Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
1993, vol. 31, br. 7-8, str. 33-45
Derivativno sticanje prava na stvarima u društvenoj svojini
Ključne reči: društvena svojina; derivativno sticanje; pravi promet; ugovor o prodaji; ugovor o razmeni
Sažetak
U ovom radu autor kritički razmatra kontroverzno pravno pitanje derivativnog sticanja prava na stvarima u društvenoj svojini. Autor posebno razmatra prometljivost društvenih sredstava, problematičnost pojma pravnog prometa u Zakonu o preduzećima i Zakonu o obligacionim odnosima, naročito u vezi ugovora o prodaji i ugovora o razmeni. Autor zaključuje da se stvari u društvenoj svojini mogu sticati ne samo originalnim, već i derivativnim putem.
Reference
*** (1976) Zakon o udruženom radu. Službeni list SFRJ, čl. 242/1, čl. 242/2, čl. 243, Glava V od. 2. čl. 265
*** (1988) Zakon o preduzećima. Službeni list SFRJ, čl. 160, čl. 163, čl. 164
*** (1978-1989) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, čl. 454, čl. 460, čl. 467/2, čl. 552/1
*** Bürgerliches Gesetzbuch / Građanski zakonik Austrije. čl. 507, čl. 538, čl. 1047, čl. 1061, čl. 1461
*** (1973) Predlog zaključka sa 8. sednice, Potkomisije za obligacione odnose. 21, 22, 23. januar
*** (1804) Code civil français / Građanski zakonik Francuske. čl. 1599, čl. 1604, čl. 1625
*** (1988) Pravni život, II tom
*** Justinijanove institucije. 2. pr
Arnst L., Riter od Arnesberga (1890) Pandekte ili današnje rimsko pravo. Beograd, knj. I
Blagojević, B.T., Krulj, V., ur. (1980) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd: Savremena administracija
Bukljaš, I., Vizner, B. (1979) Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima. Zagreb
Dernburg, H. (1900) Henrika Dernburga pandekte. Zagreb: Tisak Ign. Granitza, (Kostić Laza - prevodilac i autor predgovora)
Finžgar, A. (1982) Društvena svojina i imovinsko pravo. Arhiv za pravne i društvene nauke, br. 2, str. 225
Gams, A. (1985) Uvod u građansko pravo. Beograd
Grupče, A. (1984) Društvena svojina i pravo svojine u našem pravnom sistemu. Naša zakonitost, Zagreb, br. 10, str. 1084
Ivanović, B. (1983) Društvena svojina i samoupravljanje. Beograd
Kapor, V. (1971) Materijal Komisije za civilni kodeks. sednice od 21, 22, 23. januara, Biblioteka skupštine SFRJ
Konstantinović, M. (1969) Obligacije i ugovori - skica za zakonik o obligacijama i ugovorima. Beograd: Centar za dokumentaciju i publikacije Pravnog fakulteta
Krulj, V. (1971) Gledište u postupku donošenja Zakona o obligacionim odnosima. u: Materijal Komisije za civilni kodeks, sednice od 21, 22, 23. januara, Biblioteka skupštine SFRJ
Marković, L. (1927) Građansko pravo. Beograd
Perić, Ž.M. (1986) O ugovoru o prodaji i kupovini. Beograd: Službeni list SFRJ
Perić, Ž.M. (1922) Stvarno pravo. Beograd
Perović, S.K. (1976/1980) Obligaciono pravo. Beograd: Privredna štampa
Perović, S.K., Stojanović, D.D., ur. (1980) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd: Savremena administracija
Perović, S.K. (1978) u: Stanković Obren, Perović Slobodani i Trajković Milorad [ur.] Enciklopedija imovinskog prava i prava udruženog rada, Beograd: Službeni list, vol. 2
Pop-Georgijev, D. u: Materijal Potkomisije za obligacione odnose Komisije za civilni kodeks
Puhan, I. (1958) Razmatranje o stvarima i rimskom imovinskom pravu. Godišnik na Pravniot fakultet vo Skopje, vol. 4
Sajovic, B. (1980) Temeljno o pravicah upravljanja družbenih sredstav. Pravnik - Revija za pravno teorijo in prakso, Ljubljana, br. 4
Slijepčević, R.M. (1988) Evolucija nastanka Zakona o obligacionim odnosima. Pravni život, vol. 1, str. 100
Spaić, V. (1975) Pravna priroda prava raspolaganja. Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, str. 402
Spaić, V. (1971) Građansko pravo. Sarajevo
Stanković, O.D., Orlić, M.V. (1986) Stvarno pravo. Beograd: Naučna knjiga
Stanković, O.D. (1989) Pravna priroda prava društvenih pravnih lica na stvarima koje su društveno sredstvo u društvenom pravnom licu. u: Subjekti društvene svojine i njegove ekonomske funkcije, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti / SANU - Odeljenje društvenih nauka, vol. 6, str. 156
Stanković, O.D., Orlić, M.V. (1976) Stvarno pravo. Beograd: Službeni list
Stanojević, O.S. (1982) Gajeve institucije. Beograd, 2.1
Stanojević, O.S. (1987) Rimsko pravo. Beograd
Stojanović, D.D. (1976) Uvod u građansko pravo. Beograd: Savremena administracija
Vedriš, M. (1977) Prava i obaveze. Privreda i pravo, Zagreb, br. 6-7, str. 78
Vuković, M. (1960) Opći dio građanskog prava. Zagreb: Školska knjiga, knj. II
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Anali Pravnog fak Beograd (2002)
O pravnoj prirodi negativnih stvarnih službenosti
Živković Miloš D.

Zb Pravnog fak Novi Sad (2005)
Pojam prava svojine
Popov Danica

Anali Pravnog fak Beograd (2002)
Nehomogenost doktrine u Jugoslaviji između dva svetska rata
Benakio Đanantonio

prikaži sve [313]