Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2021, vol. 51, br. 2, str. 87-115
Iz antroponimije nekih naselja na Pešteru na starim nišanima (XVIII i XIX vek)
aDžavni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za filološke nauke
bDžavni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za filozofske nauke

e-adresadragananovakov1@yahoo.com, rskrijelj@np.ac.rs
Ključne reči: Pešter; antroponimi; nišani; narodni jezik; ćirilica; osmansko (starotursko) pismo; latinica
Sažetak
Na temelju prikupljene građe sa Peštera, u radu se analiziraju lična imena i nadimci ekscerpirani sa najstarijih epitafa. Ovim istraživanjem obuhvaćeni su izvori nastali u XVIII i XIX veku. Za ovu priliku nećemo predstaviti celokupan antroponimijski sloj na Pešteru, jer su mnogi spomenici veoma oštećeni (prelomljeni, utonuli u zemlju ili obrasli mahovinom). Opšti deo rada obuhvata sažeti pregled pešterske istorije, analizu nekadašnje i današnje teritorijalne rasprostranjenosti, kao i osvrt na poreklo nekih porodicâ. Drugi deo rada temelji se na terenskim istraživanjima autorâ i analizi raščitanih antroponima. Znatan deo bogatog epigrafskog materijala na Pešteru do danas nije naučno obrađen, što je slučaj sa natpisima na grobnim belezima koji čine predmet ovoga rada.
Reference
*** (1966) Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, knjiga IV
*** (1880-1882) Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1-XXIII (1976)
*** (2001) Fjalor i shqipes se sotmë. Tiranë: Botimet Toena
Adamović, M. (1973) O poreklu srpskohrvatskih osmanizama. Južnoslovenski filolog, XXX, 2, str. 229-236
Ajeti, I. (1982) Studije iz istorije albanskog jezika. Priština: SANU-Odeljenje jezičkih i književnih nauka i umetnosti
Aličić, A.S. (2008) Sumarni popis sandžaka Bosna iz 1468-69. godine. Mostar: Islamski kulturni centar Mostar
Azemović, Z., Luboder, Z. (2007) Urezano u kamenu i pamćenju. Rožaje: El-Kelimeh
Barjaktarević, M. (1960) Rugova. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Begović, D., Begović-Ličina, Š. (2012) Sandžački rječnik - prilog leksikografiji bosanskog jezika. Sarajevo: Udruženje građana porijeklom iz Sandžaka u BiH
Bešlagić, Š. (1971) Stećci - kataloško-topografski pregled. Sarajevo: Narodna biblioteka 'Srebrenik
Bešlagić, Š. (1978) Nišani XV i XVI vijeka u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hecegovine-Odjeljenje društvenih nauka, Djela, Knjiga 30
Bešlagić, Š. (2015) Ćirilički epigrafski spomenici srednjovjekovne Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije Stanak
Bešlagić, Š. (1971) Stećci i njihova umjetnost. Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika
Bjelanović, Ž. (1982) Fonološke varijacije i varijante u antroponimiji. Onomastica jugoslavica, Zagreb, br. 9, 175-187
Brozović-Rončević, D. (2003) Turski jezični sloj u hrvatskim prezimenima - od indoeuropeistike do kroatistike. u: Matasović R. [ur.] Zbornik u čast Daliboru Brozoviću, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 67-77
Cvijić, J. (1996) Osnove za geografiju i geologiju Makedonije i Stare Srbije. u: Sabrana dela, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, knj. 12
Čaušević, E. (1996) Gramatika suvremenoga turskog jezika. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada
Čelebi, E. (1967) Putopis - odlomci o jugoslavenskim zemljama. Sarajevo: Svjetlost
Čilaš-Šimpraga, A. (2011) Osobni nadimci u seoskoj sredini na primjeru Promine. Folia onomastica Croatica, 20, 21-48
Čilaš-Šimpraga, A. (2012) Etnici i ktetici u Drniškoj krajini. Folia onomastica Croatica, 21, 17-36
Daničić, Đ. (1975) Rječnik iz književnih starina srpskih. Ljubljana: Mladinska knjiga, II, U Biogradu 1863. Napisao Đ. Daničić. Fototipija izdanja
Džogović, A. (2006) Onomastika Župe i Prizrenskog Podgora. Prizren: Udruženje bošnjačkih pisaca u skandinavskim zemljama
Đinđić, S., Teodosijević, M., Tanasković, D. (1997) Türkçe sirpça sözlük. Ankara: Atatürk kültür, dil ve tarih yüksek kurumu
Frančić, A. (1993) Međimurska prezimena motivirana zanimanjem. Folia onomastica Croatica, 2: 67-78
Gafurov, A. (1971) Lev i Kiparis (O vostočnyh imenah). Moskva: Akademiâ nauk SSSR-Institut vostokovedeniâ
Grković, M. (1977) Rečnik ličnih imena kod Srba. Beograd: Vuk Karadžić
Grković, M. (2004) Istorijski put srpskog imenoslova. u: Predavanja iz istorije jezika, Novi Sad: Filozofski fakultet, Lingvističke sveske br. 4
Grujić, R. (1936) Zbornik za istoriju južne Srbije i susednih oblasti. Skoplje: Skopsko naučno društvo, Knjiga I
Hadžijahić, M. (1973) Predislamski elementi u kulturi bosanskih Muslimana. Univerzitet u Sarajevu-Fakultet političkih nauka-Institut za društvena istraživanja
Haverić, Đ., Šehović, A. (2017) Riječi perzijskog porijekla u bosanskom jeziku. Sarajevo: Institut za jezik Univerziteta u Sarajevu, POSEBNA IZDANJA 25
Ivić, M. (1995) O zelenom konju - novi lingvistički ogledi. Zemun: Biblioteka XX vek
Ivić, P. (2009) Srpski dijalekti i njihova klasifikacija. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Priredio: Slobodan Remetić
Jiriček, K.J. (1912) Staat und Gesellschaft im mittelalterlichen Serbien: Studien zur Kulturgeschichte des 13.-15. Jahrhunderts. Wien: Kommission bei Alfred Hölder, Erste Teil 1/von Constantin Jireček, Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch -Historische Klasse; Bd. 56, [Abh.] 2
Karadžić-Stefanović, V. (1935) Srpski rječnik istumačen njemačkijem i latinskijem riječima. Beograd: Štamparija Kraljevine Jugoslavije, Četvrto državno izdanje
Katić, T. (2010) Opširni popis Prizrenskog sandžaka iz 1571. godine. Beograd: Istorijski institut
Kos, F. (1886) Ob osebnih imenih pri starih Slovenich. Letopis Matice slovenske, za leto 1886, 107-151
Menac-Mihalić, M. (1993) Elementi drugog sustava u nadimku. Folia onomastica Croatica, 2, 57-66
Miklosich, F., ur. (1977) Lexicon Palaeoslovenico-Graeco-Latinum: Emendatum auctum. Wien: Scientia Verlag Aalen
Milojević, B. (1921) Pešter i Sjenica - antropogeografska skica. Glasnik Geografskog društva, Beograd, Sv. 5
Mujezinović, M. (1974) Islamska epigrafika u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Veselin Masleša, I
Mujezinović, M. (1977) Islamska epigrafika u Bosni i Hercegovini - istočna i centralna Bosna. Sarajevo: Veselin Masleša, Knjiga II
Mušović, E. (1989) Stanovništvo sjeničkog i tutinskog kraja. Beograd: Stručna knjiga
Mušović, E. (1980) Pešter i njegovo stanovništvo u prošlosti. Glasnik Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, XXIX, 63-85
Nosić, M. (1993) Tvorba andronima, patronima i metronima u zapadnoj Hercegovini. Folia onomastica Croatica, br. 2, 47-55
Novakov, D. (2017) Imena Pomenika manastira Krušedola. Beograd: Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu-Institut za teološka istraživanja
Novakov, D., Škrijelj, R. (2018) Istorijske, antroponimijske i patronimijske slike zabeležene na starim nišanima u selima na Pešteru. u: Lončar-Vujnović M. [ur.] Nauka bez granica 2 - Međunarodni tematski zbornik - uvidi i izazovi, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet, 181-196
Novakov, D., Škrijelj, R. (2018) Pisma starih nišana nekih sela na Pešteru. Baština, br. 44, str. 149-166
Parlatir, İ. (2011) Osmanli türkçesi sözlüğü. Ankara: Ankara Üniversitesi ve Türk Dil Kurumu, 3. baski
Pašić, I. (2017) Od stećka do nišana u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Preporod
Pavlović, M. (2009) Sela Sjeničkog kraja - antropogeografska proučavanja. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Geografski fakultet
Pešikan, M. (1986) Stara imena iz Donjeg Podrimlja. Onomatološki prilozi, VII, 1-118
Selimović, S. (2017) Prezimena i njihovo poreklo na sjeničko-pešterskoj visoravni. Užice: Grafičar
Skok, P. (1971-1974) Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, I-IV
Smailović, I. (1977) Hipokoristici i derivati muslimanskih imena orijentalnog porijekla. Jezik, 3: 74-80
Smailović, I. (1978) O osobnim imenima slavenskog porijekla u bosanskohercegovačkih Muslimana. Filologija, 8: 283-290
Smailović, I. (1990) Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Institut za jezik i književnost, II izdanje
Stijović, S. (1980) Pregled antroponimskih tipova kod 'Bošnjaka' u Metohijskom (Pećkom) Podgoru. Južnoslovenski filolog, XXXVI, 113-119
Šabanović, H., ur. (1972) Oblast Brankovića - opširni katastarski popis iz 1455. godine. Sarajevo: Orijentalni institut Sarajevo
Šačić, M. (2000) Kolašinci. Beograd: Mrlješ
Šimundić, M. (1982) Nepoznata hrvatska osobna imena XII stoljeća. Onomatološki prilozi, III, 121-149
Škaljić, A. (2014) Turcizmi u našem jeziku. Beograd: Rubikon
Tomić, J. (1995) O Arnautima u Staroj Srbiji i Sandžaku. Beograd: Prosveta
Vidović, D. (2014) Mali povijesni rječnik osobnih imena stolačkoga kraja. Godišnjak za povijest i kulturu, XII, 179-199
Vidović, D. (2014) Metkovski prezimenski mozaik. Metković: Gradsko kulturno središte Metković
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP51-29623
primljen: 28.11.2020.
prihvaćen: 06.07.2021.
objavljen u SCIndeksu: 25.09.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci