Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2010, vol. 47, br. 4-6, str. 13-42
Privreda i pravna odgovornost
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Ključne reči: privreda; pravna odgovornost; privredne slobode; kompanijsko pravo; stečajno pravo; odgovornost uprave; odgovornost vlasnika; trgovačko društvo; privatizacija
Sažetak
U ovom članku autor raspravlja pitanje pravnih režima odgovornosti (posebno imovinske) u regulativi privrede. Da bi dao odgovor na ovo pitanje, autor, najpre, raspravlja: pitanje privredne regulative i ekonomske efikasnosti; pitanje promene karaktera privredne regulative (razvoj 'mekog prava' i principa slobode ugovaranja), posebno u kontekstu ekonomske krize i trendova takvog razvoja na nivou EU i relevantnim uporednim regulativama; pitanje kvaliteta i kvantiteta propisa u privredi i, konačno, pitanje sukoba raznih pravnih antinomija kao pravnih vrednosti (pravda, pravna sigurnost i svrsishodnost-celishodnost). Na drugom mestu, autor raspravlja pitanje slobode kao ekonomske, političke i pravne vrednosti, posebno sa aspekta položaja privrede, pri čemu konstatuje da je nivo takvih sloboda, posebno sa stanovišta potrebe pravne sigurnosti svojine i ugovora kao osnovnih tržišnih kategorija, u našem praktičnopravnom životu još nedovoljno razvijen. U tom kontekstu, autor posebno raspravlja brojna pitanja pravne nesigurnosti i neodgovornosti u procesu privatizacije, koji je kod nas umesto efikasnije privrede doveo do brojnih zloupotreba i nekonkurentne privrede. Konačno, autor raspravlja i neka posebna pitanja imovinske odgovornosti direktora (članova uprave) društava kapitala i akcionara i članova ukompanijskom pravu (ograničenja plaćanja po raznim pravnim osnovima vlasnicima koja ih favorizuju u odnosu na poverioce društava kapitala), kao i posebna pitanja takve odgovornosti ovih lica u graničnim slučajevima kompanijskog i stečajnog prava (obustava plaćanja - test solventnosti). Umesto zaključka, autor daje kritički osvrt na šestogodišnju primenu osnovnog privrednog zakona - Zakona o privrednim društvima - konstatujući da se njegovi brojni instituti, preuzeti pravnim transplantiranjem iz kompanijske regulative relevantnih evropskih zemalja, za ovo vreme u praktičnom životu nisu primenjivali, što vodi zaključku da naš osnovni problem nisu u sadržinskom smislu nekvalitetni zakoni (iako to uistinu jesu u formalnom ili zanatskom smislu), s obzirom na to da se sve više rade po uzoru na uporedne pravne standarde, već kvalitet primene propisa - sindrom svojevrsne (ne)kulture primene propisa.
Reference
*** (2004) Zakon o privrednim društvima - ZOPD. Službeni glasnik RS, br. 125
*** (2006) Kodeks korporativnog upravljanja Privredne komore Srbije (Kodeks KU PKS). Službeni glasnik RS, br. 1
*** (2002) Report of the high level group of company law experts on a modern regulatory framework for company law in Europe. Brussels, Winter Report
*** (2007) European Commission Communication on A Simplified Business Environment for Companies in the Areas of Company Law, Accounting and Auditing. Brussels, July 10
*** (1996) Svojina i slobode. Beograd: Institut društvenih nauka
*** (1996) Pojam prava. Beograd - Cetinje
*** (1938) Dr. Bonhams case. Law Quarterly Review, 54/543-552 (navedeno prema: L.Fuler, Moralnost prava (prevod: str. Mitrović), Beograd 2001, 117-118)
*** (2009) Zakon o stečaju. Službeni glasnik RS, br. 104
*** (2009) Zakon o planiranju i izgradnji. Službeni glasnik RS, br. 72, 81
Basta, D.N. (1994) Francuska revolucija i pravna filozofija. , 11-28
Basta, D.N. (1994) Jedan vek pravne filozofije na Pravnom fakultetu u Beogradu (1841-1941). , 20-24
Bogišić, V. (1888) Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru. Cetinje: Državna štamparija, čl. 999
Carbonnier, J. (1983) Flexible droit-textes pour une sociologie du droit sans rigeur. Paris
Čavoški, K.S. (2008) Makijaveli. Novi Sad: Orpheus
du Plessis, J.J., Grosfeld, B., Luttermann, C., Saenger, I., Sandrock, O. (2007) German corporate governance in international and European context. Berlin
Dušanić, J. Ode sve u potrošnju. Politika, 8. 2. 2010, 12
Easterbrook, C., Fischel, D. (1996) The economic structure of corporate law. Cambridge, MA
Finis, Dž. (2005) Prirodno pravo. Podgorica: CID, prev. M. Ivović
Fleischer, H. (2004) The Responsibility of the Management and Its Enforcement. u: Ferrarini G., i dr. [ur.] Reforming Company and Takeover Law in Europe, Oxford, 394
Fridman, M.R. (1996) Kapitalizam i sloboda. Novi Sad: Global Book
Friedman, M., Friedman, R. (1996) Sloboda izbora - lični stav. Novi Sad: Global Book
Geršić, G. (1994) Teorija o povratnoj sili zakona - pravnička studija. , 71-77
Gregory, M.A. (2004) Fiduciary duties under US law, ABA: Section of business law: The director s relationship to the corporation. Multijurisdictional Forum on Fiduciary Duties, presented by: Committee on Corporate Governance and Committee on Corporate Laws, 34-35
Hajek, F.A. (2002) Pravo, zakonodavstvo i sloboda. Beograd - Podgorica
Hasanbegović, J. (2006) Zablude o pravnoj normi (Pravna norma nije zapovest?). Beograd: Dosije
Hrustić, H. (2009) Svetska finansijska kriza i državna intervencija u odabranim zemljama. Beograd: Institut za međunarodnu politiku i privredu
Jovanović, A. (2008) Teorijske osnove ekonomske analize prava. Beograd: Pravni fakultet
Kasolowsky, B. (2002) Fiduciary duties in company law. Hamburg
Kaufmann, A. (1998) Pravo i razumevanje prava. Beograd: Gutenbergova galaksija
Kovačević, M. (2010) Izvoz za dugove. Politika, 18. 2. 2010, 14
Kreća, M.D. (2007) Međunarodno javno pravo. Beograd: Pravni fakultet, I
Kulms, R. (2008) European corporate governance in the era of Sarbanes-Oxley. Pravo i privreda, vol. 45, br. 1-4, str. 1-39
Lukić, R.D. (1995) Sistem filozofije prava. Beograd: Savremena administracija
Lukić, R.D. (1995) Obavezujuća snaga pravne norme i problem objektivnog prava
Madžar, L. (2003) Političke granice prava i sloboda - dometi komplementarnosti i područja sukoba. u: Vukotić Veselin i dr. [ur.] Politika i slobode, 21-40
Madžar, Lj. (1996) Privatizacija kao cilj privredne i društvene tranzicije. u: Svojina i slobode (Ownership and Freedoms), Beograd: Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1-8
Madžar, L. (2008) Etički aspekti privređivanja i ekonomski učinci morala. u: Vukotić Veselin [ur.] Moral i ekonomija, 14-28
Madžar, L. (2009) Globalna kriza kao sistemska pojava. u: Vukotić Veselin [ur.] Kriza i globalizacija, Beograd: Institut društvenih nauka, 26-41
Madžar, L. (1998) Svojina, sloboda i društveni napredak. u: Vukotić Veselin i dr. [ur.] Ekonomija i pravo, 15-36
Marković, B.S. (1991) Pravičnost kao izvor prava. u: Basta D. [ur.] Preobražaji ideje prava, Beograd, 274-282
Marković, B.S. (1991) Pravičnost i pravni poredak. Basta D. [ur.] 271
Matić, D. (1995) Načela umnog državnog prava - kratki pregled istorijskog razvitka načela prava, morala i države od najstarijih vremena do naših dana. Beograd: Službeni list SRJ
Mill, J.S. (2007) O slobodi. Beograd: Pravni fakultet - Centar za publikacije
Monteskje, Š. (1989) O duhu zakona. Beograd: 'Filip Višnjić', tom I i II
Noack, U., Beurskens, M. (2008) Modernizing the German GmbH: Mere window dressing or fundamental redesign. European Business Organization Review (EBOR), 9:1/119
Pantelić, M. (2010) Kosooki pristižu nosonje. Politika, 4. 2. 2010
Pejovitch, S. (1990) The economics of property rights. Dordrecht, Boston: Kluwer Academic
Perović, S. (2009) Besede sa Kopaonika. Beograd
Perović, S.K. (1984) Retroaktivnost zakona i drugih opštih akata - teorija sukoba zakona u vremenu. Beograd: Svetozar Marković
Pozner, R. (1998) Economic analysis of Law. New York: Aspen Law and Business of Aspen Publishers
Radbruh, G. (1980) Filozofija prava. Beograd: Nolit
Rols, D. (1998) Teorija pravde. Beograd: Službeni list SRJ
Ruso, Ž. (1993) Društveni ugovor. Beograd, predgovor: Lj. Tadić
Schmidt, J. (2008) Reforms in German stock corporation law: The 67th German jurists forum. European Business Organization Law Review (EBOR), 9:4/644-646
Sekulović, M. (2009) Kriza globalizovane ekonomije. u: Vukotić Veselin [ur.] Kriza i globalizacija, Beograd: Institut društvenih nauka, 81-88
Sekulović, M. (2008) Pravoslavna etika i duh kapitalizma ili tegobe naše tranzicije. u: Vukotić Veselin [ur.] Moral i ekonomija, 83-94
Smith, A. (1970) Bogatstvo naroda. Beograd, itd: Kultura
Stiglic, D.E. (2004) Protivrečnosti globalizacije. Beograd: SBM-x
Stiglic, D.E. (2009) Intervju. Politika, Beograd, 6.7., 3
Stojanović, B.J. (1998) Slobodno tržište - sklad ili anarhija. u: Vukotić Veselin i dr. [ur.] Ekonomija i pravo, Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za ekonomska istraživanja / IDN CEI
Šuković, D. (2010) Zašto se poklanja gradsko građevinsko zemljište. Politika, 1. 3, 11
Tasić, S. (2010) Višak propisa uzrok krize. NIN, 3085/11. 2., 26-29
Vasiljević, M. (2009) Kompanijsko pravo - pravo privrednih društava Srbije i EU. Beograd: Pravni fakultet
Vodinelić, V.V. (1997) Takozvana zloupotreba prava. Beograd: Nomos
Vukadinović, G. (2007) Teorija države i prava. Novi Sad, knj. II
Vukotić, V., i dr., ur. (2008) Moral i ekonomija. Beograd: Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka
Vukotić, V., Madžar, L., Komšić, J., Prokopijević, M., Maksimović, S., Vasić, R., Mihailović, S., Đuričin, D., Bukvić, R., Šuković, D., Radovanović, V., Vukićević, S., Vidojević, Z., Sučurlija, Ž., Ćećez, M., ur. (2003) Politika i slobode. Beograd: Centar za ekonomska istraživanja Instituta društvenih nauka
Vukotić, V. (1998) Ekonomske slobode i preduzetništvo. u: Vukotić Veselin i dr. [ur.] Ekonomija i pravo, 37-50
Vukotić, V. (2009) Filozofija istorije krize. u: Vukotić Veselin [ur.] Kriza i globalizacija, Beograd: Institut društvenih nauka, 11-25
Vukotić, V.N., i dr., ur. (2001) Globalizacija i tranzicija. Beograd: Institut društvenih nauka
Živanović, T. (1997) Sistem sintetičke pravne filozofije - Sintetička filozofija prava I. u: Klasici jugoslovenskog prava, Beograd: Napredak
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2011.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2012)
Civil law and business judgment rule
Vasiljević Mirko

Anali Pravnog fak Beograd (2004)
Načelo zakonitosti
Mitrović Dragan M.

Anali Pravnog fak Beograd (2009)
Poslovna etika između opšte etike i poslovne prakse
Orlić Ranko

prikaži sve [258]