Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2011, vol. 28, br. 7-9, str. 97-105
Pravni aspekti ugovora o osiguranju života posmatrani u odnosu na druge slične ugovore
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica, Srbija
Ključne reči: osiguranje; ugovor; premija; rizik
Sažetak
Osiguranje života je posebna vrsta delatnosti koja ima veliki uticaj na socijalnu i ekonomsku strukturu jedne zemlje. Zbog svoje prirode, osiguranje života se razlikuje od svih ostalih osiguranja. Posmatrano u odnosu na druge ugovore, ugovor o osiguranju života i ugovor o jemstvu se po svojoj prirodi najviše približavaju ugovoru o osiguranju kredita i raznih vrsta odgovornosti. Ugovor o osiguranju života ima određene sličnosti sa ugovorom o ulogu na štednju. Sličnosti između ugovora o osiguranju života i ugovora o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu posebno se ogledaju u njihovoj sličnoj privrednoj funkciji.
Reference
*** (1978-1993) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 i 31/93
*** (2004-2009) Zakon o osiguranju. Službeni glasnik RS, br. 55/04, 70/04, 61/05, 61/05, 85/05, 101/07, 63/09, 107/09
*** (1996-1999) Zakon o osiguranju imovine i lica. Službeni list SRJ, br. 30/96, 57/98, 53/99 i 55/99
*** (2005) Zakon o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima. Službeni glasnik RS, br. 85
Andrijašević, S. (1999) Upravljanje portfeljom životnih osiguranja. Svijet osiguranja - časopis za pravo, ekonomiku i praksu osiguranja i reosiguranja, 2 (3), str. 31-40
Carić, S., i dr. (1994) Privredno pravo za ekonomiste. Novi Sad
Carić, S.V., Jankovec, I.I., Šulejić, P.Ž., Trajković, M.S. (1998) Saobraćajno pravo. Novi Sad
Jakaša, B. (1972) Pravo osiguranja. Zagreb
Krause, J. (1990) Aspekte der Ruckversicherung. Köln
Marjanski, V. (2006) Ugovor o osiguranju života - razgraničenja. Pravni život, vol. 55, br. 11, str. 555-564
Mrkšić, D., Petrović, Z. (2004) Pravo osiguranja. Beograd
Mrkšić, D. (2007) Osiguranje u teoriji prava. Novi Sad
Muller, H. (2007) Legal bases of the internal insurance market in Europe. Hamburg
Pak, J. (2001) Pružanje usluga osiguranja na jedinstvenom tržištu Evropske unije. u: Uslovi za realizaciju prometa roba i usluga u pravu Evropske unije i jugoslovenskom pravu, Beograd: Institut za uporedno pravo, str. 224
Petrović, T. (2002) Uticaj poreskih zakona na delatnost osiguranja i reosiguranja imovine i lica. Revija za pravo osiguranja, 2
Petrović, Z.M. (2002) Životno osiguranje u pravu Evropske unije. Pravo - teorija i praksa, vol. 19, br. 9, str. 44-47
Slavnić, J., Jovanović, S. (2008) Proizvodi osiguranja bez elementa rizika u osiguranju lica. Pravni život, vol. 57, br. 11, str. 857-871
Šulejić, P. (2006) Pravna priroda sredstava matematičke rezerve u osiguranju. Pravo i privreda, vol. 43, br. 5-8, str. 771-780
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.11.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka