Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2004, br. 89, str. 53-61
Odnos teških metala i mikroflore u nekim zemljištima Stare Planine
aUniverzitet u Beogradu, Šumarski fakultet
bInstitut za zemljište, Beograd
Sažetak
U radu su prikazani sadržaji teških metala (Cu, Zn, Ni, Cr i Pb) u zemljištima pod šumskim i travnom vegetacijom na Staroj Planini, lokalitetu Javor. Mikrobiološkom analizom ispitivanih zemljišta utvrđen je ukupan broj mikroorganizama, aktinomiceta i gljivica, kao i pojedinih fizioloških grupa mikroorganizama značajnih za razlaganje organskih materija i njihovu transformaciju u zemljištu - asimbiotskih fiksatora azota (Azotobakter spp Clostridium spp), amonifikatora, celulozatora i nitrifikatora.
Reference
Baath, E. (1989) Effects of heavy metals in soil on microbial processes and populations. Water Air and Soil Pollution, 47, str. 335-379
Belanović, S., Knežević, M., Kadović, R., Košanin, O. (2003) Status acidifikacije i teški metali u distričnim zemljištima Stare Planine. Šumarstvo, vol. 55, br. 3-4, str. 31-40
Ćirić, M. (1986) Pedologija. Sarajevo: Svjetlost
de Vries, W., Bakker, D.J. (1996) Manual for calculating critical loads of heavy metals for soils and surface waters: Preliminary guidelines for critical limits, calculation methods and input data. Wageningen: DLO Winand Staring Center, Report 114, 173
de Vries, W., Bakker, D.J. (1998) Manual for calculating critical loads of heavy metals for terrestrial ecosystems: Guidelines for critical limits, calculation methods and input data. Wageningen: DLO Winand Staring Center, Report 166, 144
Govedarica, M.M., Jarak, M.N. (1996) Praktikum iz mikrobiologije. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Kadović, R., Knežević, M. (2002) Teški metali u šumskim ekosistemima Srbije. Beograd: Šumarski fakultet
Škorić, A., Filipovski, G., Ćirić, M. (1985) Klasifikacija zemljišta Jugoslavije. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti BiH - Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka, Posebna izdanja, knjiga 78
Todorović, M., Simić, D., Stojanović, M. (1985) Mikrobiologija sa praktikumom. Beograd: Naučna knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/GSF0489053B
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci