Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, br. 101, str. 25-33
Odlučivanje u preradi drveta
Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet

e-adresavukicevic@sfb.rs
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 20109.BT: Povećanje konkurentnosti nameštaja iz Srbije na svetskom tržištu

Ključne reči: dinamičnost sistema; višekriterijumsko odlučivanje; efikasnost
Sažetak
Odluke u preradi drveta još uvek se donose na osnovu iskustva. U uslovima velike dinamičnosti proizvodnih sistema, to neminovno dovodi do negativnih posledica. Posledice su veliki poremećaji, koji dalje uslovljavaju malu efikasnost i profitabilnost proizvodnih sistema. Rešenje poremećaja u proizvodnim sistemima treba tražiti u prelasku sa iskustvenog, na savremeno odlučivanje. Jedno područje, od niza mogućih područja primene, je definisanje optimalnog plana proizvodnje. U uslovima prekidne proizvodnje, kada je potrebno zadovoljiti više kriterijuma, uz postojanje različitih ciljeva, optimizacija plana proizvodnje ima izuzetan značaj.Savremeno odlučivanje obuhvata niz matematički metoda, koje omogućavaju donošenje optimalnih odluka u različitim segmentima proizvodnog i poslovnog sistema. U situacijama gde postoji više kriterijuma i različiti ciljevi, kao što je to slučaj kod definisanja optimalnog plana proizvodnje, višekriterijumsko odlučivanje je metod koji treba koristiti. Za dati proizvodni sistem definisani su kriterijumi i postavljeni različiti ciljevi. Optimalni plan proizvodnje definisan je pomoću metode analitičkih hijerarhijskih procesa (Analytical Hierarchy Process -AHP). Na osnovu grafa odluke, može se zaključiti da je optimalna alternativa plana Alternativa 3. Da bi proizvodni sistemi u preradi drveta bili efikasni i profitabilni, neophodno je da odluke budu kvalitetne. To znači da se odlučivanje iz sfere iskustva, mora prebaciti u sferu savremenog odlučivanja. Savremeno odlučivanje predstavlja skup matematičkih metoda koje pripadaju različitim područjima odlučivanja.
Reference
*** (2001) Criterium decision plus - complete decision formulation, analysis, and presentation for windows. Info Harvest Inc
Ćupić, M., Tummala, R.V.M., Suknović, M. (2001) Odlučivanje - formalni pristup. Beograd: FON
Golden, B.L., Wasil, E.A., Harker, P.T. (1989) The analytic hierarchy process: Application and studies. Berlin, itd: Springer-Verlag
Petrić, J.J., Šarenac, L., Kojić, Z. (1988) Operaciona istraživanja. Beograd: Naučna knjiga, I - zbirka zadataka
Petrić, J.J., Šarenac, L., Kojić, Z. (1984) Operaciona istraživanja. Beograd: Naučna knjiga, II - zbirka rešenih zadataka
Saaty, T.L. (1992) Multi criteria decision making: The analytical hierarchy process. Pittsburg: RWS Publications
Šigeo, Š. (1985) Nova japanska proizvodna filozofija. Beograd: Jugoslovenski zavod za produktivnost rada
Todorović, J.M. (1999) Menadžment proizvodnje - upravljanje i Just-In-Time. Beograd: Mrlješ
Vukićević, M.R. (2006) Fleksibilnost proizvodnih sistema i pripremno-završno vreme. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 93, str. 23-30
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.2298/GSF1001025V
objavljen u SCIndeksu: 13.04.2010.