Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 58, br. 7-8, str. 283-294
Kompleksnost nemačkog poreskog sistema
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet
Ključne reči: poreski oblici; direktni porezi; indirektni porezi; poreska reforma; efikasnost poreskog sistema
Sažetak
Poreski sistem predstavlja najznačajniju komponentu fiskalnog sistema zemlje. Savremeni poreski sistemi sastoje se iz više poreskih oblika, pri čemu taj broj varira od zemlje do zemlje. Kreće se od nekoliko pa do više desetina. Cilj vlade treba da bude stvaranje optimalnog poreskog sistema, koji će uz najniže troškove prikupljanja i administriranja dovesti do ostvarenja dovoljnih prihoda za finansiranje državnih funkcija i zadataka. Najznačajnija podela poreza je na direktne i indirektne. Odnos između njih je različit od zemlje do zemlje. Po pravilu veće učešće imaju direktni porezi kod razvijenih zemalja, dok kod nerazvijenih najveći deo poreza se prikupi putem indirektnih, tj. posrednih poreza. Cilj rada je sagledavanje poreske strukture u Nemačkoj, identifikovanje odnosa između posrednih i neposrednih poreza i uzroka koji do toga dovode. U radu ćemo videti da je nemački poreski sistem izuzetno složen, jer obuhvata oko 30 poreskih oblika, pa je nužno korišćenje usluga poreskih konsultanata da bi se poreske obaveze na najbolji način obračunale i izmirile. U Nemačkoj direktni porezi su daleko izdašniji (75 -80%) od indirektnih (20-25%).
Reference
Brümmerhoff, D. (2000) Javne financije. Zagreb: MATE
Đurović-Todorović, J., Đorđević, M. (2010) Determinants of tax revenues structure in Serbia. u: International Conference on Business & Economics (I), May 6-8, Thessaloniki
Đurović-Todorović, J., Đorđević, M. (2010) Javne finansije. Niš: Ekonomski fakultet
Đurović-Todorović, J., Jovanović, M., Krstić, B. (2006) Monetarni i fiskalni menažment. Niš: Ekonomski fakultet
European Commission (2010) Taxation papers: Monitoring tax revenues and tax reforms in EU member states 2010: Tax policy after the crisis. Working paper br. 24
European Commission (2010) Taxation trends in the European Union
European Commission (2004) Taxation papers - VAT indicators. Working paper no.2
Federal Ministry of Finance (2008) Monthly Report. July
Musgrave, R.A. (1959) The theory of public finance. New York, itd: McGraw-Hill
OECD (2008) Revenue Statistics 1965-2007
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2011.