Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2013, vol. 30, br. 1-3, str. 69-84
Dobrovoljna likvidacija privrednih društava
Univerzitet Singidunum, Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija, Valjevo

e-adresavmarkovic@singidunum.ac.rs
Ključne reči: likvidacija; likvidacioni upravnik; pravne posledice likvidacije.
Sažetak
Dobrovoljna likvidacija privrednih društava je redovan način prestanka privrednih društava. Likvidacija društva počinje danom registracije odluke o likvidaciji i objavljivanjem oglasa o pokretanju likvidacije u Registru privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre a prestaje brisanjem društva iz Registra. Likvidacioni upravnik zastupa privredno društvo u likvidaciji i odgovoran je za vođenje poslova društva i isplatu potraživanja poveriocima. Za vreme postupka likvidacije privredno društvo ima ograničenu pravnu i poslovnu sposobnost. Pokretanjem postupka likvidacije prestaje radni odnos zaposlenima. U radu su prikazani pravni aspekti dobrovoljne likvidacije privrednih društava - osnovni pojmovi; ovlašćenja, dužnosti i odgovornosti likvidacionog upravnika; pravne posledice pokretanja postupka likvidacije; posledice po zaposlene i poverioce; prava i odgovornosti osnivača društva koje se likvidira. Autor je, koristeći sudsku praksu, posebno osvetlio sporne situacije.
Reference
*** (2011) Zakon o privrednim društvima. Sl. glasnik RS, br. 36/11 i 99/11
*** (2006/2012) Zakon o privrednim društvima Slovenije. Uradni list RS, br. 42/06-57/12
*** (1993/2009) Zakon o trgovačkim društvima Hrvatske. Narodne novine, br. 111/93, 34/99, 121/99, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09
*** (2008/2011) Zakon o privrednim društvima Republike Srpske. Sl. glasnik Republike Srpske, br. 127/08, 58/09 i 100/11
*** (1996/1999) Zakon o preduzećima. Sl. list SRJ, br. 29/96, 33/96, 29/97, 59/98 i 74/99
*** (2005/2009) Zakon o radu. Sl. glasnik RS, br. 24/05, 61/05, 54/09
*** (2006/2011) Zakon o računovodstvu i reviziji. Sl. glasnik RS, br. 46/2006, 111/2009 1 99/2011 - dr. zakon
*** (2010) Zakon o zadužbinama i fondacijama. Sl. glasnik RS, br. 88
*** (2011) Zakon o parničnom postupku. Sl. glasnik RS, br. 72
*** (2011) Zakon o izvršenju i obezbeđenju. Sl. glasnik RS, br. 31/11, 99/11
*** (2008/2011) Zakon o uređenju sudova. Sl. glasnik RS, br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11
*** (2009-2010) Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. Službeni glasnik RS, br. 36.09 i 88/10
Babić, I. (2008) Privredno pravo. Beograd: Univerzitet Singidunum
Dabić, L. (2004) Likvidacija privrednih društava prema Nacrtu Zakona o privrednim društvima. Pravo i privreda, vol. 41, br. 5-8, str. 659-670
Govedarica, M. (2010) Posledice likvidacije privrednog društva. Pravni informator, 13(11): 5-10
Marković, V. (2012) Zakonski i statutarni zastupnici privrednih subjekata. Pravo - teorija i praksa, vol. 29, br. 7-9, str. 20-41
Marković, V. (2011) Zastupanje privrednih subjekata u parničnom postupku. Pravo - teorija i praksa, vol. 28, br. 10-12, str. 67-84
Marković, V. (2012) Zastupanje i zastupnici privrednih subjekata - monografija. Beograd: Poslovni biro
Ristić, D. (2010) Dobrovoljna likvidacija privrednih društava. u: Mikerević Dragan [ur.] Strategija rasta i razvoja u uslovima fiskalne i dužničke krize, zbornik radova, Banja Vrućica, str. 179-188
Vasiljević, M. (2006) Komentar Zakona o privrednim društvima. Beograd: Službeni glasnik RS
Vasiljević, M. (2011) Vodič za primenu Zakona o privrednim društvima - [sa objašnjenjima]. Beograd: Intermex
Vujisić, D. (2009) Dužnosti direktora - u zakonodavstvu, poslovnoj i sudskoj praksi. Pravo i privreda, vol. 46, br. 1-4, str. 185-199
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.

Povezani članci

Pravo - teorija i praksa (2012)
Zakonski i statutarni zastupnici privrednih subjekata
Marković Velisav

Pravo - teorija i praksa (2013)
Prokura u svetlu zakona o privrednim društvima
Knežević Mirjana

Pravo - teorija i praksa (2014)
O pravnom pojmu zastupanja
Marković Velisav

prikaži sve [15]