Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 28, br. 4-6, str. 66-78
Prava zatvorenika na kontakt sa spoljnim svetom
Beograd
Ključne reči: kontakt; prava zatvorenika; deprivacije; reintegracija
Sažetak
Odredbe međunarodnih dokumenata, kao i domaća regulativa, normiraju pravo zatvorenika na održavanje neprekinute komunikacije sa spoljnim svetom. Održavanje kontakta sa licima van zatvora trebalo bi da doprinese uspešnom reintegrisanju osuđenika u slobodno društvo po okončanju izdržavanja kazne. Istovremeno, veze sa spoljnim svetom i informisanost o aktuelnim zbivanjima omogućavaju bezbolnije podnošenje deprivacija koje boravak u kaznenoj ustanovi neminovno nameće. Postavlja se pitanje u kojoj meri su naša normativna rešenja usklađena sa standardima priznatim u aktima od internacionalnog značaja. Stoga je u radu izvršena uporedna analiza odredaba Standardnih minimalnih pravila UN o postupanju sa zatvorenicima i Evropskih zatvorskih pravila, sa jedne strane i odredaba Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, sa druge strane.
Reference
*** (2005-2009) Krivični zakonik Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 85/05, 88/05 (ispr) i 107/05 (ispr),72/09 i 111/09
*** (2005/2009) Zakon o izvršenju krivičnih sankcija. Službeni glasnik RS, br. 85/05 i 72/09
*** (2010) Pravilnik o kućnom redu u kaznenopopravnim zavodima i okružnim zatvorima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 72
Atanacković, D.R. (1988) Penologija. Beograd: Naučna knjiga
Farral, S. (2004) Social capital and offender reintegration: Making probation desistance focused. u: Maruna S., Immarigeon R. [ur.] After crime and punishment, Devon: Willan Books, str. 57-81
Fuko, M. (1997) Nadzirati i kažnjavati. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Keltner, J.W. (1970) Interpersonal speech-communication. Belmont: Wadsworth Publishing
Marić, B., Radoman, M. (2001) Pobune u zatvorima Srbije. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Mrvić-Petrović, N., Đorđević, Đ. (1998) Moć i nemoć kazne. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Petersilia, J. (2005) Who is returninig home?. u: Travis J., Visher C. [ur.] Prisoner reentry and crime in America, Cambridge: Cambridge University Press
Radovanović, D.M. (1992) Čovek i zatvor - studija integrisanosti u zatvorenički društveni sistem. Novi Sad-Beograd-Zemun: Prometej
Reid, S.T. (2006) Crime and criminology. New York: McGraw Hill
Roxin, C.V. (2001) Promene u teoriji o svrsi kazne. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 39, br. 2-3, str. 11-26
Soković, S. (2003) Prava osuđenih lica na komunikaciju sa spoljnim svetom. u: Bejatović S. [ur.] Slobode i prava čoveka i građanina u koncepciji novog zakonodavstva Republike Srbije, Kragujevac: Pravni fakultet, str. 46
Subotić, D.M. (1910) Kazna i njen cilj. Jagodina: Štamparija Djordjevića i Gilića
Sykes, G. (1958) Society of captives: A study of a maximum security prison. New York: Princeton University Press
Špadijer-Džinić, J. (1973) Zatvoreničko društvo. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja / IKSI
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.09.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka