Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2015, vol. 32, br. 1-3, str. 61-73
Specifičnosti alternativnih sankcija u krivičnom pravu Srbije
Viši sud, Novi Sad

e-adresavidoje.mitric@gmail.com
Sažetak
U ovom radu akcenat je stavljen na pitanje koliko krivično pravosuđe u današnje vreme ispunjava očekivanja koje savremeno društvo stavlja pred njega. Takođe, postavlja se pitanje, kako obezbediti efikasniji rad krivičnog pravosuđa, a da to istovremeno ne ide na štetu kvaliteta njegovog rada. Ovde se ne radi o sitnijim reformskim organizacionim merama, već o strateškim koncepcijama koje duboko zadiru u funkcionisanje krivičnog pravosuđa, a imaju i šire društvene reperkusije i mogu suštinski da utiču na život svakog čoveka. Elementarno pitanje koje se nameće jeste kako reagovati na kriminalitet koji je, sa izvesnim oscilacijama, u stalnom porastu. Svesni svih protivurečnosti koje sa sobom nosi osavremenjivanje postojećeg režima krivičnih sankcija, neophodno je ukazati na osnovne sadržaje alternativnih krivičnih sankcija. Njima se postižu višestruki pravni efekti na polju reaktivnog reagovanja na kriminalitet. Otuda ćemo posebnu pažnju posvetiti ukazivanju na osnovne sadržajne odrednice alternativnih sankcija u našem krivičnom pravu.
Reference
*** (2005/2012) Krivični zakonik Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 85/05, 121/12
Bojović, O. (2008) Rad u javnom interesu. Bilten sudske prakse Okružnog suda u Kraljevu, (1), str. 39-40
Delibašić, V. (2010) Najstroža kazna u Krivičnom zakonu Republike Srbije u periodu od 17. 11. 2001. godine do 9. 3. 2002. godine. Pravo - teorija i praksa, 27, (5-6), str. 97-117
Dragojlović, J., Matijašević, J. (2013) Osnovna obeležja vaspitnih mera u Srbiji. Pravo - teorija i praksa, vol. 30, br. 4-6, str. 47-58
Joksić, I. (2010) Vaspitne preporuke kao nove mere u krivičnom pravu. Banja Luka: Pravni fakultet
Joksić, I. (2009) Restorativna pravda u svetlu alternativnog reagovanja na kriminalitet maloletnika. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 81, br. 11, str. 488-498
Joksić, I. (2010) Sudska opomena u krivičnom pravu. Bezbednost, Beograd, vol. 52, br. 1, str. 94-108
Kovačević, M. (2013) Međunarodni standardi u oblasti krivičnih sankcija i mera za maloletnike. Beograd: Pravni fakultet
Kovačević, M. (2012) Vaspitni nalozi u Srbiji. Pravo - teorija i praksa, vol. 29, br. 4-6, str. 108-119
Lažetić-Bužarovska, G. (2006) Alternativne mere u Makedonskom kaznenom pravu. Pravni život, vol. 55, br. 9, str. 353-363
Manojlović, Z., Stefanović, I. (2012) Alternativni načini služenja zatvorske kazne u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori. Beograd: Biblioteka Narodne skupštine, str. 1-18, Istraživanje zavedeno pod br. Z-10/12
Mitrić, V. (2013) Alternativne sankcije u krivičnom pravu. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, magistarski rad
Mrvić-Petrović, N. (2006) Alternativne sankcije i novo zakonodavstvo Republike Srbije. Temida, vol. 9, br. 1, str. 55-59
Radoman, M. (2003) Penologija i sistem izvršenja krivičnih sankcija. Novi Sad-Beograd: Pravni fakultet
Stevanović, I. (2006) Nova zakonska rešenja o maloletnicima - značaj alternativa institucionalnom tretmanu (u svetlu reintegracije izvršilaca i osnaživanja žrtava). Temida, vol. 9, br. 1, str. 61-66
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ptp1503061M
objavljen u SCIndeksu: 24.06.2015.

Povezani članci

Sociološki pregled (2011)
Recepcija 'restorativne pravde' kao primer nekritičkog diskursa u pravnoj sociologiji - slučaj Srbije
Breneselović Luka

Pravo - teorija i praksa (2015)
Krivičnopravni status maloletnika u Srbiji
Bojić Borislav, i dr.

Gl Adv komore Vojvodine (2009)
Primena novčane kazne
Jovašević Dragan

prikaži sve [19]