Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2020, br. 50, str. 259-268
Ljudski faktor kao komparativna marketinška prednost Republike Srbije u novim ekonomskim i geopolitičkim okolnostima
aUniverzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu

e-adresaprofradnovic@gmail.com, mr.milenailic@gmail.com
Ključne reči: ljudski resursi; Republika Srbija; komparativna marketing prednost; Stručekonomske okolnosti; političke oklonosti
Sažetak
Danas u novim ekonomskim i geopolitičkim okolnostima, u eri globalizma, svaka pojedinačna zemlja ima otežan zadatak da se po nečemu izdvoji i da se na osnovu toga kvalitetno ekonomski i politički pozicionira. Republika Srbija, kao i svaka druga mala zemlja, može i mora jedino da ponudi samo ono najbolje što ima. Ljudi koji su izlazili kao produkt jednog obrazovnog sistema, koji je decenijama krasio ove prostore, su svakako ono najbolje čime ova zemlja je oduvek raspolagala. Međutim, stanje se permanentno menja, jer su i mnoge druge zemlje konkurenti uvideli da velikima mogu biti interesantni samo ako im ponude dve stvari: rad ili znanje, ili najbolje i jedno i drugo. Na taj način i Republika Srbija biće interesantna i u ekonomskom i političkom pogledu, te kroz ovaj rad želimo upravo da ukažemo na značaj kvalifikovanog ljudskog faktora za stvaranje komparativne marketing prednosti Republike Srbije, i u evropskim i u svetskim okvirima.
Reference
*** (2017-2019) Zakon o visokom obrazovanju. Službeni glasnik RS, br. 88/2017, 27/2018, 73/2018, 67/2019
Boljević, A.R., Premović, J.D., Stojanović-Aleksić, V.R. (2014) Ljudski resursi kao faktor kreiranja konkurentskih prednosti turističkih preduzeća. Tehnika, vol. 69, br. 1, str. 145-150
Bracanović, S.N. (2019) Pojedini aspekti ekonomskih kretanja zemalja u tranziciji. Baština, br. 48, str. 195-213
Dašić, D.Đ. (2008) Savremena diplomatija. Beograd: Multidisciplinarni centar za podsticanje integracionih procesa i harmonizaciju prava
Društvo lobista Srbije http://www.drustvolobistasrbije.org/files/pdf/strateskopozicioniranje-funkcija-lobbying.pdf [19.03.2019.]
Gordić, M.L., Milenković, D.Ž. (2018) Vojna neutralnost Srbije i saradnja sa Ruskom Federacijom. Baština, br. 45, str. 149-163
Gordić, M.L., Petrović, I.B. (2019) Model of military neutrality as perspective of development of the Republic of Serbia. Baština, br. 47, str. 117-134
Ilić, M. (2018) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Visoka škola strukovnih studija za informacione tehnologije
Jednak, J. (2000) Osnovi ekonomije. Beograd: Čigoja štampa
Johnson, G., Scholes, K., Whittington, R. (2008) Exploring corporate strategy: Text and cases. Harlow, England: Prentice Hall, 8th edn
Mankju, G. (2013) Principi ekonomije. Beograd: CID Ekonomskog fakulteta u Beogradu
Miletić, L., Ilić, M., Kastratović, E. (2018) The role of financial institutions from the aspect of innovated banking products and services as the reply of banks in Serbia to the changes in the environment. International Review, br. 1-2, str. 111-118
Radnović, B. (2013) Marketing usluga. Novi Sad-Sremska Kamenica: Univerzitet Educons-Fakultet poslovne ekonomije
World Bank (2005) Kosovo: Poverty assessment. Washington, DC, http://documents.worldbank.org/curated/en/2005/06/6060519/kosovo-poverty-assessment-promoting-opportunity-securityparticipation-all-kosovo-poverty-assessment-promoting-opportunity-securityparticipatio
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/bastina30-25615
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0