Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 63, br. 4, str. 1297-1308
Opasnost od suše u osiguranju biljne proizvodnje
aDžon Nezbit Univerzitet, Beograd
bUniverzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica
cChamber of Commerce and Industry of Serbia, Beograd

e-adresanzarkovic@sbb.rs, jova.miloradic@gmail.com, slobodan.samardzic@pks.rs
Ključne reči: osiguranje; opasnost od suše; osiguranje biljne proizvodnje; suša; biljna proizvodnja
Sažetak
Cilj ovog rada je bio da se istraži rizik od suše kao jedna od opasnosti koje mogu naneti izuzetno ozbiljne štete biljnoj proizvodnji, te njegova obuhvaćenost osiguravajućom zaštitom na tržištu osiguranja. U tu svrhu najpre su analizirani vidovi suše u poljoprivredi i njeno dejstvo na useve i plodove. Potom je ova vremenska nepogoda stavljena u žižu istraživanja sa stanovišta samog rizika osiguranja. Poseban naglasak dat je na osiguranje od suše u našoj zemlji. Prilikom sprovođenja procesa upravljanja rizikom od suše čest pristup kod društava za osiguranje jeste da jednostavno ne nude ovaj vid zaštite zbog neretko ogromnih mogućih šteta. Ovakav pristup je čest i kod osiguravajućih društava u razvijenim zapadnim zemljama. Očigledno je da u rešavanje ovog otvorenog pitanja treba uključiti i državu kako bi se zaštitila proizvodnja hrane kao jedan od osnovnih preduslova za čovekov opstanak.
Reference
*** (2016) Posebni uslovi za osiguranje useva i plodova od rizika suše. Beograd, Serbia: Generali osiguranje Srbija, available at: http://www.google.rs/url?url=http://www.generali. rs/Data/Files/posebni_uslovi_za_osiguranje_useva_i_plodova_20160302.pd
*** DMCSEE project. http://www.dmcsee.eu
Baltzer, C. (2016) Steigende Dürre- und Hagelschäden machen bestimmte Kulturpflanzen unversicherbar. Value, no. 1, pp. 42-43
Čolović, V., Mrvić-Petrović, N. (2014) Crop insurance: Risks and models of insurance. Ekonomika poljoprivrede, vol. 61, br. 3, str. 561-573
Hussels, S., Sherman, C., Ward, D., Zurbruegg, R. (2007) South and East Asian insurance market growth and development. u: Handbook of International Insurance, New York, USA: Springer, ch. no. 17, pp. 849-876
Labudović-Stanković, J., Todorović, N. (2011) Osiguranje biljne proizvodnje u EU i Srbiji. Ekonomika poljoprivrede, vol. 58, br. 4, str. 723-734
Maliva,, Missimer, R.G., Th, M. (2012) Air Lands Water Evaluation and Management. New York: Springer
Marković, T. (2016) Ekonomski instrumenti za transfer rizika - vremenski derivati i upravljanje rizikom u poljoprivredi. u: Poljoprivrednikov poljoprivredni calendar 2016, Novi Sad, Serbia: Dnevnik-Poljoprivrednik, pp. 75-77
Marković, T. (2009) Osiguranje useva i plodova kao instrument za upravljanje rizikom u poljoprivredi. Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta, vol. 33, br. 1, str. 28-35
Marković, T., Jovanović, M. (2008) Postojeći sistemi osiguranja useva i plodova kao instrument za upravljanje rizikom u poljoprivredi. Agroekonomika, br. 39-40, str. 110-116
Otorepec, S. (1980) Agrometeorologija. Beograd: Nolit
Petrevska, M., Toscano, B., Milošev, D. (2010) Osiguranje biljne proizvodnje. Beograd
Radičević, Z. (2016) Pojava suše u Srbiji u 21. veku. u: Poljoprivrednikov poljoprivredni calendar 2016, Novi Sad, Serbia: Dnevnik-Poljoprivrednik, pp. 78-80
Radović, G. (2016) Poljoprivredno osiguranje kao moguća vrsta obaveznog osiguranja u Republici Srbiji, Fakultet za poslovne studije. Beograd: Univerzitet 'Džon Nezbit', doktorska disertacija
Sauchyn, D., Khandekar, M., Garnett, E.R. (2005) The science, impacts and monitoring of drought in Western Canada. Regina, Canada: Canadian Plains Research Center
Swiss Re (2011) Insurance in emerging markets: Growth drivers and profitability. Sigma, no. 5, Swiss Re, Zurich, Switzerland, http://www.swissre.com/sigma/
van Loon, A., van Lanen, H., Hisdal, H., Machlica, A. (2010) Understanding hydrological winter drought in Europe. Wallingford, UK: IAHS Press, available at: https://www.researchgate.net/publication/232167668_Understanding_hydrological_winter_drought_in_Europe
World Economic Forum (2016) The Global Risks Report: Part 1: Global Risks 2016. available at: http://reports.weforum.org/global-risks-2016/part-1-title-tba/
Zarkovic, N., Toscano, B., Mrksic, D., Lisov, M. (2014) Key Features of Crop Insurance in Serbia. Bulgarian Journal of Agricultural Sciences, vol. 20, no. 1, pp. 23-33, ; http://www.agrojournal.org/20/01-06.htm
Žarković, N. (2015) Stanje u osiguranju biljne proizvodnje u Srbiji - Još uvek bez unapređenja ponude. Svet osiguranja, No. 4, pp. 31
Žarković, N. (2013) Pojmovnik osiguranja. Novi Sad: Skonto
Žarković, N., Toscano, B. (2015) Drought catastrophe risk and its impact on sustainable agricultural development. u: Catastrophic Risks and Sustainable Development, Belgrade, Serbia: University of Belgrade-Faculty of Economics Publishing Centre, ch. no. 17, pp. 285-303
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1604297Z
objavljen u SCIndeksu: 12.06.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Ekonomika poljoprivrede (2014)
Osiguranje useva - rizici i modeli osiguranja
Čolović Vladimir, i dr.

Ekonomika poljoprivrede (2016)
Dužnost obezbeđenja predugovornog informisanja u osiguranju useva i plodova
Ivančević Katarina, i dr.

Ekonomika preduzeća (2020)
Uporedni prikaz razvijenosti osiguranja poljoprivrede u Srbiji i Hrvatskoj
Radović Gordana

prikaži sve [19]