Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:82
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:74

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2016, vol. 33, br. 10-12, str. 43-55
Socijalnopatološke pojave u porodici i njihov uticaj na delinkventno ponašanje maloletnika
aUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
bBeogradska poslovna škola - Visoka škola strukovnih studija, Beograd

e-adresamajasubotin@yahoo.com, t.odalovic@bbs.edu.rs
Ključne reči: porodica; socijalnopatološke pojave; maloletnici; delinkvencija
Sažetak
Uloga porodice ogleda se u gotovo svim segmentima života dece. Ona direktno utiče na razvoj deteta, odnosno maloletnika, njegovo vaspitanje, način shvatanja životnih okolnosti i ljudskih odnosa, i utiče na njegova postupanja u budućnosti. Specifičnosti psiho-fizičkog stanja u kojem se, s obzirom na uzrast, maloletnici nalaze, doprinose da budu podložniji negativnim uticajima, a posebno ukoliko dolaze unutar same porodice. Destruktivne posledice koje socijalnopatološke pojave ostavljaju na lica koja ih ispoljavaju su evidentne, mnogobrojne i teške, međutim, ne sme se zanemariti njihov uticaj na maloletnike koji u ovakvim porodicama odrastaju.
Reference
*** (2005/2014) Krivični zakonik. Sl. glasnik RS, br. 85, 88/05 - ispr. 107/05 - ispr. 72/09, 111/09, 121/12, 104/13 i 108
*** (2005) Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica. Sl. glasnik RS, br. 85
Bjelajac, Ž., Počuča, M. (2012) Mesto i uloga religije i porodice u razvoju i prevenciji prostitucije. u: Bjelajac Ž., Zirojević M. [ur.] Organizovani kriminalitet izazov XXI veka, Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Bjelajac, Ž. (2013) Organizovani kriminalitet - Imperija zla. Novi Sad: Univerzitet Privredna akademija - Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Bošković, M. (2012) Socijalna patologija. Novi Sad: Unija fakulteta Jugoistočne Evrope
Bošković, M. (2012) Kriminologija. Novi Sad: Pravni fakultet
Bošković, M., Marković, M. (2015) Kriminologija sa elementima viktimologije. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Bošković, M. (1995) Kriminologija i socijalna patologija. Novi Sad: Matica srpska
Fort, J. (1968) Social Problems of Drug Use and Drug Policies. California Law Review, 56(1): 17
Gajić, G. (2011) Osnovne karakteristike nasilničkog kriminaliteta i njegovih učinilaca. u: Nasilnički kriminalitet - etiologija, fenomenologija, suzbijanje (Međunarodna naučno-stručna konferencija), Banja Luka: Panevropski univerzitet Apeiron
Jugović, A.L., Ilić, Z. (2011) Socio-kulturni kontekst kriminaliteta maloletnika u Srbiji. Teme, vol. 35, br. 2, str. 385-402
Kecman, B. (2007) Psihosocijalna porodična patologija i delinkventnost. Engrami - časopis za kliničku psihijatriju, psihologiju i granične discipline, vol. 29, br. 1-2, str. 29-38
Knežević, S.S. (2011) Maloletničko krivično pravo. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta
Kostić, M. (2011) Ličnost maloletnog delinkventa - kriminološka obeležja. Teme, vol. 35, br. 2, str. 475-493
Milojević, S., Dimitrijević, A. (2012) Socio-emocionalni model maloletničke delinkvencije i njegove praktične implikacije. Engrami, vol. 34, br. 4, str. 71-85
Nurnberger, J.I., Bierut, L.J. (2007) Seeking the Connections: Alcoholism and Our Genes. Scientific American, 296(4): 46-53
Stajić, L. (2010) Osnovi sistema bezbednosti sa osnovama istraživanja bezbednosnih pojava. Novi Sad: Pravni fakultet
Šobot, V., Ivanović-Kovačević, S., Marković, J., Srdanović-Maraš, J., Mišić-Pavkov, G. (2010) Maloletnička delinkvencija. Engrami - časopis za kliničku psihijatriju, psihologiju i granične discipline, vol. 32, br. 3, str. 53-61
Tokai, M. (2005) Prevencija suicida i društveno-psihološki činioci. Religija i tolerancija, vol. 3, br. 4, str. 110-134
Vuković, S. (2011) Savremeni pristupi i problemi u socijalnoj prevenciji kriminala. Bezbednost, Beograd, vol. 53, br. 3, str. 95-111
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: osvrt/prikaz
DOI: 10.5937/ptp1612043S
objavljen u SCIndeksu: 25.04.2017.

Povezani članci

Sinteze (2020)
Porodične prilike i odnosi kao faktor kriminaliteta kod dece
Marković Mirjana M., i dr.

Nau pub Drž univ u Novom Pazaru. Ser B (2021)
Kriminološki aspekti maloletničke delikvencije
Međedović Sead

Gl Adv komore Vojvodine (2013)
Krivično delo razbojništvo sa posebnim osvrtom na obim, dinamiku i strukturu na području PU Novi Sad
Bogojević Rade, i dr.

prikaži sve [64]