (2015) http://www.statista.com/statistics/254299/top-global-corn-exporters/ (15.3.2016.)
Statistical Office of the Republic of Serbia http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/ PageView.aspx?pKey=138 (10.3.2016.)
Subić, J., Popović, V.Ž., Vuković, P. (2005) Održivo korišćenje zemljišta u poljoprivredi. Ekonomika, vol. 51, br. 5-6, str. 26-35
Tabaković, M. (2012) Uticaj vremenskih uslova, zemljišta i genotipske kombinacije na osobine hibridnog semena kukuruza. Beograd: Poljoprivredni fakultet Beograd
Vasquez, R. (2011) Introducciόn a los modelos ARIMA: Series de tiempo - Modelos ARIMA
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1604141I
objavljen u SCIndeksu: 12.06.2017.
Creative Commons License 4.0