Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, vol. 30, br. 1-3, str. 28-41
Pravo na zaštitu zdravlja - skromni dometi ustava Srbije
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Projekat:
Pravno-institucionalni odgovor Republike Srbije na potrebu izgradnje održivog sistema sprečavanja i kontrole zagađivanja životne sredine u kontekstu pridruživanja Evropskoj uniji (MPNTR - 179072)

Sažetak
U ovom radu analizira se Ustav Republike Srbije (2006) u cilju utvrđivanja: da li je garantovanje prava na zaštitu zdravlja utemeljeno na vrednostima komunitarnog prava i usklađeno sa nekim ključnim principima iz osnovnih pravnih dokumenata EU, koji su u ovoj oblasti eksplicitni. Razmatra se da li ustavne nadležnosti državnih organa obezbeđuju efikasno ostvarivanje prava na zaštitu zdravlja i da li Ustav sadrži zadovoljavajući ustavni okvir za zakonsku razradu garantovanog prava. Naučni kriterijumi na osnovu kojih se vrednuju ustavna rešenja, baziraju se na normativnom i uporednom metodu; korišćeni su jezičko, sistematsko i doktrinarno tumačenje; konsultovana je praksa Evropskog suda za ljudska prava. Rezultati do kojih se dolazi su protivrečni. S jedne strane, Ustav Srbije -države kandidata za članstvo u EU - ne sadrži ključni princip komunitarnog prava: visok nivo zaštite zdravlja ljudi, te sadržinski i terminološki treba da bude dopunjen i izmenjen u tom delu. S druge strane, u uslovima skromne ekonomske osnove društva i važeće ustavne garancije prava na zdravlje, lako postaju "spisak želja" umesto ostvarivog prava.
Reference
Brkić, S., Gajstlinger, M., Djurdjev, D., Etinski, R., Knez, R., Milkov, D., Pajvančić, M., Petrušić, N., Popov, D., Salma, J., Drakić, D., Lukić, T. (2009) Osnove prava životne sredine. Novi Sad: Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost
Etinski, R. (2009) Međunarodno pravo životne sredine. u: Brkić Snežena i dr. [ur.] Osnove prava životne sredine, Novi Sad: Pravni fakultet-Centar za izdavačku delatnost, str. 245-272
Etinski, R. (2007) Odnos Ustava, međunarodnog i komunitarnog prava u oblasti ljudskih prava. Pravni život, vol. 56, br. 13, str. 905-918
Fira, A. (2007) Ustavno pravo Republike Srbije - univerzitetski udžbenik. Kragujevac: Pravni fakultet
Hantrais, L. (2000) Social policy in the European Union. London - New York: Macmillan Press
Krstić, I. (2012) Zaštita životne sredine u jurisprudenciji Evropskog suda za ljudska prava. Pravni život, 555(9): 645-661
Lubarda, B. (2009) Socijalna prava i ekonomska kriza. Pravni život, 532(12): 937-968
Maduro, M.P. (2006) Striking the elusive balance E between economic freedomand social rights in the EU. u: Alston Ph [ur.] The EU and Human Rights, Oxford University Press, str. 449-471
Maletić, D. (2007) Pravo na zaštitu zdravlja. Pravni život, vol. 56, br. 9, str. 309-330
Marković, M. (2009) Pravo na najviši dostižni standard zdravlja prema Opštem komentaru br. 14 Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava. Pravni život, 529(9): 871-887
Milosavljević, B., Popović, D. (2009) Ustavno pravo. Beograd: Pravni fakultet UNION
Nastić, M. (2008) Usklađenost domaćeg prava sa standardima Evropskog suda za ljudska prava. Pravni život, vol. 57, br. 14, str. 863-878
Pajvančić, M. (2003) Ustavno pravo - ustavne institucije. Novi Sad: Pravni fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Radovanović, Z. (2011) Narodno zdravlje, javno zdravstvo ili javno zdravlje. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 139, br. 3-4, str. 262-265
Sadurski, W. (2002) Postcommunist Charters of Rights in Europe and the U.S. Bill of Rights. Law and Contemporary Problems, 65(2): 223
Slavnić, L. (2007) Ustavno pravo. Novi Sad: Privredna akademija
Slavnić, L. (2011) Ključni principi i instrumenti zaštite i unapređenja zdravlja ljudi u pravnom sistemu EU. Pravni život, 547(9): 467-483
Slavnić, L., Majhenšek, K. (2011) Pravo na zdravlje u kontekstu prava na zdravu životnu sredinu. Pravo - teorija i praksa, vol. 28, br. 10-12, str. 1-26
Šolak, Z. (2007) Pravo na zdravlje i ekonomska osnova njegovog ostvarenja. Pravni život, vol. 56, br. 9, str. 277-308
Žarković, J. (2005) Zdravstvena zaštita i zdravstveno osiguranje u svetlu harmonizacije sa pravom EU. Pravni život, vol. 54, br. 9, str. 525-540
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.

Povezani članci

Pravo - teorija i praksa (2009)
Javne finansije u ustavnom sistemu Srbije
Šipovac Radica, i dr.

Pravo - teorija i praksa (2011)
Pravo na zdravlje u kontekstu prava na zdravu životnu sredinu
Slavnić Ljiljana, i dr.

Zb Pravnog fak Novi Sad (2015)
Ekonomska i socijalna prava u Ustavu Srbije
Rapajić Milan M.

prikaži sve [28]