Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2008, vol. 17, br. 2, str. 57-65
Suzbijanje korova u semenskoj proizvodnji kukuruza - efekti primene herbicida u toku vegetacije
Institut za kukuruz 'Zemun polje', Beograd-Zemun
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 20007: Razvoj tehnologije gajenja kukuruza sa ekološkim pristupom

Ključne reči: korovi; primena herbicida u toku vegetacije; kukuruz; semenska proizvodnja
Sažetak
Suzbijanje korova primenom herbicida je važna komponenta u tehnološkom postupku proizvodnje semena hibridnog kukuruza. Primenjuju se uglavnom iste kombinacije herbicida kao i u hibridnom usevu. Međutim, specifični agroekološki uslovi u semenskim usevima dovode do niza problema. Među njima su najvažniji osetljivost samooplodnih linija kukuruza na prisustvo korova i reakcija na delovanje herbicida. Kako je primena herbicida u semenskim usevima neophodna, u radu se, na osnovu rezultata višegodišnjih ispitivanja, daje analiza problema sa kojima se srećemo pri primeni herbicida u toku vegetacije u semenskim usevima kukuruza. Takođe je u periodu 2004-2007. godine, u uslovima Zemun Polja, ispitivana reakcija samooplodnih linija kukuruza u odnosu na herbicide novijih grupa namenjenih za primenu u toku vegetacije.
Reference
*** (1975) Feldfersuche Manuel. Basel, Switzerland: Ciba-Geigy AD
Bogdanović, B., Čapelja, V., Radojčić, S., Popov, R. (2000) Proizvodnja semena kukuruza. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 33, 343-349
Božić, D., Kovačević, D., Momirović, N. (1996) Uloga sistema zemljoradnje u kontroli korovske vegetacije. u: V kongres korovima, Banja Koviljača, Zbornik radova, str. 178-203
Carry, B.D., Penner, J., Kells, J. (1997) Physiological basis for nicosulfuron and primisulfuron selectivity in five plant species. Weed Sci, 45, 22-30
Dražić, D. (1996) Rasprostranjenost i mogućnost suzbijanja divljeg sirka Sorghum halepense Pers. u: Zb.rad. V Kongresa o korovima, 18-21 jun, Banja Koviljača, Jugoslavija, str. 449-460
Dražić, D., Malidža, G. (2000) Nove mogućnosti hemijskog suzbijanja korova u kukuruzu. u: Seminar agronoma, Novi Sad, Zbornik radova (XXXIV), 311-320
Eberline, C., Rosow, K., Geadelman, J.L., Openshaw, S.J. (1989) Differential Tolerance of Corn Genotypes to DPX. M6316. Weed Science, 37, 651-657
Green, J.M., Ulrich, J.F. (1994) Response of maize (Zea mays) inbreds and herbicides. Weed Science, vol. 41, 508-516
Harms, C.T., Montoya, A.L., Privalle, L.S., Briggs, R.W. (1990) Genetic and biochemical characterization of corn inbred lines tolerant to the sulfonylurea herbicide primisulfuron. Theoretical and Applied Genetics, 80(3), 353-8
Kojić, M., Ajder, S., Stefanović, L. (1993) Veliki muhar (Panicum crus-galli L) i njegov značaj u korovskim zajednicama Srbije. Acta herbologica, 2 (1), 47-59
Kovačević, D., Momirović, N. (1996) Integralne mere suzbijanja korova u savremenoj tehnologiji gajenja kukuruza. u: V Kongres o korovima, 18-21 jun, Banja Koviljača, Zbornik radova, str. 410-432
Landi, P.A., Viscari, A., Catizone, P. (1989) Response of maize (Zea mays L.) inbred lines and hybrids to chlorsulfuron. Weed Research, 29(4): 265
Lević, J., Pančić, V., Ivanović, D., Bača, F., Stefanović, L. (1995) Otpornost kukuruza prema bolestima, štetočinama i delovanju herbicida. u: Simpozijum, Oplemenjivanje, proizvodnja i iskorišćavanje kukuruza - 50 godina Instituta za kukuruz Zemun Polje, sept. 28-29, Beograd-Zemun, st. 61-72
Malidža, G., Glušac, D., Ćirović, M., Janjić, V., Stefanović, L., Živanović, M. (1996) Reakcija samooplodnih linija i hibrida kukuruza prema sulfonilurea herbicidima. Acta biologica Iugoslavica - serija G: Acta herbologica, 5(1), 113-129
Marković, M. (1984) Uporedna istraživanja efikasnosti herbicida u suzbijanju divljeg sirka iz semena i rizoma u ratarskim kulturama. u: Kongresa o korovima, (II), Osijek, str. 299-308
Milivojević, M., Stefanović, L., Drinić, G., Živanović, M. (1998) Effect of some herbicide combinations on maize inbred lines yield. u: Proc. of the 2nd Balkan Symposium on Field Crops, Novi Sad, str. 529-532
Milivojević, M., Živanović, M., Đukanović, L., Stefanović, L., Drinić, G. (1998) Uticaj herbicida na kvalitet semena samooplodnih linija kukuruza. Selekcija i semenarstvo, V(1-2), 73-78, b
Milivojević, M., Stefanović, L., Husić, I., Simić, M., Hojka, Z.M. (2003) Selektivnost herbicida grupe sulfonilurea u usevu samooplodnih PL-linija kukuruza. Pesticidi, vol. 18, br. 3, str. 187-194
Simić, M., Stefanović, L., Kovačević, D., Šinžar, B., Momirović, N., Oljača, S. (2004) Integralni sistem mera u kontroli zakorovljenosti kukuruza. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 13, br. 2, str. 437-442
Simić, M., Stefanović, L. (2006) Analiza korovske zajednice kukuruza Zemun Polja. Journal of Scientific Agricultural Research, vol. 67, br. 3, str. 89-100
Sredojević, S., Stefanović, L., Pajić, Z., Jočić, N. (1997) Dejstvo herbicida nikosulfurona na sadržaj i transformaciju fosfora u linijama i hibridima kukuruza šećerca. u: Naučno-stručni simpozijum selekcije i semenarstva JUSEM (II), Aranđelovac, Zbornik izvoda, 19
Stefanović, L., Marinković, D. (1988) Uticaj rokova primene herbicida na korove i usev semenskog kukuruza. Pesticidi, 3, 115-120
Stefanović, L., Zarić, Lj. (1989) Uticaj herbicida na rastenje, razviće i prinos nekih liniija kukuruza. Fragmenta herbologica Jugoslavica, 18, 65-75
Stefanović, L., Šinžar, B. (1992) Zastupljenost vrsta fam. poaceae u korovskim zajednicama useva kukuruza Srbije. u: Zbornik radova IV Kongresa o korovima, Banja Koviljača, str. 292-301
Stefanović, L., Šumatić, N. (1993) Korovska flora kukuruza u uslovima intenzivne proizvodnje semena. u: Međunarodni naučni skup Zaštita životne sredine i poljoprivreda EKO-93, Novi Sad, Zbornik radova, 407-409
Stefanović, L., Šinžar, B., Marinković, D. (1993) Rezultati primene herbicida za suzbijanje korova u usevu semenskog kukuruza. Acta biologica jugoslavica, Serija G, 2(2), 80-87
Stefanović, L. (1995) Problemi suzbijanja divljeg sirka u usevu semenskog kukuruza. Biljni lekar, XXIII(3-4), 382-385
Stefanović, L., Zarić, Lj., Mirković, K., Kerečki, B. (1996) Delovanje rimsulfuron herbicida na samooplodne linije kukuruza. u: Zbornik radova V kongresa o korovima, Banja Koviljača, 531-539
Stefanović, L., Zarić, Lj., Kerečki, B. (1997) Delovanje herbicida na samooplodne linije kukuruza u zavisnosti od meteoroloških uslova godine. Acta herbologica, vol. 6, No 1, 31-37
Stefanović, L., Šumatić, N., Stanojević, M. (1998) Korovska zajednica kukuruza u uslovima semenske proizvodnje. Selekcija i semenarstvo, 5(3-4), 49-53
Stefanović, L., Zarić, Lj., Mirković, K., Stanojević, M., Kerečki, B. (1999) Different responses of inbred lines to rimsulfuron. Pesticidi, 14, 15-24
Stefanović, L. (2000) Simptomi oštećenja samooplodnih linija kukuruza od herbicida i faktori koji do toga dovode. u: Jugoslovenski simpozijum o zaštiti bilja i savetovanja o primeni pesticida (XI), Zlatibor, Zbornik rezimea, 19
Stefanović, L., Šinžar, B., Stanojević, M. (2000) Primena herbicida u usevu semenskog kukuruza - mogućnosti i ograničenja. Acta biologica jugoslavica, Serija G, 9(2), 85-101, a
Stefanović, L., Stanojević, M., Milivojević, M. (2000) Odgovor samooplodnih linija kukuruza na primenu herbicida u toku vegetacije. Pesticidi, 15, 75-83
Stefanović, L., Simić, M., Milivojević, M., Mišović, M. (2001) Uticaj nekih herbicida na visinu biljaka i prinos zrna komercijalnih linija ZP hibrida kukuruza. Pesticidi, 16, 173-179
Stefanović, L., Simić, M., Rošulj, M., Vidaković, M., Vančetović, J., Milivojević, M., Mišović, M., Selaković, D., Hojka, Z. (2007) Problems in weed control in Serbian maize seed production. Maydica, 52(3), 277-280
Stefanović, L., Simić, M., Pajić, Z. (2002) Effects of nicosulfuron application datas on popcorn and weeds. u: Symposium, Wageningen, Proceedings (XII), 220-221
Stefanović, L., Hojka, Z., Simić, M. (2003) Effects of nitrogen application timing on the distribution of weeds in maize inbred line cultivation. u: Proceedings 7th EWRS Mediterranean Symposium, Adana, Turkey, 29-30
Stefanović, L., Milivojević, M., Husić, I., Simić, M., Hojka, Z. (2004) Selektivnost herbicida grupe sulfonilurea u usevu komercijalnih KL-linija kukuruza. Herbologia, 5(1), 53-63
Stefanović, L., Simić, M., Pajić, Z. (2005) Uticaj vremena primene nikosulfurona na korove i usev kukuruza šećerca. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 14, br. 1, str. 23-31
Stefanović, L., Simić, M., Milivojević, M., Mišović, M. (2001) Ispoljavanje simptoma fitotoksičnog delovanja herbicida (sulfonilurea ) kod primene u semenskom usevu kukuruza. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 10, br. 2, str. 101-112
Swanton, J.C., Weise, F.S. (1996) Weed science beyond the weeds: The role of integrated weed management (IMW) in agro ecosystem health. Weed Science, 44: 437-445
Šinžar, B., Miržinski-Stefanović, L. (1980) Uporedna proučavanja suzbijanja korova u usevu semnskog i merkantilnog kukuruza. u: Prvo jugoslovensko savetovanje o primeni pesticide u zaštiti bilja, Kupari, 134-156
Šinžar, B., Stefanović, L. (1981) Zastupljenost, dinamika i intenzitet bokorenja vrsta iz familije Poaceae u usevu merkantilnog i semenskog kukuruza. Arhiv za poljoprivredne nauke, 42 (146), str. 233-244
Šinžar, B., Miržinski-Stefanović, L. (1982) Uporedna proučavanja dejstva upotrebljenog atrazina i alahlora na korove iz fam. Poaceae u usevu merkantilnog i semenskog kukuruza. Arhiv za poljoprivredne nauke, 43 (151), str. 341-361
Šinžar, B., Stefanović, L. (1993) Zastupljenost i rasprostranjenost višegodišnjih vrsta korova u usevu kukuruza u Srbiji. Acta herbologica, 2, br. 1, 37-45
Šinžar, B., Stefanović, L. (1994) Rasprostranjenost i zastupljenost Sorghum halepense Pers u korovskim zajednicama useva kukuruza Srbije. u: Zaštita bilja danas i sutra, Beograd: Društvo za zaštitu bilja Srbije, str. 325-334
Šinžar, B., Stefanović, L., Stanojević, M. (1996) Prilog poznavanju višegodišnjih promena florističkog sastava korovske zajednice useva kukuruza. Acta herbologica, 5 (2), str. 17-26
Šinžar, B., Stefanović, L., Stanojević, M. (1998) Promene korovske flore i vegetacije kukuruza pri višegodišnjoj primeni herbicida. Pesticidi, vol. 13, br. 2, str. 119-130
Vrbničanin, S., Karadžić, B., Dajić-Stevanović, Z. (2004) Adventivne i invazivne korovske vrste na području Srbije. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 13, br. 1, str. 1-12
Wych, R.D., Scoper, J.B. (1987) Evolution of herbicide tolerance of corn inbred lines. u: Annual Corn and Sorghum Research Conference (42nd), Proceedings, 141-160
Zarić, Lj., Stefanović, L., Kerecki, B., Radosavljević, M. (1998) Effects of alachlor, low temperature and drought on early growth of maize plants. u: Proc. of 2nd Balkan Symposium on Field Crops, Novi Sad, 127-130
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 01.12.2008.