Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2020, vol. 58, br. 3, str. 7-54
Privredna društva i privredno sudstvo
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet + Stalna arbitraža Privredne komore Srbije

e-adresavaske@ius.bg.ac.rs
Projekat:
Rad je napisan na osnovu istraživanja sprovedenog za potrebe projekta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Identitetski preobražaj Srbije, za 2020. godinu

Ključne reči: Privredna društva; Derivativne tužbe; Individualne tužbe; Kolektivne tužbe; Privredni sud i arbitraže; Kompanijsko pravo; Arbitrabilnost
Sažetak
Kompanijskopravna regulativa privrednih društava, kao sfera materijalnog prava, sama po sebi nije i ne može biti zatvoren sistem. Praktičan pravni život brojnih materijalnopravnih instituta kompanijskog prava moguć je samo u kompletnom pravnom okruženju i u finoj saradnji materijalnopravne i procesnopravne regulative. U ovom trenutku srpsku pravnu scenu odlikuje evidentan raskorak između težnji zakona koji uređuje sferu materijalnog prava privrednih društava (Zakon o privrednim društvima) da prati trendove istovetne regulative vodećih evropskih zemalja i harmonizovane regulative iz ove sfere na nivou EU i zakona koji uređuju postupke izvršenja ovih instituta u praksi, kako parnične, tako i vanparnične; kako sudske, tako i arbitražne. Ovo, naravno, ne znači da je u svakom pogledu i regulativa materijalnopravnih instituta, posebno instituta koji imaju i svoju procesnu stranu, sasvim prihvatljiva i uzorna. U ovom radu autor kritički razmatra, pre svega, nedostatke srpske kompanijske regulative koja uređuje institute materijalnog prava, a koji imaju i odgovarajuće procesne aspekte: arbitrabilnost unutrašnjih kompanijskopravnih sporova (članovi društva - članovi, članovi - uprava, članovi privrednog društva - društvo) i uređenih posebnih kompanijskopravnih tužbi (arbitrabilnost derivativne tužbe, arbitrabilnost individualne tužbe, arbitrabilnost tužbe klase akcija); nedostatke uređenja materijalnopravnog režima derivativne tužbe koji uzrokuju njeno retko prisustvo u sudskoj praksi; nedostatke uređenja pravnog režima individualne tužbe (posebno na planu protezanja i u zonu posredne - refleksne štete), kao i nedostatke uređenja pravnog režima tužbe klase akcija, kao vrste kolektivne tužbe (posebno njenog dejstva na neučesnike postupka) i reprezentativne tužbe. Autor zaključuje da je potrebno u materijalnoj regulativi otkloniti svaki osnov mogućeg tumačenja da interni kompanijskopravni sporovi nisu arbitrabilni (mogućnost ugovaranja arbitražnog rešavanja), kao i da je potrebno izvršiti ozbiljne promene postojeće procesne regulative kako bi procesni aspekti kompanijskopravnih tužbi bili nesporni (prigovor litispendencije i prigovor res iudicata - potreba postojanja samo objektivnog identiteta predmeta spora, troškovi postupka kod derivativne tužbe, dejstvo tužbe klase akcija i na neučesnike postupka, praktični aspekti reprezentativne tužbe i slično). Najzad, autor se zalaže i da se za brojne vanparnične postupke, za koje je utvrđena samo nadležnost privrednog suda, utvrdi i mogućnost alternativne nadležnosti javnih beležnika, koji i inače vrše brojne vanparnične postupke (ovim bi se delom kompenziralo skoro potpuno neopravdano isključenje javnih beležnika iz sfere kompanijskog prava u srpskom javnobeležničkom pravu).
Reference
*** Italijanski Građanski zakonik iz 1942 / Codice civile. čl. 2393 - bis
*** (2001) UNCITRAL Arbitration in London: Lauder v. The Chech Republic: Final Award. 3. 9., par. 235
*** Zakon o akcionarskim društvima iz 1995. (Ley de Sociedades Anónimas. dalje u fusnotama: LSA, čl. 100, 133-134
*** (2006) Zakon o arbitraži. Službeni glasnik RS, br. 46, čl. 5 st
*** Federalni zakon o međunarodnom privatnom pravu / Loi fédérale suisse sur le droit international privé
*** Zakon o akcionarskim društvima / Aktiengesetz / Stock Corporation Act. dalje u fusnotama: GJSCA, čl. 248 st. 1 tač. 1
*** (2003) UNCITRAL Arbitration in Stockholm: CME Chech Republic BV v. The Chech Republic: Final Award. 14. 3., par. 430-437, 620
*** (1996) Editorial. Arbitration International: Arbitrability special issue, Nr. 2, iii-ix
*** Pravila o izmeni parničnog postupka iz 2007 / Civil Procedure Amendment Rules. dalje u fusnotama: CPR, čl. 19.9
*** Model korporacijski zakon iz 2016. godine / Revised Model Business Corporation Act 2016. dalje u fusnotama: RMBCA, sec. 3.04, 7.40-7.41, dostupno na adresi: https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/business_law/corplaws/2016_mbca.authcheckdam.pdf, 25. 3. 2020
*** Federalni zakon o dopuni Građanskog zakonika iz 1911. godine / La Loi fédérale complétant le Code civil suisse. čl. 706
*** (2011-2018) Zakon o parničnom postupku - ZPP. Službeni glasnik RS, br. 72/11, 49/13 - odluka US, 74/13 - odluka US, 55/14 i 87/18, čl. 151 i 153
*** Federalni zakon o parničnom postupku iz 2018 / Federal Rules of Civil Procedure 2018. dalje u fusnotama: FRCP, čl. 23.1
*** (2007) Directive 2007/36/EC of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the exercise of certain rights of shareholders in listed companies / Direktiva EU o vršenju pojedinih prava akcionara u kotiranim društvima. Official Journal, L 184, 14.7
*** Prvi protokol Evropske konvencije o ljudskim pravima / European Convention on Human Rights, Protocol 1. čl. 1
*** (2011-2016) Zakon o tržištu kapitala - ZTK. Službeni glasnik RS, br. 31/11, 112/15 i 108/16, čl. 262 st. 3
*** Zakon o društvima s ograničenom odgovornošću SR Nemačke / Gesetz betreffend die Gesselschaften mit beschränkter Haftung / Limited Liability Companies Act. poslednja izmena BGBI. I. S. 2446, čl. 51b
*** Zakon o arbitraži. čl. 10 st. 1 tač. 1, čl. 58 st. 2 tač. 1, čl. 66 st. 2 tač. 1
*** Zakon o arbitraži. u: Zivilprozessordnung: Schiedsrichterliches Verfahren / Code of Civil Procedure: Arbitration proceedings, Buch 10, 10th Book, čl. 1030 st. 1
*** Zakon o građanskom sudskom postupku iz 1895. u: Zivilprozessordnung: Schiedsverfahren / Austrian Code of Civil Procedure: Arbitration Procedure, Vierter Abschnitt, Fourth chapter, čl. 582
*** (2020) International Arbitration Laws and Regulations. u: Global legal insights, dostupno na adresi: https://www.globallegalinsights.com/practice-areas/international-arbitration-/global-legal-insights---international-arbitration-3rd-ed./russia, 25. 3. 2018
*** (2008-2016) Zakon o uređenju sudova. Službeni glasnik RS, br. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11, 101/13, 106/15, 40/15, 13/16 i 108/16, čl. 25 i 26
*** (2011-2019) Zakon o privrednim društvima - ZOPD 2011. Službeni glasnik RS, br. 36/11, 99/11, 83/14, 5/15, 44/18, 95/18 i 91/2019, čl. 7
*** (2006) Kompanijski zakon iz 2006. godine / Companies Act 2006. dalje u fusnotama: GBCA
*** UNCITRAL Model zakon o međunarodnim trgovačkim arbitražama iz 1985 / UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration 1985. poslednje izmene 2006. godine, čl. 34 i 36
*** (1981) Njujorška konvencija o priznanju i izvršenju stranih arbitražnih odluka iz 1958. godine / United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 11, čl. V st. 1 tač. c), st. 2 tač. a) i b
*** (1963) Evropska konvencija o međunarodnim trgovačkim arbitražama iz 1964. godine / European Convention on International Commercial Arbitration. Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 12, čl. 9
*** Građanski zakonik iz 1804. godine / Code civil. čl. 2059-2060
*** Zakon o arbitraži iz 2003. godine / Ley de Arbitraje / Arbitration Act. čl. 2
*** (2001) Zakon o arbitraži. Narodne novine, br. 88, čl. 3 st. 1
*** (2008) Zakon o arbitraži. Uradni list RS, br. 45, čl. 4 st. 1
*** Trgovački zakonik iz 1807 / Code de commerce. dalje u fusnotama: C-comm, dostupno na adresi: https://www.legifrance.gouv.fr/affi chCode. do?cidTexte=LEGITEXT000005634379, 25. 3. 2020, čl. 225-251
*** Švajcarski zakonik o obligacijama iz 1911 / Code des obligations. dalje u fusnotama: ŠZO, dostupno na adresi: https://www.droit-bilingue.ch/rs/lex/1907/00/19070042-index-fr-it.html, 25. 3. 2020, čl. 752-754
Armour, J., Black, B., Cheffins, B., Nolan, R. (2009) Private Enforcement of Corporate Law: An Empirical Comparison of the United Kingdom and the United States. Journal of Empirical Legal Studies, 6(4): 687-722
Austin, R.P., Ramsay, I.M., Ford, H.A.J. (2007) Ford's Principles of Corporations Law. Chatswood, 667-693
Berger, M. (2004) Arbitration and arbitrability: Toward an expectation model. Baylor Law Review, 56(3), 800-805
Bernardini, P. (2007) National Report for Italy: Arbitration in Company Matters. u: Paulsson Jan, Bosman Lise [ur.] ICCA International Handbook on Commercial Arbitration, The Hague: Kluwer Law International, Supplement No. 48
Birds, J., Ferran, E., Villiers, C. (1995) Boyle & Birds' Company Law. London, 491-512
Block, D., Barton, N., Radin, S. (1998) The Business Judgment Rule. New York, 5th edition, Vol. I & II, 1379-1849
Blumberg, P. (1987) The Law of Corporate Groups. Boston-Toronto, 349-366
Born, G.B. (2009) International commercial arbitration. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, Volume 1, 197-407, 563-1232
Brabant, A., Desplats, M., Salem, S. (2015) Arbitration and company law in France. European Company Law, 12(3), 144-150
Brekoulakis, S.L. (2009) On Arbitrability: Persisting misconceptions and new areas of concern. u: Mistelis Loukas A., Brekoulakis Stavros L. [ur.] Arbitrability: International and Comparative Perspective, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 20-32
Carter, J., Payton, S. (2015) Arbitration and company law in England and Wales. European Company Law, 12(3), 138-143
Charlesworth, J. (1991) Charlesworth's Business Law. London, 396-430
Cheffins, B.R. (2004) Company Law: Theory, structure and operation. Oxford, 308-363
Christopher, R. (2014) Derivative Claims and Ratification: Time to Ditch some Baggage. Legal Studies Durham Research Online, Vol. 34, Nr. 4, 582-608
Cohen, D. (1993) Arbitrage et société. Paris: LGDJ
Cox, J.D. (1999) The Social Meaning of Shareholder Suits. Brooklyn Law Review, Nr. 3, dostupno na adresi: https://ssrn.com/abstract=203373, 28. 3. 2020
Cozian, M., Viandier, A., Deboissy, F. (2006) Droit des sociétés. Paris, 126-128
de Jong, B.J. (2013) Shareholders' Claims for Reflective Loss: A Comparative Legal Analysis. European Business Organization Law Review, 14(01): 97-118
Del, P.P.V.M. Arbitrability of Intra-Corporate Disputes. u: Mistelis Loukas A., Brekoulakis Stavros L. [ur.] Arbitrability: International and Comparative Perspective, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 282
Del, P.P.V.M. (2009) Arbitrability of Intra-Corporate Disputes. u: Mistelis Loukas A., Brekoulakis Stavros L. [ur.] Arbitrability: International and Comparative Perspective, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International
Deskoski, T. (2016) International Arbitration Law. Skopje, 161-177
di Pietro, D. (2009) General remarks on arbitrability under the New York convention. u: Mistelis Loukas A., Brekoulakis Stavros L. [ur.] Arbitrability: International and Comparative Perspective, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 84-98
Dika, M. (1999) Arbitrabilnost i isključiva nadležnost sudova. Pravo u gospodarstvu, 38(1), 25-42
Douglas, B. (1993) Corporate Governance. Washington, 589-734
Douglas, Z. (2009) The International Law of Investment Claims. Cambridge: Cambridge University Press, 425-443
Erickson, J. (2017) The Gatekeepers of Shareholder Litigation. Oklahoma Law Review, Vol. 70, Nr. 1, 267-269
Esin, I., Celebi, O., Erker, S., Kasarcioglu, D. (2015) Arbitrating M&A disputes. u: Esin Ismail, Yesilimark Ali [ur.] Arbitration in Turkey, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 271
Fouchard, P., Gaillard, E., Goldman, B. (1996) Traité de l' arbitrage commercial international. Paris
Fouchard, P., Gaillard, E., Goldman, B. (1996) Traité de l'arbitrage commercial international. Paris, 213-328, 373-461
Goldštajn, A., Triva, S. (1987) Međunarodna trgovačka arbitraža. Zagreb: Informator, 92-108
Golubović, D.V. (1995) Derivativna tužba - instrument zaštite manjinskih interesa. Pravni život, vol. 44, br. 11, str. 55-73
Goo, S.H. (1994) Minority Shareholders' Protection. London
Gower, L.C.B., Davies, P.L. (2008) Principles of Modern Company Law. London, 626
Gower, L.C.B. (1992) Principles of Modern Company Law. London, 643-672
Hamilton, R. (1991) The Law of Corporations. Minnesota, 410-426
Hansell, C. (2003) Corporate Governance. Toronto, 105-132
Ilie, L. (2019) Shareholders' Claims in Investment Treaty Arbitration: No Piece of Cake!. Romanian Arbitration Journal, Nr. 3, 21-26
Jakšić, A. (2003) Međunarodna trgovinska arbitraža. Beograd, 193-298
Jevremović-Petrović, T. (2018) Arbitrabilnost sporova u vezi sa pobijanjem odluke skupštine privrednog društva. Pravo i privreda, vol. 56, br. 4-6, str. 223-245
Jovana, V. (2019) Derivativna tužba - kompanijsko-pravna i procesno-pravna analiza. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, doktorska disertacija
Knežević, G., Pavić, V. (2009) Arbitraža i ADR. Beograd, 45-68
Knežević, G. (1999) Međunarodna trgovinska arbitraža. Beograd, 32-50
Latella, D. (2009) Shareholder Derivative Suits: A Comparative Analysis and the Implications of the European Shareholders' Rights Directive. European Company and Financial Law Review, Nr. 2, 1-17
Laurence, G.C.B., Davies, P.L. (2008) Principles of Modern Company Law. London
Le, C.P., Dondero, B. (2012) Droit des sociétés. Paris, 307
Lee, S.L.J. (2007) Barring Recovery for Diminution in Value of Shares on the Reflective Loss Principle. Cambridge Law Journal, Vol. 66, Nr. 3, 537-538
Lepetić, J. (2014) Pravo akcionara na individualnu tužbu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 62, br. 1, str. 187-204
Lepetić, J. (2015) Kompanijskopravni režim sukoba interesa - dužnost lojalnosti. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, 300
Lepetić, J. (2016) Mehanizmi kolektivne zaštite u kompanijskom pravu i pravu tržišta kapitala - kolektivna tužba akcionara. Pravo i privreda, vol. 54, br. 4-6, str. 144-162
Loose, P., Yelland, J., Impey, D. (1993) The Company Director: Powers and Duties. Bristol, 306-315
Markert, L. (2015) Arbitrating corporate disputes: German approaches and international solutions to reconcile conflicting principles. Contemporary Asia Arbitration Journal, 8(1), 29-37
McLaughlin, J.T. (1996) Arbitrability: Current Trends in the United States. Arbitration International, 12(2): 113-136
Mistelis, L.A. (2009) Arbitrability: International and comparative perspective. u: Mistelis Loukas A., Brekoulakis Stavros L. [ur.] Arbitrability: International and Comparative Perspective, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International
Oberhammer, E., Weber, S. (2010) The arbitration agreement and the arbitrability: The arbitration of corporate disputes in limited liability companies. u: Klausegger Christian, Klein Peter, Kremslehner Florian, Petsche Alexander, Pitkowitz Nikolaus, Welser Irene, Zeiler Gerol [ur.] Austrian Yearbook on International Arbitration, Wien: Manzsche Verlags, Volume 2010
Painter, W.H. (1961) Double Derivative Suits and Other Remedies with Regard to Damaged Subsidiaries. Indiana Law Journal, Vol. 36, Nr. 2, 146-155
Pamboukis, C. (2009) On arbitrability: The arbitrator as a problem solver. u: Mistelis Loukas A., Brekoulakis Stavros L. [ur.] Arbitrability: International and Comparative Perspective, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 120-142
Pardow, D.G. The Economic Theory of Derivative Actions. dostupno na adresi: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1941209, 28. 3. 2020, 1-28
Peltier, F. (2004) La Corporate Governance. Paris, 122-124
Pennington, R. (1995) Corporate Law. London, 805 i dalje
Perović, J. (1998) Ugovor o međunarodnoj trgovinskoj arbitraži. Beograd, 41-219
Pitkowitz, N. (2010) The Arbitration Agreement and Arbitrability, the Arbitrability of Corporate Disputes under Austrian Law: Still Open Questions?. u: Klausegger Christian, Klein Peter, Kremslehner Florian, Petsche Alexander, Pitkowitz Nikolaus, Welser Irene, Zeiler Gerol [ur.] Austrian Yearbook on International Arbitration, Wien: Manzsche Verlags, Volume 2014
Prica, R. (1992) Sudska zaštita manjine u društvima kapitala. Pravni život, vol. 41, br. 1-2, str. 175-188
Puchniak, D.W., Nakahigashi, M. (2012) Japan's Love for Derivative Actions: Irrational Behavior and Non-Economic Motives for Shareholders Litigation. Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 45, Nr. 1, dostupno na adresi: https://ssrn/abstract=2256442, 28. 3. 2020
Radović, V. (2010) O opravdanosti prihvatanja instituta diskvalifikacije direktora. Pravo i privreda, vol. 47, br. 1-3, str. 26-56
Raeschke-Kessler, H. (1996) Arbitrability of disputes concerning resolutions of a Limited Liability Company (GmBH). Association Suisse de l' arbitrage Bulletin, 14(3), 355
Ramsay, I. (1992) Corporate Governance, Shareholders Litigation and the Prospects for a Statutory Derivative Action. University of New Wales Law Journal, Vol. 15, Nr. 1, dostupno na adresi: https://ssrn.com/abstract=922241, 28. 3. 2020
Redffern, A., Hunter, M. (1992) International Commercial Arbitration. London, 137
Reisberg, A. (2005) Judicial Control of Derivative actions. International Company and Commercial Law Review, Vol. 8, dostupno na adresi: https://ssrn.com/abstract=706526, 28. 3. 2020
Reisberg, A. (2006) Derivative Actions and the Funding Problem: The Way Forward. Journal of Business Law, Nr. 5, dostupno na adresi: https://ssrn.com/abstract=632181, 28. 3. 2020
Reisberg, A. (2008) Derivative Claims Under the Companies Act 2006: Much Ado About Nothing?. dostupno na adresi: http://ssrn.com/abstract=1092629, 28. 3. 2020
Reisberg, A. (2006) Theoretical Reflections on Derivative Actions: The Representative Problem. European Company and Financial Law Review, Vol. 3, Nr. 1, 69-108
Romano, R. (2010) The Shareholder Suit: Litigation Without Foundation?. u: Romano Roberta [ur.] Foundations of Corporate Law, New York, 2nd edition, 246-256
Sanborn, J.A. (1996) The Rise of Shareholder Derivative Arbitration in Public Corporations: In Re Salomon Inc. Shareholders' Derivative Litigation. Wake Forest Law Review, Vol. 31, Nr. 1, 337-338
Savković, V. (2004) Derivativne akcionarske tužbe. Podgorica, 47-70
Schmidt, D. (1970) Les droits de la minorité dans la société anonyme. Paris, 195 i dalje
Siems, M. (2012) Private Enforcement of Director's Duties: Derivative Actions as a Global Phenomenon. u: Wrbka Stefan, Uytsel Steven, Siems Mathias [ur.] Collective Actions: Enhancing Access to Justice and Reconciling Multilayer Interest?, Cambridge: Cambrigde University Press, dostupno na adresi: https://ssrn.com/abstract=1699359, 28. 3. 2020
Stanivuković, M. (2013) Međunarodna arbitraža. Beograd, 73-142
Suet, L.J.L. (2007) Barring Recovery for Diminution in Value of Shares on the Reflective Loss Principle. Cambridge Law Journal, Vol. 66, Nr. 3
Thai, L., Berkahn, M. (2012) Statutory Derivative Actions in Australia and New Zealand: What Can We Learn from Each Other?. New Zealand Universities Law Review, Nr. 25, dostupno na adresi: https://ssrn.com/abstract=2982928, 28. 3. 2020
Thompson, R., Thomas, R. (2010) The New Look of Shareholder Litigation: Acquisition-Oriented Class Actions. u: Romano Roberta [ur.] Foundations of Corporate Law, New York, 2nd edition, 257-269
Thompson, R., Thomas, R. (2010) The Public and Private Faces of Derivative Lawsuits. u: Romano Roberta [ur.] Foundations of Corporate Law, New York, 2nd edition, 277-280
Trajković, M. (2000) Međunarodno arbitražno pravo. Beograd, 231-323
Uzelac, A. (2002) Nove granice arbitrabilnosti prema Zakonu o arbitraži. Pravo u gospodarstvu, br. 2
Varady, T., Barcelo, J.J., von Mehren, A.T. (1999) International Commercial Arbitration: A Transnational Perspective. St. Paul, MN, 220-266
Vasiljević, M. (2012) Civil law and business judgment rule. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 60, br. 3, str. 7-38
Vasiljević, M. (2018) Arbitražni ugovor i interkompanijskopravni sporovi. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 66, br. 2, str. 7-46
Vasiljević, M. (2019) Kompanijsko pravo - pravo privrednih društava. Beograd, 153-154
Vasiljević, M. (2017) Arbitrability ratione materiae in company law. Pravni život, br. 11, 52-56
Velasco, J. (2017) Empowering Courts in Corporate Law. Journal of Corporation Law, Vol. 42, Nr. 3, 772
Veličković, J. (2019) Derivativna tužba - kompanijsko-pravna i procesno-pravna analiza. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, doktorska disertacija, 362-363
Wagner, G. (2015) Officers' and Directors' Liability under German Law: A Potemkin Village. Theoretical Inquiries in Law, Vol. 16, Nr. 1, 87
Wehland, H. (2013) The Coordination of Multiple Proceeding in Investment Arbitration. Oxford: Oxford University Press
Wild, C., Weinstein, S. (2005) Smith & Keenan's Company Law. London: Longman, 287-293
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/PiP2003007V
primljen: 01.07.2020.
prihvaćen: 24.08.2020.
objavljen u SCIndeksu: 09.10.2020.

Povezani članci

Pravo i privreda (2021)
Merodavno pravo za arbitrabilnost predmeta spora - "lex fori", "lex arbitri" i njihove alternative
Jovanović Stefan

Rev Kopaoničke škole prirodnog prava (2021)
Kompanijsko pravo dvadeset i prvog veka
Vasiljević Mirko

Zb Pravnog fak Niš (2012)
Proširenje dejstva arbitražnog sporazuma
Janićijević Dejan

prikaži sve [67]