Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2020, vol. 58, br. 3, str. 177-200
Singapurska konvencija kao novi element pravnog okvira za međunarodnu trgovinsku medijaciju
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet

e-adresamarko.jovanovic@ius.bg.ac.rs
Projekat:
Rad je napisan na osnovu istraživanja sprovedenog za potrebe projekta Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Identitetski preobražaj Srbije, za 2020. godinu

Ključne reči: Međunarodna trgovinska medijacija; Singapurska konvencija; Ugovor o poravnanju; Funkcionalno priznanje
Sažetak
Autor se u ovom radu bavi analizom glavnih odredaba nedavno zaključene Konvencije o međunarodnim poravnanjima proizašlim iz medijacije (Singapurske konvencije). Posebna pažnja je posvećena jednom posebno inovativnom elementu Konvencije - konceptu funkcionalnog priznanja ugovora o poravnanju, koji je ključan za razumevanje principa olakšanog izvršenja poravnanja. Premda se može naslutiti da će se na ovaj način medijacija učiniti još atraktivnijom metodom alternativnog rešavanja međunarodnih trgovinskih sporova, jer će se olakšanim izvršenjem poravnanja vreme i troškovi rešavanja sporova smanjiti, postoji velika opasnost da ovaj koncept u praksi dovede do velikih teškoća, čije bi razmere i ozbiljnost mogle ozbiljno da ugroze održivost pravnog okvira za medijaciju koji Singapurska konvencija ima ambiciju da uspostavi. Kako bi se te teškoće izbegle, potrebno je da dođe do temeljne reforme kako unutrašnjeg, tako i međunarodnog pravnog okvira za medijaciju u trgovinskim sporovima sa elementom inostranosti.
Reference
*** (2019) Haška konvencija o priznanju i izvršenju stranih sudskih odluka u građanskim i trgovinskim stvarima iz 2019. godine / Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters
*** (1985) Model zakon o međunarodnoj trgovinskoj arbitraži iz 1985. godine / UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration. sa izmenama iz 2006
*** (2015) Pravilnik o odborima za rešavanje sporova iz 2015. godine / ICC Dispute Board Rules. dostupno na adresi: https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/disputeboards/rules, 1. 6. 2020
*** (2015) Pravilnik za veštačenje u sporovima iz dokumentarnog poslovanja iz 2015. godine / ICC Rules for Documentary Instruments Dispute Resolution Expertise. dostupno na adresi: https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/docdex/ docdex-rules, 1. 6. 2020
*** (2002) Pravilnik o mirenju Nemačkog arbitražnog instituta iz 2002. godine / DIS Conciliation Rules. dostupno na adresi: http://www.disarb.org/en/16/rules/disconciliation-rules-02-id9, 1. 6. 2020
*** (2010) Pravilnik o veštačenju iz 2010. godine / DIS Rules on Expertise. dostupno na adresi: http://www.disarb.org/en/16/rules/disrules-on-expertise-id29, 1. 6. 2020
*** Pravilnik o mini-parnici Belgijskog centra za arbitražu i medijaciju / CEPANI Mini-trial Clause. dostupno na adresi: https://www.arbitrationbelgium.com/Other%20ADR%20Rules/minitrial_en.pdf, 1. 6. 2020
*** UNCITRAL Pravilnik o posredovanju u međunarodnom trgovinskom pravu / United Nations Commission on International Trade Law Conciliation Rules. dostupno na adresi: https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/conc-rules/conc-rules-e.pdf, 1. 6. 2020
*** Model zakona o međunarodnoj trgovinskoj medijaciji / UNCITRAL Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation 2018 (amending the UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliat. dostupno na adresi: https://www.uncitral.org/pdf/english/commissionsessions/51st-session/Annex_II.pdf, 1. 6. 2020
*** Konvencija o međunarodnim poravnanjima proizašlim iz medijacije / Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation. dalje u fusnotama: Singapurska konvencija
*** (2018) Rezolucija br. 73/198 od 20. 12. 2018. godine. dostupno na adresi: https://undocs.org/en/A/res/73/198, 3. 6. 2020
*** (1980) United Nations convention on contracts for the international sale of goods / Konvencija Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. čl. 7 st. 1
*** (2005) Haška konvencija o prorogacionim sporazumima iz 2005. godine / Convention on Choice of Court Agreements. čl. 14
*** (2019) Haška konvencija o priznanju i izvršenju stranih sudskih odluka u građanskim i trgovinskim stvarima iz 2019. godine. čl. 13
*** (1978-2020) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ + Službeni list SRJ + Službeni list SCG + Službeni glasnik RS, br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, br. 31/93, br. 1/2003 - Ustavna povelja, br. 18/2020
*** (1976) Arbitražni pravilnik iz 1976. godine / UNCITRAL Arbitration Rules. sa izmenama iz 2010. i 2013. godine
*** Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters
*** (1958) Njujorška konvencija o priznanju i izvršenju stranih arbitražnih odluka iz 1958. godine / United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards
Alexander, N., Chong, S. (2019) The Singapore Convention on Mediation: A Commentary. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International
Boulet, J. (2019) The Singapore Convention and the Metamorphosis of Contractual Litigation. Cardozo Journal of Conflict Resolution, Vol. 20, Nr. 4
Bühring-Uhle, C., Kirchhoff, L., Scherer, G. (2006) Arbitration and mediation in international business. The Hague: Kluwer Law International
Genton, P. (2006) An Efficient Dispute Management Tool: The Dispute Board and the ICC DB Rules. u: Goldsmith J.C., Ingen-Housz A., Pointon G.H. [ur.] ADR in Business, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International
Hay, P. (2009) Recognition of a Recognition Judgment Within the European Union: Double Exequatur and the Public Policy Barrier. u: Hay Peter, Vékás Lajos, Elkana Yehuda, Dimitrijević Nenad [ur.] Resolving International Conflicts: Liber Amicorum Tibor Várady, Budapest: CEU Press, 143-164
Jovanović, M. (2016) Mesto poslovanja ili sedište? O pravnom značaju razlike u prevodu Konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe. Pravo i privreda, vol. 54, br. 7-9, str. 259-274
Kaufmann-Kohler, G., Schultz, T. (2004) Online Dispute Resolution: Challenges for Contemporary Justice. The Hague: Kluwer Law International, 17-26
Knežević, G., Pavić, V. (2009) Arbitraža i ADR. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, 244-254
Schnabel, T. (2019) The Singapore Convention on Mediation: A Framework for the Cross-Border Recognition and Enforcement of Mediated Settlement. Pepperdine Dispute Resolution Law Journal, Nr. 1
Wallgren, C. (2006) ADR and Business. u: Goldsmith J.C., Ingen-Housz A., Pointon G.H. [ur.] ADR in Business, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International
Wolrich, P. (2006) ADR under the ICC ADR Rules. u: Goldsmith J.C., Ingen-Housz A., Pointon G.H. [ur.] ADR in Business, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 73-92
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/PiP2003177J
primljen: 08.06.2020.
prihvaćen: 10.08.2020.
objavljen u SCIndeksu: 09.10.2020.