Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Verbalni mamci u reklamnim oglasima na engleskom i srpskom jeziku
Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica

e-adresavidakovicm@ef.uns.ac.rs, zorat@ef.uns.ac.rs
Ključne reči: verbalni mamac; reklamni oglas; kooperativni princip
Sažetak
Ovaj rad se bavi upotrebom verbalnih mamaca (termin je preuzet iz Vidaković, 2008) u reklamnim oglasima na engleskom i srpskom jeziku. Korpus se sastoji od sto oglasa koji pripadaju kategorijama automobila, kozmetičkih proizvoda, proizvoda za čišćenje, hrane, pića i sl., a objavljivani su u periodu od 2000. do 2016. godine u raznim štampanim časopisima i onlajn izvorima. Cilj istraživanja je da se utvrde oblici manifestacije ove pojave u reklamama na engleskom i srpskom jeziku, ukaže na sličnosti i razlike u njihovoj upotrebi u datim jezicima, kao i da se prikaže na koji način verbalni mamci utiču na tumačenje reklamne poruke i ponašanje potrošača u pogledu njihovih odluka u vezi sa kupovinom proizvoda i usluga. Tokom istraživanja korišćene su deskriptivna i kontrastivna analiza. Deskriptivna analiza je upotrebljena s ciljem opisivanja i tumačenja predmeta istraživanja, dok su se kroz kontrastivnu analizu nastojale utvrditi sličnosti, odnosno razlike u pogledu upotrebe verbalnih mamaca u korpusu na engleskom i srpskom jeziku. U analizi korpusa primenjen je i Grajsov Princip kooperativnosti kako bi se stekao dublji uvid u načine tumačenja reklamnih poruka. Verbalni mamci predstavljaju nejasne tvrdnje upotrebljene sa ciljem da obmanu primaoca poruke, tj. da ga navedu da iskaz protumači na način koji je nameravan od strane pošiljaoca poruke, pri čemu se ta interpretacija u manjoj ili većoj meri razlikuje od stvarnog značenja iskaza. Njihova upotreba je jedan od vidova prikrivene komunikacije, koja se, uopšteno govoreći, koristi kako bi oglašivači pridobili pažnju potrošača i izbegli "preuzimanje odgovornosti za društvene posledice usled određenih implikacija koje proizlaze iz reklamnih oglasa" (Vidaković, 2008, str. 95, prema Tanaka, 1994, str. 42). Analiza korpusa pokazala je da se verbalni mamci javljaju u obliku nepotpunog poređenja, numeričkih izraza i pojedinačnih reči čije značenje u određenom kontekstu ne može precizno da se protumači. Njihovom upotrebom reklamni proizvodi i usluge deluju primamljivije i superiorno (tj. efikasnije, kvalitetnije itd.) u odnosu na one konkurentne. Prema tome, verbalni mamci navode potrošače da reklamnu poruku protumače u skladu sa namerom oglašivača, te na taj način utiču na kreiranje određenih potrošačkih obrazaca. Uticaj na interpretaciju reklamnih oglasa i ponašanje potrošača sagledano je i kroz primenu Grajsovog Principa kooperativnosti. Tom prilikom dat je uvid u kršenje konverzacionih maksima od strane oglašivača, ali je takođe prikazano na koji način potrošači prepoznaju i tumače implikacije, tj. dodatno značenje reklamnih poruka koje nastaje kao rezultat tog kršenja. Tokom analize uočeno je da u reklamnim oglasima najčešće dolazi do kršenja maksime informativnosti i maksime jasnosti. Poređenjem upotrebe verbalnih mamaca u reklamnim oglasima na engleskom i srpskom jeziku uočene su sličnosti. Međutim, valja skrenuti pažnju na to da često oglasi na srpskom jeziku predstavljaju prevod reklamne poruke sa stranog jezika, pri čemu je došlo i do prenošenja aspekta prikrivene komunikacije. Pa ipak, i u reklamama za domaće proizvode susrećemo slična lingvistička sredstva, te je ovu oblast neophodno podrobnije istražiti.
Reference
*** Advertisement. (n.d.). Retrieved April 16, 2016, from http://www.businessdictionary.com/definition/advertisement-ad.html
*** (2009) Warning letter. U.S. Drug and Food Administration, May 9, Retrieved from: http://www.fda.gov/ICECI/EnforcementActions/WarningLetters/ucm162943.htm
*** Weasel words. (n.d.) Retrieved from: http://www.merriam-webster.com
*** Weasel words. (n.d.). Retrieved from: http://www.phrases.org.uk/meanings/weasel-words.html
*** (2009) FDA warns cheerios on health claims. May 13, CNN Money, Retrieved from: http://money.cnn.com/2009/05/13/news/companies/General_Mills_FDA/index.htm?postversion=2009051310 (16th May 2016)
*** (1994) Websters new encyclopedic dictionary. New York: Black Dog and Leventhal Publishers
Albrington, T. (2010) How to use Weasel words to bend the truth. Retrieved from http://www.abccopywriting.com/2010/01/25/weasel-words-bend-the-truth
Crowther, J., ed. (1993) Oxford advanced learners encyclopedic dictionary. Oxford: Oxford University Press, 2nd ed
Grice, H.P. (1975) Logic and conversation. u: Cole P. i Morgan J.L. [ur.] Syntax and semantics, New York: Academic Press
Larson, Ch.U. (2012) Persuasion: Reception and responsibility. Boston: Wadsworth Cengage Learning, 13th ed
Mallery, K. An analysis of language manipulation in advertising. (n.d.). Retrieved from: https://malleryk.wordpress.com/writing -portfolio/academic-writing-sample
Myers, G. (1994) Words in ads. London: Edward Arnold
Rudinow, J., Barry, V.E. (2008) Invitation to critical thinking. Belmont: Thomson Wadsworth
Schrank, J. (1988) The language of advertising claims. Retrieved from: http://home.olemiss.edu/~egjbp/comp/ad-claims.html
Sinclair, J., ed. (1994) Collins English dictionary. London: Harper Collins Publishers
Soanes, C., Stevenson, A. (2003) Concise Oxford English dictionary. Oxford: Oxford University Press, 11th ed
Tanaka, K. (1994) Advertising language: A pragmatic approach to advertisements in Britain and Japan. London: Routledge
Thomas, J. (1995) Meaning in interaction: An introduction to pragmatics. Harlow: Longman
Vestergaard, T., Schroder, K. (1985) The language of advertising. Oxford: Basil Blackwell
Vidaković, M. (2008) Reklamni slogani na engleskom jeziku i njihovo prevođenje na srpski. Novi Sad: Filozofski fakultet, Magistarski rad
Yule, G. (1996) Pragmatics. Oxford: Oxford University Press
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP47-12305
objavljen u SCIndeksu: 13.04.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0