Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2021, br. 54, str. 103-113
Razlike u upotrebi anglicizama u svakodnevnom govoru kod dece osnovnoškolskog uzrasta u odnosu na sociodemografske varijable
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić

e-adresamiljan_miljkovic@hotmail.com
Sažetak
Okruženost engleskim jezikom navodi nas na pomisao da se anglicizmi sreću u svakodnevnom jeziku. Polazeći od toga nemivno je da i deca osnovnoškolskog uzrasta dolaze u dodir sa anglicizmima. Onlajn nastava koja se sprovodila, a usled epidemije virusa Kovid 19, učinila je dostupnost reči stranog porekla, u ovom slučaju iz engleskoggovornog područja, još lakšom. Cilj istraživanja ovog rada je ispitati razlike u korišćenju anglicizama kod učenika osnovneškole iz Kosovske Mitrovice, starosti od 9 do 12 godina, u odnosu na sociodemografske varijable (pol, razred i starost učenika, školski uspeh, obrazovni nivo roditelja i socioekonomski status porodice). Odrađena je onlajn anketa sa ponuđenim rečima srpskog i engleskog porekla sa ciljem da se da uvid koliko se koriste strane reči umesto domaćih. U istraživanju je dobijeno da statistički značajna razlika postoji samo između učenika čije su majke različitog obrazovnog nivoa. Ostale hipoteze nisu potvrđene.
Reference
Bošnjak, S.M. (2018) Razumevanje anglicizama učenika osnove škole - komparativna analiza - izvorni i neizvorni govornici srpskog jezika. Novi Sad: Filozofski fakultet, Master rad
Bugarski, N. (1997) Jezici. Beograd: Čigoja štampa
Bugarski, N.B. (2002) Morfološka adaptacija glagola pozajmljenih iz engleskog jezika. Prilozi proučavanju jezika, br. 33, str. 58-77
Bugarski, R.D. (1996) Strane reči danas - pojam, upotreba, stavovi. u: Plankoš J., i dr. [ur.] O leksičkim pozajmljenicama, Subotica: Gradska biblioteka, 27-51, 17-25
Filipović, R. (1986) Teorija jezika u kontaktu - uvod u lingvistiku jezičnih dodira. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti (JAZU)
Gramley, S., Pätzold, K. (2004) A survey of modern English. London: Routledge
Haugen, E. (1953) The Norwegian Language in America. Philadelphia: University of Pennsylvania Press
Jenkins, J. (2003) World Englishes: A Resource Book for Students. New York: Routledge
Klajn, I. (1967) Strana reč - šta je to?. Prilog proučavanju jezika, 7-24 str
Kulić, D.G., Savković, K.N. (2019) Upotreba Jutjuba u nastavi engleskog jezika na srednjoškolskom nivou. Baština, br. 49, str. 129-143
Miljković, M.D. (2020) Uticaj pojave anglicizama i engleskih reči u medijima na upotrebu anglicizama u svakodnevnom govoru kod dece školskog uzrasta. Baština, br. 51, str. 179-192
Prćić, T. (2019) Engleski u srpskom. Novi Sad: Filozofski fakultet, Treće elektronsko izdanje
Prćić, T. (2005) Engleski u srpskom. Novi Sad: Zmaj
Skutnab-Kangas, T. (1991) Bilingvizam - da ili ne. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Thomason, S.G. (2013) Contact explanations in linguistics. u: Hickey Raymond [ur.] The handbook of language contact, UK: Wiley-Blackwell
Weinreich, U. (1954) Language in contact. Amsterdam: John Benjamins
Zečević, S. (2013) Prošlost, sadašnjost i budućnost engleskog jezika kao globalnog jezika savremenog društva. Baština, br. 35, str. 15-25
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bastina31-31136
primljen: 02.03.2021.
objavljen u SCIndeksu: 08.10.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0